Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 242444
Suspensió de tramitació i aprovació de plans de desenvolupament i instruments de gestió, d’atorgament de noves autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple ordinari de data 28 d'abril de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova la suspensió de tramitació i aprovació de plans de desenvolupament i instruments de gestió, d'atorgament de noves autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies.

El ple de l'Ajuntament de Deià celebrat dia 28 d'abril de 2022 va aprovar per unanimitat la suspensió de la tramitació i l'aprovació de plans de desenvolupament, d'instruments de gestió, així com l'atorgament de noves autoritzacions i llicències urbanístiques, i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies.

En compliment d'allò que disposa l'article 51 en el seu punt novè de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, es publiquen per al seu coneixement i efectes oportuns els acords íntegres de l'esmentada aprovació.

 

Deià, 28 d'abril de 2022

El batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll

 

ACORDS DE SUSPENSIÓ DE TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE PLANS DE DESENVOLUPAMENT I INSTRUMENTS DE GESTIÓ, D'ATORGAMENT DE NOVES AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I DE LA POSSIBILITAT DE PRESENTAR COMUNICACIONS PRÈVIES

1.- Amb la finalitat de reformar el vigent planejament urbanístic municipal i segons allò que preveu l'article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, se suspenen a tot el terme municipal:

a) La tramitació i l'aprovació de plans de desenvolupament i d'instruments de gestió.

b) L'atorgament de noves autoritzacions i llicències urbanístiques.

c) La possibilitat de presentar comunicacions prèvies.

2.- Pel que fa a la lletra b de l'acord 1, queden excepcionades:

a) Les que tenguin a veure amb obres promogudes per les administracions públiques o les seves entitats instrumentals de dret públic. També queden excepcionades aquelles obres que duguin a terme particulars en espais de titularitat pública a instància de les administracions.

b) Les que tenguin a veure amb obres realitzades íntegrament a l'interior d'edificacions existents.

c) Les que tenguin a veure amb obres de rehabilitació d'edificis i elements que gaudeixin de qualsevol tipus de protecció patrimonial, sempre i quan la intervenció obeeixi exclusivament al que determini la corresponent fitxa de catalogació o acord de declaració.

d) Les que tenguin a veure amb instal·lacions relacionades amb la implantació de plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques o altres fonts d'energies renovables per a la producció d'electricitat previstes a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

e) Les que tenguin a veure amb aljubs, safarejos o dipòsits o qualsevol altra forma d'emmagatzematge d'aigua. Queden expressament suspeses les llicències i autoritzacions urbanístiques per a qualsevol obra relacionada amb piscines.

f) Les que tenguin a veure amb les instal·lacions o construccions indispensables per implementar els plans de circularitat o les mesures ambientals determinades en el Capítol IV del Títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

g) Les que tenguin a veure amb obres de restabliment de la legalitat urbanística.

3.- Pel que fa a la lletra c de l'acord 1, queden excepcionades:

a) Les que tenguin a veure amb obres promogudes per les administracions públiques o les seves entitats instrumentals de dret públic. També queden excepcionades aquelles obres que duguin a terme particulars en espais de titularitat pública a instància de les administracions.

b) Les que tenguin a veure amb obres realitzades íntegrament a l'interior d'edificacions existents.

c) Les que tenguin a veure amb instal·lacions relacionades amb la implantació de panells fotovoltaics o altres fonts d'energies renovables per a la producció d'electricitat previstes a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

d) Les instal·lacions o construccions indispensables per implementar els plans de circularitat o les mesures ambientals determinades en el Capítol IV del Títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

e) Les que tenguin a veure amb aljubs, safarejos o dipòsits o qualsevol altra forma d'emmagatzematge d'aigua. Queden expressament suspeses les comunicacions prèvies per a qualsevol obra relacionada amb piscines.

f) Les obres que tenguin a veure amb marges i altres elements lligats al manteniment del sòl.

g) Les que tenguin a veure amb obres de restabliment de la legalitat urbanística.

4.- La suspensió a què fa referència el punt 1 tendrà efectes durant un any o fins a l'aprovació inicial per part d'aquest ple del Pla General (PG), el Pla d'Ordenació Detallada (POD) i el Catàleg d'Elements i Espais Protegits (CEEP) del municipi de Deià.

5.- Aquesta suspensió tendrà efectes immediats des de la seva aprovació per part de l'Ajuntament de Deià i es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als diaris de major difusió de les Illes Balears i a la web www.ajdeia.cat.