Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 403458
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre concertat amb ensenyaments de règim general CIDE, de Palma, amb l’ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat del CFGS Administració i Finances (ADG32)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 17 de maig de 2021 (BOIB núm. 69, de 27 de maig) es va autoritzar la modificació de la configuració del Col·legi Privat Concertat CIDE, de Palma, amb l'ampliació de la modalitat dual a dual mixta de la unitat del CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32). Com a conseqüència d'aquesta modificació el centre quedà configurat de la manera següent:

 • Educació infantil de segon cicle: 15 unitats i 375 places escolars.
 • Educació primària: 30 unitats i 750 places escolars.
 • Educació secundària obligatòria: 21 unitats i 630 places escolars.
 • Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR): 2 unitats i 30 places escolars.
 • Batxillerat: 6 unitats i 210 places escolars (modalitats: Ciències, Humanitats i Ciències socials i Arts).

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

 • FPB Títol professional bàsic en Serveis Administratius (ADG11): 2 unitats i 40 places escolars (torn de matí).
 • CFGM Tècnic en Gestió Administrativa (ADG 21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).
 • CFGS Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars, modalitats presencial i dual (torn d'horabaixa).

Cicles formatius de la família professional d'Electricitat i Electrònica (ELE):

 • CFGM Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).

Cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC):

 • CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21) : 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).
 • CFGS Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (modalitats presencial, dual i dual/mixta en torn d'horabaixa).

2. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de juny de 2022 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol) es va autoritzar la implantació de la modalitat de batxillerat General a tots els centres que tenen autoritzades les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia. Com a conseqüència d'aquesta autorització el centre concertat amb ensenyaments de règim general CIDE, de Palma, va quedar configurat de la manera següent:

 • Educació infantil de segon cicle: 15 unitats i 375 places escolars.
 • Educació primària: 30 unitats i 750 places escolars.
 • Educació secundària obligatòria: 21 unitats i 630 places escolars.
 • Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR): 2 unitats i 30 places escolars.
 • Batxillerat: 6 unitats i 210 places escolars [modalitats: general, ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials i arts (via d'arts plàstiques, disseny i imatge)]

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

 • Grau bàsic: Títol professional bàsic en Serveis Administratius (ADG11): 2 unitats i 40 places escolars (torn de matí).
 • Grau mitjà: Tècnic en Gestió Administrativa (ADG 21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).
 •  
  Grau superior: Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars, modalitats presencial i dual (torn d'horabaixa).

Cicles formatius de la família professional d'Electricitat i Electrònica (ELE):

 • Grau mitjà: Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).

Cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC):

 • Grau mitjà: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21) : 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).
 • Grau superior: Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (modalitats presencial, dual i dual/mixta en torn d'horabaixa).

3. El 4 de març de 2022 (GOIBE113827/2020), la representant del Centre Internacional d'Educació, S. Coop., va presentar una sol·licitud de modificació de la configuració del centre, amb l'ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat del CFGS Administració i Finances (ADG32)

4. El 31 de març de 2022, el Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals va emetre un informe favorable perquè s'autoritzàs l'ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat del CFGS Administració i Finances (ADG32).

5. El 12 de juliol de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va informar favorablement sobre l'autorització de la modificació de la configuració del centre concertat amb ensenyaments de règim general CIDE, de Palma, amb l'ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat del CFGS Administració i Finances (ADG32). En aquest informe s'indica que el Programa de Millora de l‘Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) de 3r de l'ESO desapareix, en aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

6. El 13 de juliol de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar la modificació de la configuració del centre concertat amb ensenyaments de règim general CIDE, de Palma, amb l'ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat del CFGS Administració i Finances (ADG32).

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril)

4. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102.2, de Creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. A l'article 103.2 de Principi d'autorització administrativa determina que Els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

6. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

7. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30 de juliol).

8. El Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 177, de 29 de novembre).

9. Reial decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre).

10. Ordre ECD/308/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances (BOE núm. 45, de 22 de febrer).

11. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

12. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 13 de juliol de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar, amb efectes de l'inici del curs 2022-2023, la modificació de la configuració del centre concertat amb ensenyaments de règim general CIDE, de Palma, amb l'ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat (2 grups) del grau superior, Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32).

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Ensenyaments autoritzats:

 • Educació infantil de segon cicle: 15 unitats i 375 places escolars.
 • Educació primària: 30 unitats i 750 places escolars.
 • Educació secundària obligatòria: 21 unitats i 630 places escolars.
 • Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR): 1 unitat i 15 places escolars.*El PMAR de 3r de l'ESO desapareix en aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.
 • Batxillerat: 6 unitats i 210 places escolars [modalitats: general, ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials i arts (via d'arts plàstiques, disseny i imatge)

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

 • Grau bàsic: Títol professional bàsic en Serveis Administratius (ADG11): 2 unitats i 40 places escolars (torn de matí).
 • Grau mitjà: Tècnic en Gestió Administrativa (ADG 21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).​​​​​​​
 • ​​​​​​​Grau superior: Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars, modalitats presencial, dual i dual/mixta en torn d'horabaixa.

Cicles formatius de la família professional d'Electricitat i Electrònica (ELE):

 • Grau mitjà: Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).

Cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC):

 • Grau mitjà: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21) : 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (torn de matí).
 • Grau superior: Tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars (modalitats presencial, dual i dual/mixta en torn d'horabaixa).

Adscripció administrativa: els ensenyaments de batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior queden adscrits a l'IES Son Pacs, de Palma (codi 07003845).

3. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de juliol de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà