Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 400591
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública per presentar reclamacions contra l'acord de la modificació del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà, adoptat pel Ple de l'Ajuntament a la sessió de 30 de maig de 2022, sense que s'hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat l'acord que es detalla a continuació, de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per la qual cosa procedeix la publicació del text íntegre d'aquesta modificació, a l'efecte de la seva entrada en vigor.

A continuació, es transcriu el text íntegre de la modificació esmentada:

«Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà

[…]

Article 20

[…]

20.4. El Servei de Normalització Lingüística ha d'assessorar els tribunals o les comissions de valoració dels processos de selecció de personal i de provisió de llocs de feina pel que fa als coneixements de llengua catalana.

20.5. En tots els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de feina, el coneixement de la llengua catalana s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació, dins el termini per presentar sol·licituds, del certificat corresponent que acrediti la possessió d'algun dels nivells de coneixements establerts en la normativa vigent i que justifiqui uns coneixements iguals o superiors als exigits en els Perfils lingüístics de l'Ajuntament d'Artà per accedir a cada lloc de feina. Excepcionalment, i només en els processos per a substitucions urgents i amb caràcter temporal, es pot avaluar l'acreditació del coneixement de la llengua catalana mitjançant una prova prèvia específica, la qual ha de realitzar el Servei de Normalització Lingüística.

20.6. Els certificats per acreditar el nivell de coneixements de llengua catalana han de ser els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública.

20.7. L'acreditació d'un nivell superior a l'exigit en els Perfils lingüístics s'ha de considerar, en tots els casos, com a mèrit en tots els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de feina.

[…]

Disposició final

Aquesta modificació entra en vigor al cap de quinze (15) dies d'haver estat publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i ha de romandre en vigor fins que es modifiqui o es derogui expressament.»

 

(Signat electrònicament: 19 de juliol de 2022

El batle Manuel Galán Massanet)