Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 245549
Aprovació inicial del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima de Ferreries (PAESC)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic l'acord del Ple, adoptat en sessió ordinària, de data 28/04/2022 i que textualment diu:

Primer. Aprovar inicialment el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima de Ferreries, redactat per l'empresa redactora (ENGICO2EN, S.L.P.), el març del 2022.

Segon. Obrir un període d'informació pública durant 20 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Durant aquest període quedarà l'expedient, a la disposició de qualsevol persona a fi de que es puguin formular els suggeriments, observacions i al·legacions que s'estimin pertinents.»

 

Ferreries, en la data de la signatura electrònica (29 d'abril de 2022)

La batlessa

Joana Febrer Rotger