Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 245778
Correcció error material en la publicació del BOIB núm. 56, de 28 d'abril de 2022, de l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 21 d'abril de 2022 relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Detectat error material en la publicació del BOIB núm. 56, de 28 d'abril de 2022, de l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 21 d'abril de 2022 relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici de 2022 per crèdit extraordinari CEXT 3/22.

Allà on diu.

A la Intervenció General d'aquesta Entitat Local i conformement al que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, es troba exposat al públic, a l'efecte de reclamacions, l'aprovació inicial de l'expedient núm. 8 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici de 2022 per crèdit extraordinari CEXT 3/22, aprovat inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 21 d'abril de 2022, segons el detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Org.

Fun.

Eco.

Projecte

Descripció

Crèdit Extraordinari

00

23137

48001

2022/4/ROMAN/2

GESTIÓ DE LA CONVOC. AJUDES SOC.

100.000,00 €

00

23137

48000

CONVOCAT. AJUDES SOCIALS

3.000.000,00 €

 

 

 

 

 

 

FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI

Org.

Fun.

Descripció

Crèdit

02

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

3.100.000,00 €

Ha de dir:

A la Intervenció General d'aquesta Entitat Local i conformement al que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, es troba exposat al públic, a l'efecte de reclamacions, l'aprovació inicial de l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici de 2022 per crèdit extraordinari CEXT 3/22, aprovat inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 21 d'abril de 2022, segons el detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Org.

Fun.

Eco.

Projecte

Descripció

Crèdit Extraordinari

00

23137

48001

2022/4/ROMAN/2

GESTIÓ DE LA CONVOC. AJUDES SOC.

100.000,00 €

00

23137

48000

CONVOCAT. AJUDES SOCIALS

3.000.000,00 €

 

 

 

 

 

 

FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI

Org.

Fun.

Descripció

Crèdit

02

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

3.100.000,00 €

I, en compliment del que disposen els articles 177.2 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, se sotmet l'expedient a exposició pública pel termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que considerin oportuns, amb subjecció als tràmits següents:

 

a. Termini d'exposició, admissió de reclamacions i suggeriments: Quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b. Oficina de presentació: Registre General

c. Òrgan davant el qual s'ha de reclamar: Consell Insular de Mallorca.

Es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'han presentat reclamacions.

 

Palma, 2 de maig de 2022

La presidenta de l'IMAS

Sofía Alonso Bigler