Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 242521
Departament Financer.- Aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost propi per a 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de dia 28 d'abril de 2022 aprovà inicialment les modificacions de crèdit números 4, 5 i 6 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit entre aplicacions pressupostàries en el Pressupost propi de la corporació per a 2022.

Conforme amb el que disposa l'article 177-2 del RDL 2/2004, de 5 de març, es fa públic que l'expedient de modificació de crèdit ha d'estar exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats ho poden examinar i, si escau, presentar reclamacions davant la corporació. Es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'han presentat reclamacions, en cas contrari la corporació disposa d'un termini d'un mes per resoldre'ls.

 

Palma, 29 d'abril de 2022

La directora financera

Maria Antònia Orell Vicens