Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 402492
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 19 de juliol de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret pel qual es regula la prestació del servei de transport escolar als centres docents públics i als centres d’educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 1 de juny de 2022, es va signar la memòria justificativa a la qual es va analitzar la necessitat d'iniciar un procediment per a l'elaboració d'un Projecte de decret per regular la prestació del servei de transport escolar als centres docents públics i als centres d'educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

2. Per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de dia 2 de juny de 2022, es va ordenar l'inici del procediment per a elaborar el Projecte de decret indicat.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 58.1.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears.

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre l'esborrany del Projecte de decret pel qual es regula la prestació del servei de transport escolar als centres docents públics i als centres d'educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ubicada al carrer del Ter, número 16, 2a planta, a l'apartat Transport Escolar de la seva pàgina web http://dgpice.caib.es, i al portal de Participació Ciutadana http://participaciociutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini d'informació pública de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Establir que les al·legacions s'hauran de presentar a la seu de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, carrer del Ter, 16, 2a planta, 07009 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

4. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració normativa» de la pàgina web Participació Ciutadana http://participaciociutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears, dins del termini establert en el punt 2 anterior, d'acord amb l'article 34.2 f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant el web incloguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'han d'incloure en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

 

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de juliol de 2022

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí