Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 246499
Aprovació inicial modificació pressupostària 7/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Feim públic que el Ple de l'Ajuntament de Ferreries, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 7/2022 del pressupost municipal vigent, en la modalitat de suplement i habilitació de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria i procedir al tràmit d'informació pública durant quinze dies, comptadors des de l'endemà de la publicació del present anunci, per tal que les persones interessades puguin presentar reclamacions; amb indicació que en el cas de no presentar-se'n, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre pronunciament, d'acord amb el que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Ferreries, 2 de maig de 2022

La batlessa Joana Febrer Rotger