Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 243332
Aprovació prestació patrimonial publica de caracter no tributari per activitats d'oci i temps lliure

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Plenari de l'Ajuntament d'Inca en sessió ordinària celebrada en data 28 d'abril de 2022, aprova inicialment, amb càracter definitiu si durant el tràmit d'informació pública no es formulen reclamacions, l'expedient de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de les escoles de lleure i temps lliure a diverses instal·lacions d'Inca durant les vacances escolars.

Es sotmet a informació pública, als efectes i en compliment del que preveu l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a fi de que, en el termini de trenta dies comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els interessats puguin examinar l'expedient de referència, que es troba de manifest en les depèndencies del Departament de Gestió Tributària, i presentar, en el seu cas, les reclamacions i/o suggerències que consideri oportunes davant el Ple de l'Ajuntament.

En el cas de que no se formulin reclamacions durante el termini d'exposició pública, l'esmentat acord plenari es considerarà definitiu de conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Inca, 29 d'abril de 2022

El batle

Virgilio Moreno sarrio