Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació plecs expedient CN-06/2022 de cessió onerosa a tercers per a la temporada de 2022 de l’ús del dret d’explotació de les instal·lacions de 5 quioscs-balnearis no desmuntables sobre concessió administrativa ubicats en el litoral del sector I de la platja d’Alcúdia

    Número de registre 3392 - Pàgina 17218

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures. Exp. 2021-1419. Aprovació del Projecte de millora de la urbanització, de l’accessibilitat dels vials i els espais lliures públics en l'àmbit de l'Ajuntament de Palma (Joan Dameto/Sínia d'en Gil/Parc de Sa Riera) Fase 2

    Número de registre 3429 - Pàgina 17219

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 3403 - Pàgina 17220

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 774,36 kWp i 770 kWn, sense excedents, sobre pèrgoles a l’aparcament de l’Hospital Manacor, promogut per l’Institut Balear de l’Energia (AU-00875/2022)

    Número de registre 2989 - Pàgina 17221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la formalització del contracte d’arrendament d’un immoble

    Número de registre 3415 - Pàgina 17222

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 26 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2015 (Pròroga 2021)

    Número de registre 3440 - Pàgines 17223-17225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R 1 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3441 - Pàgines 17226-17233

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, de data 29 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a la prevenció dels danys en boscos produïts per incendis, desastres naturals i catàstrofes, per el any 2019

    Número de registre 3442 - Pàgines 17234-17238

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 3407 - Pàgina 17239

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 3424 - Pàgina 17240

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de dia 20 d’abril de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca (projectes executats el 2021)

    Número de registre 3408 - Pàgines 17241-17242

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Correcció error material en la publicació del BOIB núm. 56, de 28 d'abril de 2022, de l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 21 d'abril de 2022 relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits

    Número de registre 3445 - Pàgines 17243-17244

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 07-2022, crèdit extraordinari

    Número de registre 3410 - Pàgina 17245

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2124/2022

    Número de registre 3391 - Pàgina 17246

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Suspensió de tramitació i aprovació de plans de desenvolupament i instruments de gestió, d’atorgament de noves autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies

    Número de registre 3402 - Pàgines 17247-17248

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores de les ajudes al lloguer al municipi d'Eivissa

    Número de registre 3461 - Pàgina 17249

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació prestació patrimonial publica de caracter no tributari per activitats d'oci i temps lliure

    Número de registre 3416 - Pàgina 17250

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Inici d'expedient d'autorització per a l'ús dels punts d'amarrament de Cala Marçal i de Cala Sa Nau, situats al litoral del Terme Municipal de Felanitx, per a les temporades 2022 - 2025

    Número de registre 3435 - Pàgina 17251

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima de Ferreries (PAESC)

    Número de registre 3443 - Pàgina 17252

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Bases i convocatòria del I concurs d'aparadors de Ferreries Floreix

    Número de registre 3452 - Pàgines 17253-17254

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial modificació pressupostària 7/2022

    Número de registre 3459 - Pàgina 17255

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació del projecte de les obres de construcció de coberta a pista esportiva al CME de Llucmajor

    Número de registre 3430 - Pàgina 17256

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 22/2022

    Número de registre 3432 - Pàgina 17257

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 23/2022

    Número de registre 3433 - Pàgina 17258

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 24/2022

    Número de registre 3434 - Pàgina 17259

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 10-2022 de transferències de crèdit i modificació del complement de productivitat

    Número de registre 3411 - Pàgina 17260

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació iniclal exp 9-2022 modificació credits extraordinaris i suplement de credits

    Número de registre 3412 - Pàgina 17261

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost propi per a 2022

    Número de registre 3404 - Pàgina 17262

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Obertura del període d'informació pública relativa al Projecte de reglament d'organització i funcionament dels serveis socials comunitaris de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 3421 - Pàgina 17263

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Modificació de la Plantilla de Personal 2022

    Número de registre 3414 - Pàgina 17264

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Sant Lluís

    Número de registre 3420 - Pàgina 17265

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Esmena de deficiències relatives a la modificació puntual número 92 de les Normes subsidiàries de planejament

    Número de registre 3387 - Pàgina 17266