Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a Habitatge, Bodega y Reguiu de la parcel·la 5 del polígon 3 de Sencelles, Expedient núm : CAS_1887 (AAS-7553)

    Número de registre 6104 - Pàgina 29686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 1ª Tanda Totals (Anualitat 2021) de data 6 de juliol de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia ecològica, per l’any 2015( Anualitat 2021)

    Número de registre 6170 - Pàgines 29687-29690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 5 de juliol de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 6171 - Pàgines 29691-29694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 27 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 6172 - Pàgines 29695-29698

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exp. 010 de data 16 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 6210 - Pàgines 29699-29700

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2018/00015439F

    Número de registre 5035 - Pàgina 29701

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2018/00015170Z

    Número de registre 5036 - Pàgina 29702

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Consell Insular d’Eivissa relativa al projecte tècnic d’esmenes de deficiències i manteniment del Centre d’Interpretació de sa Capelleta 12, TM Eivissa

    Número de registre 6205 - Pàgina 29703

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci d’inici d’expedient sancionadoren matèria d’obres 4/2022

    Número de registre 6219 - Pàgina 29704

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 3 de modificació de crèdit en el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a l’exercici 2022 per suplement de crèdit (Desistiment de projectes)

    Número de registre 6226 - Pàgina 29705

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició nou termini aprovació Compte General de l’exercici 2021 que ha tornat a ser sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 19 de juliol de 2022

    Número de registre 6183 - Pàgina 29706

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Exposició pública document Avanç Pla General i Pla d'Ordenació Detallada d'Ariany

    Número de registre 6213 - Pàgina 29707

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials Exp. 2022/3983

    Número de registre 6202 - Pàgina 29708

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord de modificació de crèdit 1/2022 per suplement de crèdit

    Número de registre 6203 - Pàgina 29709

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de projecte municipal de dotació de serveis de la vorera oest del C/ Pedro Hernández Sastre

    Número de registre 6185 - Pàgina 29710

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Exposició pública Compte General Ajuntament d'Eivissa any 2021

    Número de registre 6230 - Pàgina 29711

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Aprovació del extracte de la convocatòria de la concessió de subvenció enb matèria d'Esports

    Número de registre 6200 - Pàgina 29712

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 4 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d’Inca amb l’objecte de la incorporació de nous elements i/o béns a protegir

    Número de registre 6164 - Pàgina 29713

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000579 de 18.07.2022 pel qual s'aprova el padró de l'impost sobre despeses sumptuàries per a l'aprofitament de vedats privats de caça corresponent a l'exercici 2022 i notificació col·lectiva

    Número de registre 6182 - Pàgina 29714

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci permuta Policia Local

    Número de registre 6082 - Pàgina 29715

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de l'Ordenança reguladora de vehicles de mobilitat personal

    Número de registre 6225 - Pàgines 29716-29721

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial del Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 6197 - Pàgina 29722

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics de l'escoleta Mesmenuts

    Número de registre 6163 - Pàgina 29723