Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 401191
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 12 de juliol de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. La Direcció General d'Atenció a la Dependència i la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies (Conselleria d'Afers Socials i Esports) han instat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions esmentat, concretament dins l'objectiu IV («Cohesió social»), amb la finalitat, d'una banda, d'afegir dins el punt 5 («Economia de les cures») una nova línia, la línia IV.5.12, consistent en ajuts destinats a ajuntaments i mancomunitats de municipis que siguin titulars de serveis d'estades diürnes integrats a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència, per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat per a gent gran en situació de dependència, per a l'any 2022, per facilitar l'assistència de les persones als centres i garantir la prestació dels serveis gestionats per la Direcció General d'Atenció a la Dependència, i, d'altra banda, modificar, dins el punt 2 («Cohesió social»), la línia IV.2.5, relativa als ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant l'estiu dels anys de la convocatòria, amb l'objectiu de fer-ho extensiu als participants dependents de grau I i II. Així mateix, s'aprofita la modificació d'aquesta línia per reflectir l'augment del crèdit que es destina a l'efecte.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, pel que fa a l'objectiu IV, sobre cohesió social, més concretament el punt 2, relatiu també a cohesió social, mitjançant la modificació de la línia IV.2.5, i el punt 5, relatiu a economia de cures, mitjançant l'addició d'una nova línia, la línia IV.5.12, amb el contingut següent:

IV.2.5

Direcció general: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a la contractació de personal monitor addicional per atendre persones amb un grau reconegut de dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant l'estiu dels anys de la convocatòria

Objectius i efectes: contribuir a fer que infants i joves amb diversitat funcional o cognitiva puguin gaudir d'un lleure de qualitat en igualtat d'oportunitats a totes les illes i facilitar a les persones organitzadores d'aquestes activitats el compliment del que disposa l'apartat 9 de l'article 48 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 50.000,00 €

Indicadors: nombre de persones beneficiàries, nombre de monitors contractats i nombre de persones participants a les quals s'ha pogut atendre gràcies a aquests ajuts

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.12

Direcció general: Direcció General d'Atenció a la Dependència

Font de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts destinats a ajuntaments i mancomunitats de municipis que siguin titulars de serveis d'estades diürnes integrats a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència per a l'adquisició de vehicles de transport adaptat per a gent gran en situació de dependència, per a l'any 2022, per facilitar l'assistència de les persones als centres i garantir la prestació del serveis

Objectius i efectes: millorar l'accés de les persones dependents als serveis d'estades diürnes, mitjançant el transport segur i adaptat. Entre els efectes prevists hi ha la major continuïtat d'assistència als serveis d'estades diürnes i la major cobertura de places assistencials

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 1.000.000,00 €

Indicadors: nombre de vehicles adquirits amb aquesta línia d'ajuts; nombre de serveis d'estades diürnes que es beneficien dels nous vehicles de transport; nombre de persones que veuen millorat el seu accés als serveis d'estades diürnes

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de juliol de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau