Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 243477
Aprovació inicial Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Sant Lluís

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària de 27 d'abril de 2022, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima de Sant Lluís, redactat el febrer de 2022 per Azigrene Consultores, S.L..

Conforme l'acord adoptat, se sotmet l'esmentat Pla a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o suggeriments que s'estimin pertinents; transcorregut aquest termini, si no s'han presentat reclamacions o al·legacions, l'acord s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar nou acord exprés.

Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament:

www.ajsantlluis.org/tauler/edictes.aspx?tipo=06&HISTORIC=1

 

 Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (29 d'abril de 2022)

La batlessa  M. Carolina Marquès Portella