Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 244306
Inici d'expedient d'autorització per a l'ús dels punts d'amarrament de Cala Marçal i de Cala Sa Nau, situats al litoral del Terme Municipal de Felanitx, per a les temporades 2022 - 2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió de dia 26 d'abril de 2022, va acordar iniciar el corresponent expedient d'autorització per a l'ús dels punts d'amarrament de Cala Marçal i de Cala Sa Nau, situats al litoral del Terme Municipal de Felanitx, per a les temporades 2022-2025.

Així mateix, la Junta de Govern Local va acordar obrir el termini per presentar les sol·licituds d'autorització per a l'ús d'aquets punts d'amarrament a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Els interessats hauran de realitzar les seves peticions, de conformitat al següent:

a) Les sol·licituds, indicant el/s punt/s al/s qual/s es vol optar, s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació que acrediti la personalitat i capacitat de l'empresari, la pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixi l'activitat i el certificat d'estar al corrent amb la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària, juntament amb el darrer rebut pagat de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o l'alta d'aquest, si fos recent.

b) Els interessats hauran d'aportar la pertinent autorització per exercir aquesta activitat comercial o industrial en el mirall d'aigua portuari.

L'autorització comportarà l'abonament a l'Ajuntament de Felanitx del cànon corresponent així com el dipòsit de la garantia definitiva que pertoqui de conformitat amb el valor material de les instal·lacions, segons l'estipulat al Projecte per a l'ocupació de Béns de Domini Públic Marítim-Terrestre Estatal per a l'explotació de les instal·lacions temporals en les platges del terme Municipal de Felanitx, temporades 2022-2025.

En cas d'haver-hi més d'una petició, s'haurà d'elaborar el corresponent pla d'usos el qual haurà de definir els punts d'atracada, nombre d'usuaris que duran a terme l'activitat, relació d'embarcacions i les seves característiques, horaris, compromís de respectar l'horari establert per part dels sol·licitants i protocol d'ús.

 

Felanitx, 29 d'abril de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer