Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 246703
Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores de les ajudes al lloguer al municipi d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveu l'article 45.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic que el Ple de la corporació, a la sessió celebrada el 11 d'abril de 2022, va adoptar els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques reguladores de les ajudes al lloguer al municipi d'Eivissa.

SEGON. Sotmetre el projecte de modificació de les Bases específiques reguladores de les ajudes al lloguer al municipi d'Eivissa a un període d'informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

TERCER. Informar que, en el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord exprés per part del Ple.

Durant el termini expressat, la modificació de les bases estaran a disposició dels interessats al taulell d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa.

 

Eivissa, (en el dia de la signatura electrònica (2 de maig de 2022)

El secretari acctal. Joaquim Roca Mata