Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 400758
Correcció d’errors detectats en la publicació de la Resolució del dia 20 de maig de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual s’aprova l’ampliació de l’oferta addicional d’estabilització d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021 (BOIB núm. 68, de 26 de maig, edicte 4269)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Mitjançant Resolució del dia 20 de maig de 2022 de la Universitat de les Illes Balears es va aprovar l'ampliació de l'oferta addicional d'estabilització d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2021 (BOIB núm. 68, de 26 de maig, edicte 4269).

S'ha advertit un error en la publicació al BOIB de la resolució abans esmentada, en la versió catalana i versió castellana, concretament al segon punt de la Resolució: Quantificació de les places.

Fonaments de dret

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que «les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

RESOLUCIÓ

1. Rectificar l'error observat al segon punt de la Resolució: Quantificació de les places.

On diu:

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal d'administració i serveis per a l'any 2021 s'indica tot seguit:

Subgrup

Places de cossos específics de biblioteca i arxiu

Places de cossos generals

Places de cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions

Places de cossos específics d'altres serveis

A1

 

1

 

2

A2

 

 

7

4

C1

1

 

1

13

C2

8

37

 

18

E

 

 

 

1

Ha de dir:

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal d'administració i serveis per a l'any 2021 s'indica tot seguit:

Subgrup

Places de cossos específics de biblioteca i arxiu

Places de cossos generals

Places de cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions

Places de cossos específics d'altres serveis

A1

 

1

 

2

A2

 

 

7

4

C1

 

 

1

14

C2

8

37

 

18

E

 

 

 

1

2. Publicar aquesta correcció al Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (14 de juliol de 2022)

El rector Jaume Carot