Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 244072
Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 22/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb els articles 177.2 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic la modificació 22/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per tal de dotar crèdit per a l'adquisició de vehicles de la brigada aprovada inicialment en sessió plenària de 27/04/2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i pels motius enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1.Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.

2.Oficina de presentació: registre general.

3.Organ davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrónica (29 d'abril de 2022)

El batle Eric Jareño Cifuentes