Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 402166
Correcció d’errates de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen ajuts destinats a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d'assegurances (Edicte 6038, BOIB 92 de 16/07/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de las Illes Balears núm. 92, de 16 de juliol de 2022, s'ha detectat una errata a les versions catalana i castellana de l'edicte 6038. La errata consisteix en la duplicitat de l'Annex III i la no publicació de l'Annex IV.

Per això, d'acord amb els articles 19.2 y 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent:

Resolució

Corregir l'errata advertida en la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de les versions catalana i castellana de la manera següent:

En la versió catalana des de la pàgina 14 del Butlletí número 92, fins al final de l'edicte :

Allà on diu

“Annex III… “

Ha de dir:

Annex IV (veure PDF seguidament)

 

Palma, 19 de juliol de 2022

El secretari general Benito Prósper Gutiérrez

Documents adjunts