Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 398031
Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca relatiu al recurs d’alçada interposat per una artesana per l’exclusió tàcita de la resolució de la convocatòria de subvencions per foment de la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 616205 (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)

La Presidenta del Consell Insular de Mallorca, el 15 de juliol de 2022, va dictar el Decret següent:

“Antecedents

1. El Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'exercici 2022 aprovat pel Consell executiu de 23 de febrer de 2022, preveu que el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local dugui a terme una convocatòria de subvencions amb els objectius principals de contribuir a la preservació, millora i potenciació dels oficis artesans, com a patrimoni immaterial de Mallorca i per fomentar la competitivitat del  sector  de l'artesania, com a activitat econòmica.

2. La directora insular de Comerç i Artesania ha emès un informe justificatiu sobre la necessitat i la idoneïtat de dur a terme la indicada convocatòria pública de subvencions de foment de la competitivitat de l'artesania, atès que s'ajusta plenament a les finalitats i funcions del departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, i permetrà aconseguir els objectius definits al Pla Estratègic de Subvencions i al pressupost de despeses del Consell de Mallorca per al 2022.

3. El conseller executiu Promoció Econòmica i Desenvolupament Local va dictar resolució d'inici de l'expedient de la convocatòria de subvencions de foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca per a l'any 2022.

4. El conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local el 21 de març de 2022 va dictar la resolució pel qual s‘aprova la convocatòria de subvencions per al foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca per a l'any 2022 (ART. 2/2022).

5. L'extracte de la convocatòria es va publicar al BOIB núm. 44 de 31 de març de 2022, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, per la qual cosa, i d'acord amb el punt 9è de la convocatòria, el termini per presentar sol·licituds eren quinze dies hàbils comptadors a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que finalitzaven el dia 26 d'abril de 2022 (inclòs).

6. El BOIB núm. 75 de 9 de juny de 2022 publicava l'extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de data 6 de juny de 2022 de concessió de las subvencions de foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca per a l'any 2022, que incorporava a l'annex I la relació de beneficiaris, a l'annex II la relació d'exclosos i a l'annex III les renuncies.

La publicació de la resolució facultava, a l'apartat 9, a la presentació de recurs d'alçada.

7. El dia 15 de juny de 2022, la Sra. Catalina Mestre Quetglas va presentar en el Registre recurs d'alçada al que indicava:

“TERCER.- El dia 25 d'abril de 2022, vaig presentar també al registre públic de l'Ajuntament de Maria de la Salut una altra sol·licitud de subvenció per a la Línia 2 denominat “Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury”.

Acompany al present escrit justificant de presentació de la documentació facilitat pel registre.

QUART.- Per motius que em son desconeguts, i malgrat haver presentat 2 sol·licituds de subvenció per a la convocatòria de FOMENT de l'any 2022 en dies consecutius, a l'extracte publicat al BOIB només hi apareix únicament la “segona sol·licitud”, no fent la resolució publicada cap referència a la “primera sol·licitud” presentada el 25 d'abril de 2022 per a la Línia 2 pel projecte denominat “Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury”.

D'acord amb aquestes consideracions, sol·licitava:

“1.- Que el Consell de Mallorca localitzi la documentació que vaig presentar el dia 25 d'abril de 2022 al registre públic de l'Ajuntament de Maria de la Salut per sol·licitar subvenció per a la Línia 2 denominat “Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury”.

2.- Que tengui a bé considerar la sol·licitud presentada el dia 25 d'abril de 2022 al registre públic de l'Ajuntament de Maria de la Salut per ser beneficiària d'una subvenció per a la Línia 2 pel projecte denominat “Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury” i entengui la documentació completa per a ser valorada.

3.- Que el Consell de Mallorca dicti una nova resolució a la que em concedeixi subvenció per a la Línia 2 pel projecte denominat “Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury” dins de la convocatòria de subvencions de foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca 2022”.

8. Efectivament, la documentació presentada per la peticionaria Sra. Catalina Mestre Quetglas al Registre de l'Ajuntament de Maria de la Salut el 25 d'abril de 2022, no va arribar a la Secció d'Artesania per ser considerada per la Comissió d'Avaluació reunida el 23 de maig de 2022, i conseqüentment la resolució de 6 de juny de 2022 del Conseller Executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament local d'aprovació de la concessió de les subvencions de foment la competitivitat de l'artesania de Mallorca, per a l'any 2022.

9. Des de la secció d'Artesania es va sol·licitar a la tècnica jurídica de la Oficina de transparència informe jurídic “referent a les entrades de registre de 25 i 26 d'abril per Línia 2 i Línia 4 de subvencions FOMENT artesania”.

9. En data 20 de juny de 2022 la tècnica jurídica de la Oficina de transparència va emetre informe jurídic favorable sobre l'admissió de la sol·licitud de la Sra. Catalina Mestre Quetglas en la convocatòria de subvencions per foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca per a l'any 2022, al considerar que es presentaren en temps i forma d'acord amb l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú:

“Informe relatiu a les entrades de registre REGAGE22e00015397816 i REGAGE22e00015396197 de la Sra. Catalina Francisca Mestre Quetglas.

El dia 25 d'abril de 2022 l'Ajuntament de Maria de la Salut registra a nom de la Sra. Catalina Francisca Mestre Quetglas documentació dirigida al Servei d'artesania del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Aquest registre inclou com a documentació adjunta, el justificant de registre del Ajuntament de Maria de la Salut (2022-E-RC-533) i un arxiu que inclou la documentació relativa a la sol·licitud de subvenció per a la convocatòria de subvencions per al Foment de la competitivitat en matèria de artesania per l'any 2022, Línia 2.

El dia 26 d'abril de 2022 l'Ajuntament de Maria de la Salut registra a nom de la Sra. Catalina Francisca Mestre Quetglas documentació dirigida al Servei d'artesania del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Aquest registre inclou com a documentació adjunta, el justificant de registre del Ajuntament de Maria de la Salut (2022-ERC-538) i un arxiu que inclou la documentació relativa a la sol·licitud de subvenció per a la convocatòria de subvencions per al Foment de la competitivitat en matèria de artesania per l'any 2022, Línia 4.

El dia 28 d'abril de 2022, el registre general del Consell de Mallorca confirma ambdós registres electrònics i s'incorpora la documentació al registre del Consell de Mallorca (SERES) vinculat al gestor d'expedients electrònics (SEGEX). Els números de registres assignats són el 21.768 i 21773.

Una vegada revisada la documentació annexa als registres d'entrada número 21.768 i 21.773 es constata que s'ha duplicat l'arxiu de la sol·licitud corresponent a la sol·licitud de la subvenció per al foment de la competitivitat en matèria de artesania per l'any 2022, Línia 4 i per tant, no s'ha tingut en compte la sol·licitud de la Línia 2.

Es tracta per tant, d'un error material o de fet regulat a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú i el que pertoca es rectificat l'errada material o de fet existent i tenir per presentada la sol·licitud corresponent a la Línia 2 de la subvenció per al foment de la competitivitat en matèria de artesania per l'any 2022”.

10. Efectivament, la Sra. Catalina Francisca Mestre Quetglas registra el dia 25 d'abril de 2022 a l'Ajuntament de Maria de la Salut registra sol·licitud dirigida al Servei d'artesania del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Aquest registre inclou com a documentació adjunta, el justificant de registre del Ajuntament de Maria de la Salut (2022-E-RC-533) i un arxiu que inclou la documentació relativa a la sol·licitud de subvenció per a la convocatòria de subvencions per al Foment de la competitivitat en matèria de artesania per l'any 2022, Línia 2.

11. En sessió extraordinària de data 21 de juny de 2022, la Comissió Avaluadora dels projectes presentats a la convocatòria pública de subvencions de foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca per a l'any 2022, acordà admetre la sol·licitud del Sra. Catalina Francisca Mestre Quetglas amb DNI 37336678L pel projecte “Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury”  amb import de la subvenció de 3.000€.

12. En el pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2022 s'ha previst el crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa que es deriva de la sol·licitud presentada, per un import de 3.000 €, que es distribueix  la següent manera  amb càrrec a les aplicació pressupostària següent:

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

65.43900.47900

Altres transferències a empreses artesania

3.000€

13. En el pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2022 hi ha crèdit adequat i suficient per concedir i disposar la subvenció indicada, i es disposa del corresponent document comptable AD en provisional núm. 920220009474, a càrrec de l'aplicació 65 43900 47900.

Fonaments de dret

Aspectes formals:

1.  La Sra. Catalina Francisca Mestre Quetglas té la condició d'interessada d'acord amb l'art. 4 de l'esmentada Llei 39/2015.

2.  Des del punt de vista jurídic formal, el recurs ha estat interposat dintre del termini i en la forma escaient correcta d'acord amb el que s'estableix a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d'octubre de 2015).

Aspectes materials

1. El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local té atribuïdes les competències en matèria d'artesania, i específicament, fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes i crear canals per comercialitzar l'artesania, d'acord amb el que disposa l'article 9 apartat m) del Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de desembre de 2019 pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 167 de 12 de desembre de 2019).

2. El conseller executiu és l'òrgan competent per aprovar i resoldre subvencions de quantia  igual o inferior  a dos-cents cinquanta mil euros (250.000€) d'acord amb el que disposa l'article 28 del vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, en concordança amb la base 23.5 de les Bases d'execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2020 i 2021.

3. L'article 1  lletra k) del vigent Decret d'organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 167 de dia 12 de desembre de 2019) estableix que el consellers executius tenen les facultats que dimanen de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú sobre inici i ordenació del procediment, facultats que, en particular, es concreten en les següents: ampliar terminis per resoldre, aplicar la tramitació d'urgència, fer requeriments d'esmena i millora de la sol·licitud d'iniciació i assenyalar tràmits que s'han de dur a terme.

4. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96 de 04 d'agost 2018).

5. La convocatòria s'adequa a les bases 33 i 34  de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per l'any 2022 relatives  a la regulació de la percepció de les subvencions.      

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de Subvencions.

7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. L'art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, referent a l'avocació de competències.

9. El dia 8 de juliol de 2022 la Intervenció Delegada (Centre La Misericòrdia), ha intervingut de conformitat la present proposta.

Per tot l'anterior, la Presidenta del Consell de Mallorca dicta el següent:

 DECRET

Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat per la Sra. Catalina Francisca Mestre Quetglas contra la resolució de 6 de juny de 2022 del Conseller Executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament local d'aprovació de la concessió de les subvencions de foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca, per a l'any 2022 (BOIB núm. 75, de 9 de juny de 2022), i admetre la sol·licitud de subvenció presentada el 25 d'abril de 2022 al Registre de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

Segon.  Avocar puntualment la competència delegada al Conseller Executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament local en favor de la Presidenta, per l'adopció dels acords que dimanen de l'estimació del recurs presentat, per raó de la conveniència de les circumstàncies tècniques i jurídiques de l'expedient i per garantir els principis d'eficiència, eficàcia i celeritat.

Tercer. Autoritzar una despesa per un import total de 3.000 € del pressupost de 2022 que es destina a la convocatòria de subvencions de foment de la competitivitat en matèria d'artesania de Mallorca per a l'any 2022, quantia que es distribuirà de la manera següent:

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

65.43900.47900

Altres transferències a empreses artesania

3.000€

Quart. Concedir i disposar la subvenció econòmica foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca per a l'any 2022, pel següent projecte i per l'import que hi consta:

Nº EXP

IMPORT SUBVENCIÓ

PRESSUPOST

EMPRESA/NOM

LLINATGES

DNI/CIF

DESCRIPCIÓ ACT SUBVENCIONADA

ART.2 65 BIS/2022

3.000,00 

3.000,00 

Catalina

Mestre Quetglas

37336678L

Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury

TOTAL CONCEDIT

3.000,00

 

 

 

 

 

i document comptable AD en provisional núm. 920220009474, a favor de CATALINA MESTRE QUETGLAS, amb DNI núm. 37336678L amb domicili al C/Ses Corbates, 24. 07519 – Maria de la Salut, en concepte de subvenció concedida per dur a terme el projecte “Participación en el festival de artes contemporaneas de Glaston Bury”, corresponent a la Línia 2 de ART2-65 bis/2022 de la convocatòria de subvencions de foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca, per a l'any 2022.

Cinquè. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el BOIB i que es remeti la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Sisè. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària i a la Intervenció Delegada centre La Misericòrdia”.

 

Palma, 18 de juliol de 2022

La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Per delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo