Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 400979
Modificació parcial de la RLT del Consell Insular de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en data 14 de juliol de 2022, ha adoptat el següent acord:

“El Ple del Consell Insular de Mallorca, d'acord amb allò que s'estableix en l'article 90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, va aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol de 2000, la Relació de Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual, des de la seva aprovació, ha estat objecte de modificació per distints acords del Ple, el darrer dels quals va tenir lloc dia 10 de març de 2022.

En l'actualitat, cal modificar la Relació de Llocs de Treball per tal d'incorporar-hi els canvis proposats pels distints departaments del Consell Insular de Mallorca.

La modificació, a més, inclou la incorporació en la RLT del Consell Insular de Mallorca i l'adaptació dels llocs de treball traspassats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en relació amb les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular en matèria d'ordenació turística, duta a terme pel Decret 50/2021 de 13 de desembre, amb efectes de dia 1 de gener de 2022.

Tot això es du a terme d'acord amb les prescripcions contingudes en l'article 31 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que regula el procediment d'elaboració de les relacions de llocs de treball.

La proposta de modificació de la RLT, tot i que forma part de la potestat d'organització de l'Administració, té una indubtable repercussió sobre les condicions de feina dels empleats, motiu pel qual, en aplicació de l'article 37.2.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i seguint un ampli criteri jurisprudencial sobre aquesta matèria, la proposta ha estat sotmesa a negociació en el si de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca i de l'IMAS en sessions  extraordinàries realitzades els dies 22 i 27 de juny de 2022.

Per part del cap del Servei Tècnic de Recursos Humans, del cap de Servei d'Administració Econòmica de la Direcció Insular de Funció Publica i de la Secretaria General s'han emesos els corresponents informes favorables a la proposta. A més, l'annex de la proposta inclou la rectificació d'errades assenyalada dia 6 de juliol pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans en relació amb el lloc 01206.

D'acord amb allò que s'estableix a l'article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, correspon al Ple del Consell l'aprovació de la relació de llocs de treball.

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions conferides pel Decret d'organització del Consell de Mallorca, de 26 de gener de 2021 (BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021), eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent acord:

Primer. APROVAR la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca que s'adjunta a la present proposta com a document annex, i autoritzar el conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública per dur a terme l'aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a la modificació aprovada.

Segon.- Amb la finalitat de respectar les retribucions que el personal transferit percebia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el cas que aquestes fossin superiors a les que li corresponguin com a conseqüència de la seva integració, es crea, amb efectes des de la integració d'aquest personal al Consell Insular de Mallorca, un “complement personal d'integració”, en relació al qual es mantindrà el dret a la seva percepció mentre no es produeixi el canvi de lloc de treball derivat de la seva participació en processos de mobilitat i promoció interna en l'àmbit del Consell Insular de Mallorca.

El “complement personal d'integració” està constituït per la quantitat diferencial entre les retribucions que el personal transferit percebia en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les que li corresponguin en el Consell Insular de Mallorca com a conseqüència de la integració i, si és el cas, s'incrementa anualment amb el mateix percentatge aplicable a la resta de retribucions.

Tercer.- La data d'efectes del present acord serà a partir de dia 1 de setembre de 2022, excepte per a les modificacions que afecten als llocs de treball identificats amb el codis 00033 i 00631, que ho seran a partir de dia 18 de novembre de 2022.

Quart.- Disposar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la publicació del text consolidat de la RLT a la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca.

Cinquè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, alternativament, els recursos següents:

a) El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs de reposició. Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques”.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (18 de juliol de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28 de gener) Josep Lluís Colom Martínez

Documents adjunts