Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE PALMA

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Núm. 242494
Devolució de garantia definitiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'ha sol·licitat la devolució de les garanties definitives que, en el seu moment, varen constituir els següents contractistes pel concepte  que s'indica:

ACCIONA CONSTRUCCION S.A. (A81630808).- Per la realització de l'objecte del contracte “Obres del poliesportiu Son Oliva-Son Ferragut”.

Conforme al que disposa la normativa aplicable, es publica aquest anunci perquè en prengueu coneixement i perquè, en el termini de deu dies contats a partir de l'endemà al de la publicació, puguin presentar reclamacions en el Registre General de l'Ajuntament de Palma o qualssevol altre que estigui recollit a la Llei de procediment administratiu aquells que considerin que tenen dret exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantit.

 

Palma, 26 d'Abril de 2022

El gerent de l'Institut

Rafael Navarro Roig