Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 243217
Anunci mitjançant el qual es fa pública la formalització del contracte d’arrendament d’un immoble

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveu l'article 138 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es fa públic el contracte d'arrendament següent del Consorci Centre Balears Europa:

Tipus de contracte: arrendament d'immoble

Forma d'adjudicació del contracte: directa

Objecte: oficina situada a l'avinguda des Arts 3, 4 i 5, 5è pis, 1210, de Brussel·les

Període de vigència: de l'1 de març de 2022 al 28 de febrer de 2031

Import total: 591.305,49 euros, IVA inclòs

Superfície: 301,5 m2

Arrendador: Deka Immobilien Investment GmbH

Centre gestor: Consorci Centre Balears Europa

 

Palma, 26 d'abril de 2022

La directora gerent del Consorci

Centre Balears Europa

María Begoña Morey Aguirre

Per delegació de la presidenta

del Consorci (BOIB núm. 103, de 3 d'agost de 2021)