Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 242895
Informació pública modificació de crèdit pressupostari 07-2022, crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. 444/2022)

A la intervenció d'aquest ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, a l'efecte de reclamacions, l'expedient 444/2022, de modificació de crèdit 07-2022, de crèdit extraordinari (despeses: adquisició terminal d'informació turística, arrendaments, renovació local de protecció civil, altres inversions; finançament: majors ingressos efectivament recaptats aprovat inicialment pel ple de l'ajuntament en sessió de 28 d'abril de 2022.

Les persones interessades que estiguin legitimades segons allò que disposa l'art. 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, i pels motius taxativament enumerats a l'apartat 2 d'aquest article, poden presentar reclamacions i suggerències, amb subjecció als següents tràmits:

a) Termini d'exposició pública: quinze dies a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre general, Casa Consistorial, C/ Petit, 1, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

c) Òrgan davant el qual s'ha de reclamar: ple de l'ajuntament.

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions.

 

Alaró, 29 d'abril de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló