Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 403470
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza el Programa específic de compatibilització d’estudis amb la pràctica esportiva d’alt nivell a l’illa d’Eivissa i se’n dicten les normes específiques per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Consell Insular d'Eivissa, mitjançant un acord del Ple extraordinari del Consell Insular d'Eivissa adoptat en sessió de 17 de juliol de 2020, instà el Govern de les Illes Balears a implantar un horari adaptat en un centre d'educació secundària a fi que els esportistes de seguiment/tecnificació de l'illa d'Eivissa poguessin augmentar el nombre d'entrenaments sense veure afectats els seus estudis i evitar així que haguessin d'abandonar el domicili familiar per practicar l'esport.

2. El Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears, estableix, en l'article 14, una sèrie de beneficis encaminats a compatibilitzar l'activitat formativa amb l'activitat esportiva, com poden ser la creació de grups específics d'esportistes d'alt nivell de les Illes Balears als centres que l'Administració educativa determini; l'elecció del torn horari o grup més idoni per compatibilitzar l'assistència a les sessions formatives amb l'activitat esportiva; la justificació de faltes d'assistència fins a un 25 % de les sessions lectives de caràcter obligatori per participar en competicions i entrenaments oficials justificats mitjançant un certificat expedit per la federació esportiva corresponent, i la flexibilització del calendari d'exàmens, si aquests coincideixen amb competicions i entrenaments oficials justificats mitjançant un certificat expedit per la federació esportiva corresponent.

3. En data 8 de febrer de 2022, el Servei dels Ensenyaments de Règim Especial, depenent de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, va emetre un informe amb propostes sobre la implantació d'un programa específic d'atenció als esportistes del Programa de Tecnificació de Tir amb Arc o d'alt nivell d'aquesta modalitat a l'IES Sa Colomina i als esportistes del Programa de Tecnificació de Bàdminton o d'alt nivell d'aquesta modalitat a l'IES Sa Blanca Dona el proper curs escolar 2022-2023 a l'illa d'Eivissa.

Fonaments de dret

1. Les Conclusions (UE) núm. 2013/C 168/04, del Consell, sobre la doble carrera dels esportistes (DOUE, núm. C168, de 14 de juny), per la qual s'expressa la congratulació per les directrius europees sobre la doble carrera dels esportistes, elaborades pels estats membres i pel grup d'experts Educació i Formació en l'Esport, depenent de la Comissió. També s'hi convida els estats membres de la Unió Europea i les organitzacions esportives, en el marc de les seves competències i àmbits de responsabilitat, a garantir les mesures de suport necessàries perquè els esportistes compaginin les activitats esportives d'alt nivell amb els seus estudis, sense un esforç personal excessiu, d'una manera flexible, per evitar la pèrdua d'oportunitats i protegir els seus interessos morals, sanitaris i educatius sense comprometre cap dels seus objectius. La promoció de la doble carrera dels esportistes contribueix a diversos dels objectius de l'Estratègia Europa 2020 (prevenció de l'abandó escolar prematur, major nombre de graduats en educació superior, major ocupabilitat) i atorga més eficiència a les polítiques esportives en mantenir un nombre més gran d'esportistes en el món de l'esport.

2. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre), la qual, en la nova redacció de l'apartat 2 de l'article 71 de la Llei orgànica 2/2006, indica que correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè l'alumnat que requereixi una atenció educativa diferent a l'ordinària per condicions personals puguin aconseguir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l'alumnat.

3. La Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport (BOE núm. 249, de 17 d'octubre), la qual considera l'esport d'alt nivell d'interès per a l'Estat i que correspon a l'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, procurar els mitjans necessaris per a la preparació tècnica i el suport científic dels esportistes d'alt nivell.

4. El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE núm. 117, de 25 de juliol), el qual estableix, en l'article 9, les mesures per promoure la formació i educació i facilitar l'accés a les diferents ofertes formatives del sistema educatiu per als esportistes d'alt nivell i alt rendiment. A fi de compatibilitzar de manera efectiva els estudis amb la preparació o activitat esportiva dels esportistes d'alt nivell o alt rendiment, les administracions competents han d'adoptar les mesures necessàries per conciliar els aprenentatges amb les responsabilitats i activitats esportives. Amb la finalitat de fer compatibles els estudis amb els entrenaments i l'assistència a competicions del col·lectiu d'esportistes d'alt nivell o alt rendiment, s'ha de promoure la realització d'acords o convenis amb les autoritats educatives competents, per posar en marxa tutories acadèmiques que donin suport als alumnes que tenguin dificultats per mantenir el ritme normal d'assistència o adaptacions curriculars de la matèria d'educació física.

5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

6. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març), la qual opta de forma clara per evitar les desigualtats i garantir la inclusió i la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat amb la finalitat de bastir un sistema educatiu sense exclusions que permeti l'exercici de les llibertats individuals, l'aprenentatge en el marc d'un sistema obert i inclusiu sense barreres en tots els àmbits. Aquest principi d'inclusió, juntament amb l'atenció a la diversitat, abraça els criteris organitzatius, pedagògics, d'atenció educativa personalitzada, de recursos i de participació necessaris per promoure l'èxit educatiu i garantir l'educació més adequada per a l'alumnat.

7. La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears (BOIB núm.151, de 26 d'octubre), la qual disposa, en l'article 29.1.c), que l'Administració de la Comunitat Autònoma ha de facilitar als esportistes d'alt nivell la compatibilitat dels estudis amb l'activitat esportiva mitjançant l'adopció de mesures acadèmiques especials.

8. El Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm.168, de 14 de novembre).

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), el qual disposa que les competències en matèria de planificació educativa i funcionament dels centres docents s'han d'exercir per mitjà de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

10. La Resolució per la qual s'ordena la publicació de la modificació d'Estatuts de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, Illesport, que inclou el canvi de domicili i de denominació, i passa a ser Fundació per a l'Esport Balear (BOIB núm.173, de 22 de novembre de 2012), dictada el 15 de novembre de 2012.

11. L'informe del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de 8 de febrer de 2022 en relació amb la implantació d'un programa específic d'atenció als esportistes del Programa de Tecnificació de Tir amb Arc o d'alt nivell d'aquesta modalitat a l'IES Sa Colomina i als esportistes del Programa de Tecnificació de Bàdminton o d'alt nivell d'aquesta modalitat a l'IES Sa Blanca Dona el proper curs escolar 2022-2023 a l'illa d'Eivissa.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar la realització del Programa Específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell a l'illa d'Eivissa, per als esportistes del Programa de Tecnificació de Tir amb Arc o d'alt nivell d'aquesta modalitat a l'IES Sa Colomina i per als esportistes del Programa de Tecnificació de Bàdminton o d'alt nivell d'aquesta modalitat a l'IES Sa Blanca Dona.

2. Aprovar les instruccions específiques de funcionament del Programa Específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell per al curs 2022-2023, que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

3. Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 15 de juliol de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX Instruccions específiques del Programa Específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell a l'illa d'Eivissa per al curs 2022-2023

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

1. El Programa específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell és un programa adreçat a alumnat que cursa l'educació secundària obligatòria o el batxillerat. Aquestes mesures per a la compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell s'aplicaran a l'illa d'Eivissa per al curs 2022-2023 en les modalitats de Tir amb Arc i de Bàdminton.

2. Per participar en el Programa específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell a l'illa d'Eivissa, prèvia sol·licitud de la persona interessada o, en el cas dels menors d'edat, dels seus pares, mares o tutors legals, s'ha d'acreditar alguna de les condicions següents:

a) Ser esportista d'alt nivell o alt rendiment de les modalitats de Tir amb Arc o Bàdminton, d'acord amb el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, i segons la relació anual publicada pel Consell Superior d'Esports en el Butlletí Oficial de l'Estat, després de les resolucions adoptades a aquest efecte pel secretari d'estat per a l'Esport en col·laboració amb les federacions esportives espanyoles.

b) Ser esportista d'alt nivell de les Illes Balears de les modalitats de Tir amb Arc o Bàdminton, en compliment del que s'estableix en el Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears.

c) Formar part del Programa de Tecnificació de Tir amb Arc o del Programa de Tecnificació de Bàdminton al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears.

3. Els esportistes del Programa de Tecnificació de Tir amb Arc i els d'alt nivell d'aquesta modalitat s'han de matricular a l'IES Sa Colomina i els esportistes del Programa de Tecnificació de Bàdminton i els d'alt nivell d'aquesta modalitat s'han de matricular a l'IES Sa Blanca Dona.

Segon Finalitats i característiques del Programa específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell a l'illa d'Eivissa

1. El Programa específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell a l'illa d'Eivissa té com a finalitat permetre la conciliació dels estudis amb la pràctica esportiva de tecnificació o alt nivell.

2. L'alumnat que acrediti alguna de les condicions establertes en l'apartat 2 del punt primer d'aquest annex pot acollir-se a les mesures següents:

a) Justificació de faltes d'assistència. Les faltes d'assistència motivades per l'assistència als entrenaments i la participació en competicions oficials es registraran com a faltes justificades (fins a un màxim del 25 % de les sessions lectives de caràcter obligatori). Per justificar-les, serà imprescindible acreditar la participació de l'alumnat amb un document expedit per la Fundació per a l'Esport Balear o per la federació esportiva espanyola o balear corresponent i adjuntar el calendari dels entrenaments, proves o competicions. Aquestes faltes d'assistència no afectaran el procés d'avaluació de l'alumnat.

b) Modificació de les dates de les proves d'avaluació. Els centres educatius facilitaran a l'alumnat que respongui a algun dels perfils establerts en aquesta Resolució l'adaptació de les proves d'avaluació i altres activitats relacionades amb el procés d'avaluació contínua o final, quan aquestes coincideixin amb activitats esportives oficials degudament acreditades. Els centres educatius evitaran realitzar les proves pendents en les hores següents al retorn dels alumnes al centre educatiu.

c) Exempció de la matèria d'educació física, regulada mitjançant el Reial decret 971/2007:

- Podran sol·licitar l'exempció de la matèria d'educació física de l'etapa d'educació secundària obligatòria i del batxillerat, seguint el procediment establert en el punt 8 d'aquesta Resolució, els qui cursin aquests estudis i acreditin tenir la condició d'esportista d'alt nivell o esportista d'alt rendiment.

- L'alumnat exempt de la matèria d'educació física no en serà avaluat, per la qual cosa la matèria no computarà per al càlcul de la nota mitjana de l'educació secundària obligatòria o del batxillerat.

- En els documents d'avaluació corresponents a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat s'utilitzarà el terme «Exempt/a» i el codi «EX» en la casella de la qualificació de la matèria d'educació física quan es concedeixi l'exempció. A més a més, s'estendrà una diligència amb la data de reconeixement i el requisit que ha fet possible l'exempció.

- Els documents acreditatius necessaris per al reconeixement de les exempcions s'incorporaran a l'expedient acadèmic de l'alumne al centre.

d) Flexibilització dels continguts pràctics de la matèria d'educació física. L'alumnat que opti per no sol·licitar l'exempció d'educació física podrà beneficiar-se de la flexibilització dels continguts pràctics d'aquesta matèria, de manera que no interfereixin en el seu rendiment esportiu en competició, d'acord amb el calendari de proves oficials i tenint en compte els informes dels tècnics esportius de l'alumnat, que hauran de ser aportats al centre educatiu amb l'antelació suficient.

Tercer Escolarització

L'alumnat que cursi estudis d'educació secundària obligatòria i batxillerat ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació que acrediti la condició establerta en els apartats a), b) o c) del punt primer d'aquest annex a l'Oficina d'Escolarització d'Eivissa i Formentera. Quan es perdi la condició establerta abans esmentada tindrà prioritat per retornar al seu centre.

Quart Distribució horària d'entrenaments i sessions lectives

L'alumnat del Programa específic de compatibilització d'estudis amb la pràctica esportiva d'alt nivell a l'illa d'Eivissa per al curs 2022-2023 podrà assistir als següents horaris d'entrenaments amb els tècnics de la Fundació per a l'Esport Balear:

a) Per als esportistes del Programa de Tecnificació de Tir amb Arc o d'alt nivell d'aquesta modalitat de l'IES Sa Colomina l'horari d'entrenament és el dimarts i el dijous a partir de les 12.10 h.

b) Per als esportistes del Programa de Tecnificació de Bàdminton o d'alt nivell d'aquesta modalitat de l'IES Sa Blanca Dona l'horari d'entrenament és el dimarts, el dimecres i el dijous de 10.45 h a 13.05 h (hores lectives 4a i 5a, els esplais inclosos) i una vegada hagin acabat han de retornar al centre.

Cinquè Processos d'avaluació

Amb caràcter general, l'avaluació d'aquest alumnat s'ha de realitzar en els termes que estableix la normativa corresponent a l'etapa educativa que cursa, amb les adaptacions ajustades a la seva pràctica esportiva que estiguin justificades en relació amb l'accés, els mitjans i el calendari.

Sisè El centre educatiu

Els centres docents, en l'exercici de la seva autonomia pedagògica, han d'organitzar els recursos propis amb l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament integral i personalitzat de l'alumnat esportista a què es fa referència en aquesta Resolució i garantir:

a) La responsabilitat de tot el personal del centre per proporcionar una resposta educativa inclusiva, així com el foment d'un clima afavoridor de l'aprenentatge i la convivència.

b) La coordinació de l'equip docent per mitjà de la funció tutorial, que ha d'acompanyar els alumnes en el seu procés educatiu personalitzat, s'ha d'atenir a les seves característiques esportives i ha de promoure l'adopció d'actuacions que facilitin la conciliació de l'activitat acadèmica i esportiva.

c) La coordinació del professorat i el treball de l'equip docent per dissenyar una estratègia de resposta educativa que permeti simultaniejar la pràctica esportiva d'alt nivell amb els estudis d'ensenyament secundari obligatori o batxillerat.

d) L'atenció de l'alumnat en tot moment, especialment de l'alumnat que cursa estudis d'ensenyament secundari obligatori i ha sol·licitat l'exempció de la matèria d'educació física.

Setè Planificació educativa

Els centres educatius han de reflectir en la programació general anual (PGA) i la concreció curricular el conjunt d'actuacions establertes per proporcionar la resposta educativa més ajustada a les necessitats de l'alumnat al qual es fa referència en aquesta Resolució.

Vuitè Tutorització dels alumnes

Amb caràcter general, els alumnes que simultaniegen la pràctica esportiva d'alt nivell amb l'activitat acadèmica i que acrediten les condicions requerides en aquesta Resolució han de ser atesos pels tutors assignats als seus grups de referència, els quals han d'assumir la responsabilitat d'assegurar i coordinar les mesures de flexibilització educativa.

Novè Seguiment

1. Les mesures desenvolupades pels centres educatius per donar resposta educativa inclusiva a l'alumnat que compatibilitza la seva activitat esportiva amb els estudis d'educació secundària obligatòria i batxillerat han de ser objecte de seguiment, avaluació i control, d'acord amb el que es disposa en aquesta Resolució.

2. A aquest efecte, s'ha de constituir una comissió de seguiment, formada per:

a) La delegada territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, que ha d'exercir com a presidenta.

b) Un representant del Departament d'Inspecció Educativa.

c) Els directors dels centres educatius implicats en el Programa.

d) Els directors dels programes de tecnificació de Tir amb Arc i Bàdminton.

e) Un tècnic de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que ha d'exercir com a secretari.

Desè Funció de la Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment, que s'ha de reunir, almenys, a l'inici i a la finalització del curs escolar, ha de realitzar el seguiment de les mesures que s'estableixen en aquesta Resolució.

2. La Comissió de Seguiment ha d'elaborar un informe de valoració, que s'ha de trametre a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i al Departament d'Inspecció Educativa i ha de contenir l'anàlisi de les dades relatives al nombre d'alumnes, l'aplicació de les mesures de flexibilització, el grau d'assoliment dels objectius previstos i l'avaluació de les actuacions desenvolupades, reflectides pels centres educatius en la PGA i la memòria final.