Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 3447 - Pàgina 17060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d’abril de 2022 per la qual es modifica la Resolució de 6 d’agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

    Número d'edicte 3455 - Pàgines 17061-17062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’abril de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 3393 - Pàgines 17063-17064

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de dia 2 de maig de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-2023 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

    Número d'edicte 3451 - Pàgines 17065-17080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 28 d’abril de 2022 per la qual es publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de gener de 2022 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 3422 - Pàgines 17081-17122

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’agroturisme al lloc de Torralba Nou, polígon 14, parcel·la 40 en el TM d’Alaior, Menorca (133a/2021)

    Número d'edicte 3454 - Pàgines 17123-17130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual es publica la relació dels convenis subscrits en el primer quadrimestre de l'any 2022

    Número d'edicte 3419 - Pàgina 17131

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa a la denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 3439 - Pàgines 17132-17144

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa per a designar els membres del Comité seleccionador dels finalistes del Concurs Futur Adlib Noves Promeses 2022

    Número d'edicte 3453 - Pàgines 17145-17146

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Consell Insular de Formentera

    Número d'edicte 3388 - Pàgines 17147-17165

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Acord del Consell Executiu relatiu al Pla de Mesures Antifrau per a la gestió dels Fons Generation UE del Consell Insular de Mallorca i el seu sector públic instrumental

    Número d'edicte 3417 - Pàgines 17166-17201

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 29 d’abril de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 3431 - Pàgines 17202-17203

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Campaments d'estiu 2022

    Número d'edicte 3397 - Pàgines 17204-17208

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Modificació de la convocatòria de subvencions 2021-2022 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana

    Número d'edicte 3426 - Pàgina 17209

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 25 d’abril de 2022, relativa a la concessió de les ajudes per al mes de març de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 3425 - Pàgines 17210-17213

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern.- Proposta de modificació núm. 1 del Pla Normatiu municipal 2022

    Número d'edicte 3401 - Pàgines 17214-17217