Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 246006
Bases i convocatòria del I concurs d'aparadors de Ferreries Floreix

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623490)

Feim públic que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 358 de data 27/04/2022 s'ha resolt:

DECRET D'ALCALDIA

Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i altra legislació concordant.

Vista la proposta formulada pel regidor de l'àrea de Comerç, relativa a l'aprovació de les bases i la convocatòria del I Concurs d'aparadors de Ferreries Floreix.

Atès que a la partida 334 48000 del pressupost municipal vigent hi ha consignació suficient per atendre la despesa del premi en metàl·lic.

RESOLC

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases que s'adjunten com annex I, i que han de regir el I Concurs d'aparadors de Ferreries Floreix.

Segon. Autoritzar la despesa de 400€, corresponent a l'import total dels premis establerts en metàl·lic, amb càrrec a la partida 334 48000 del pressupost municipal vigent.

Tercer. Publicar la convocatòria i les bases del Concurs a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica municipal.

 

Signat a Ferreries, a la data de la signatura electrònica (28 d'abril de 2022)

La batlessa Joana Febrer Rotger

 

ANNEX I BASES DEL I CONCURS D'APARADORS DE FERRERIES FLOREIX

1. INTRODUCCIÓ

Amb motiu de la celebració de Ferreries Floreix els dies 28 i 29 de maig de 2022, l'Ajuntament de Ferreries convoca el I Concurs de Mostradors Ferreries Floreix.

2. OBJECTIU

Aquest concurs, té per objecte promoure la creativitat del petit negoci del nostre municipi, premiant els aparadors amb millor decoració, fomentant les actuacions de promoció i animació que atreguin el públic a visitar els negocis del municipi en aquesta època, de manera que siguin atractius als visitants, i es visualitzi la qualitat dels seus productes i serveis.

 

3. TEMÀTICA

La temàtica del mostrador ha de versar sobre les flors, plantes, jardins, i en general tot allò que envolta la celebració de Ferreries Floreix.

4. PARTICIPANTS

Poden participar tots els establiments comercials ubicats al municipi de Ferreries.

5. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

  1. Els mostradors han d'estar finalitzats el dia 22 de maig i hauran de mantenir-se fins el 29 de maig (inclòs).
  2. Els comerciants hauran d'enviar una o més imatges del mostrador al través del formulari que s'habilitarà al web municipal. El termini per enviar les imatges serà a partir del moment en que es publiquen aquestes bases i fins el 22 de maig de 2022 (inclòs). Totes aquelles imatges que es rebin fora de la data límit no podran ser acceptades. Les imatges hauran de tenir bona qualitat.
  3. A mesura que l'Ajuntament rebi les imatges es publicaran a les xarxes socials de @ferreriestotlany de forma individual. Tanmateix, l'Ajuntament animarà la gent a visitar els establiments amb la finalitat que puguin disposar d'una millor impressió de la imatge que ofereix el mostrador en el seu conjunt i en el seu context.
  4. El guanyador s'elegirà per votació popular a través de les xarxes socials de @ferreriestotlany i es determinarà segons el nombre de “M'agrada” que tingui la publicació.
  5. El període de votacions per les xarxes socials estarà obert des del moment de la publicació fins al 29 de maig de 2022. L'aparador amb més “M'agrada” el dilluns 30 a les 8,00 h del matí serà el guanyador.

6. PREMIS

Es concedeix un únic premi de 400€ en efectiu al comerç guanyador. Els premis estan subjectes a les retencions fiscals i a les disposicions legals vigents que s'hagin d'aplicar.

En cas d'empat, el premi es repartirà a parts iguals entre els comerços guanyadors.

El resultat serà inapel·lable, excepte en el cas que l'Ajuntament acordi que la temàtica no s'ajusta a la que estableixen les bases. En aquest cas, la persona guanyadora serà la següent que hagi obtingut més puntuació, i així successivament.

El premi es lliurarà el dissabte 4 de juny de 2022, en el marc dels actes d'entrega de premis dels concursos celebrats en motiu de Ferreries Floreix.

L'Ajuntament està facultat per resoldre qualsevol qüestió que no estigui prevista a les bases.

7. PARTIDA ECONÒMICA

Els premis aniran a càrrec de la partida 334 48000 del pressupost municipal de 2022.