Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 398606
Bases i convocatòria subvencions escola estiu 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 6 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar les bases i la convocatòria de subvencions destinades a famílies per contribuir a les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a l'escola d'estiu de Sineu durant l'any 2022, que es transcriuen a continuació:

«CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A FAMÍLIES PER CONTRIBUIR AMB LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A L'ESCOLA D'ESTIU DE SINEU DURANT L'ANY 2022.

1.Objecte i finalitat de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar la participació en l'escoleta d'estiu 2022, amb la finalitat d'afavorir la participació social, diversió, l'aprenentatge de valors, la millora de les capacitats físiques i la salut i contribuir amb la conciliació de la vida de les famílies durant l'època estival.

La finalitat és impulsar hàbits de vida saludables, apropar les activitats de lleure als menors i fomentar els valors de l'activitat física, garantint que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics o per trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.

2. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

a) Tenir al seu càrrec nins i nines inscrits i que participin a l'escola d'estiu de Sineu.

b) Que el pare/mare/tutor o els nin/nina estiguin empadronats en el municipi de Sineu.

c) No haver sol·licitat i/o rebut ajudes o subvencions de l'Ajuntament de Sineu o de qualsevol altre administració (Consell de Mallorca o Govern de les Illes Balears) per assistir a l'escoles d'estiu durant l'any 2022, que, conjuntament, superin l'import de l'activitat.

Només es podrà presentar una sol·licitud per nin o nina.

3. Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables les quotes de les inscripcions dels nins i nines a l'escola d'estiu de Sineu.

El període subvencionable ha de coincidir amb la durada de l'activitat.

No es subvencionaran activitats amb una durada inferior a 15 dies.

4. Crèdit pressupostari

Durant l'exercici pressupostari 2022 es destina la quantitat total de 4.000€ a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostaria 326-48001.

5. Naturalesa de la subvenció i procediment de concessió

Aquestes subvencions són de caràcter voluntari, eventuals, anul·lables, revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions d'aquesta convocatòria s'atorgaran en règim de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds.

Les sol·licituds es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el registre de l'ajuntament. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per al mateix concepte, sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes no superi l'import de l'activitat subvencionada.

El fet de rebre la subvenció implica l'obligatorietat d'haver duit a terme el l'activitat subvencionada.

6. Import de la subvenció

1. L'import de la subvenció que tindrà el caràcter d'import cert, serà una quantia fixa de 30 euros per nin i per mes i 15 euros per nin en cas d'inscripció per un període de 15 dies.

7. Sol·licitud i documentació

Les persones que compleixin els requisits que determinin aquestes bases o estiguin en condicions de complir-les en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:

a) Sol·licitud de la subvenció degudament emplenada, segons model Annex I, signada pel pare, mare o tutor legal del nin/a on a més es declari expressament que no s'ha sol·licitat i/o rebut ajudes o subvencions d'altres administracions pel mateix concepte o, en cas d'haver-ne sol·licitat, que no superen, conjuntament, l'import de l'activitat subvencionada.

b) Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.

c) Fotocopia del llibre de família.

c) Certificat d'empadronament del pare/mare/tutor legal o del nin/a que assistirà a l'escola d'estiu o especificar que es dona permís a l'Ajuntament a realitzar la consulta pertinent al padró d'habitants.

d) Fotocòpia del document on aparegui l'IBAN en el qual s'haurà d'efectuar l'ingrés en cas d'atorgament de la subvenció i que acrediti la titularitat de la persona beneficiària.

e) Fotocòpia del rebut de pagament al qual s'especifiqui el període d'assistència a l'activitat, en el cas d'haver d'haver abonat la quota en el moment de presentació de la sol·licitud. Si no s'ha abonat la quota, el beneficiari disposarà d'un termini de 3 dies naturals des de la concessió de la subvenció per presentar-lo a l'Ajuntament. Si no es presenta aquesta documentació es procedirà a revocar l'ajuda concedida.

8. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, dirigides al Batle, es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament de Sineu.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia de la publicació de les presents bases en el BOIB fins dia 31 d'agost de 2022. Les sol·licituds presentades posteriorment a aquestes dates no seran preses en consideració.

9. Procediment i òrgans competents.

Si les sol·licituds presentades no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a l'interessat/da perquè, en el termini de cinc dies, esmeni les deficiències o acompanyi els documents preceptius, advertint-lo que, si no ho fa, se'l tendrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes prevists a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d'acord amb l'article 68 de la mateixa Llei.

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Secretària-Interventora municipal que examinarà les sol·licituds presentades i emetrà l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució. L'òrgan instructor pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L'òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional, que es convertirà en definitiva si no es presenten al·legacions en el termini de 5 dies naturals des de la notificació de la mateixa.

Mentre no s'hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor el beneficiari proposat front l'Administració.

Aprovada la proposta de resolució definitiva, el Batle resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució el procediment no podrà excedir de dos mesos a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior. El venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució legítima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des que s'hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des que s'ha notificat.

10. Notificació de la Resolució i pagament

Les subvencions atorgades es publicaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sineu ubicat a la seu electrònica https://sineu.eadministracio.cat.

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària a l'IBAN acreditat per la persona beneficiària.

11.- Revocació i reintegrament

Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:

Les indicades a l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La inexistència o insuficiència de crèdit.

Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats anteriorment, l'òrgan competent ha de procedir a la revisió d'ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats percebudes. No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, s'ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament la subvenció.

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos següents:

  • Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho hagin impedit.
  • Incompliment total o parcial de l'objecte i finalitat per la qual es concedeix la subvenció
  • Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

12. Règim jurídic

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39 /2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; i la normativa per a la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui d'aplicació.

13. Recursos

Contra l'acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això s'hi pot presentar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri. Tot d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sineu, document signat electrònicament al marge (18 de juliol de 2022

El batle Tomeu Mulet Florit)

 

ANNEX I

Sol·licitud de subvenció destinades a famílies per contribuir amb les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a l'escola d'estiu de Sineu durant l'any 2022.

Dades de la persona sol·licitant

Nom i llinatges

 

DNI

 

Adreça

 

CP

 

Adreça electrònica

 

Població

 

Telèfon

 

 

 

SOL·LICIT subvenció per a la inscripció a l'escola d'estiu de Sineu del meu fill/filla o menor al meu càrrec durant els mesos que consten a continuació (marcar amb una x els mesos que el nin/nina estarà inscrit a l'escola d'estiu):

Nom i llinatges:

Data naixement:

DNI (si disposa):

Juliol:

Agost:

 

DECLAR:

( ) Estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT

( ) Estic al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

( ) Estic al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sineu

( ) No he rebut ajudes per import superior, juntament amb la sol·licitada, al cost de l'activitat.

Juntament amb la sol·licitud s'adjunta la següent documentació:

( ) Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.

( ) Fotocopia del llibre de família.

( ) Certificat d'empadronament

( ) Es concedeix permís a l'Ajuntament a realitzar la consulta pertinent al padró d'habitants.

( ) Fotocòpia compte bancari.

( ) Fotocòpia del rebut de pagament i inscripció a l'escola d'estiu 2022.

Sineu, ..................................

 

 

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE SINEU