Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 242786
Extracte de l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de dia 20 d’abril de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca (projectes executats el 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS ( Identif.): 621886

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual, es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, les persones i / o les entitats següents:

a)  Línia 1:  Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d'actuació insular i federacions d'associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d'actuació insular, corporacions de dret públic que tinguin com a finalitat la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç i la industria i cooperatives sense ànim de lucre, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 27/1999 de cooperatives.

b) Línia 3: Microempreses, segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, DOUE de 20 de maig de 2003 i societats cooperatives amb ànim de lucre.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment d'actuacions i projectes d'iniciativa pública i privada d'interès públic per a la promoció de l'economia local i el producte de Mallorca.

Els esdeveniments i/o les actuacions subvencionables per a totes les línies d'actuació ( línies 1 i 3) són els següents:

a) Les fires i mostres comercials que promocionin el petit i mitjà comerç i els productes de Mallorca.

b) Les activitats i els projectes amb la condició que tinguin repercussió degudament justificada al projecte per a la promoció de l'economia local i/o el producte de Mallorca.

c) Projectes de promoció, formació i sensibilització en matèria d'economia social i sostenible.

d) Les activitats dirigides al foment de l'emprenedoria empresarial i la cooperació empresarial dins l'àmbit local. En aquest apartat, s'hi inclouen, projectes de formació, reciclatge i adaptació a les exigències del mercat, d'assessorament i suport tècnic, així com, networking.

e)  Els projectes de dinamització, formació i promoció comercial del petit i mitjà comerç local i/o del producte de Mallorca i els projectes per reactivar l'economia local mitjançant campanyes de promoció de compliment de mesures de seguretat derivades de la COVID-

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores de la present convocatòria són les establertes en l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18.02.2017), modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 04.08.2018).

Quart. Quantia

El crèdit total destinat a la present convocatòria és de 288.000,00€, d'acord amb la distribució següent: 200.000,00€, amb càrrec a l'aplicació 65.43110.48900 per a la línia 1 i 88.000,00€, amb càrrec a l'aplicació  pressupostària 65.43110.47900 per a la línia 3.

Cinquè. Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds de totes les línies ( Línies 1 i 3) és de 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears ( BOIB).

Les instàncies s'han de presentar, dins el termini establert, telemàticament d'acord amb el que determina l'article 14.2 de la llei 39/2015, amb l'excepció de les persones físiques que regula el punt 1 del precepte esmentat.

Així mateix,  es poden presentar als llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè. Altres dades

Les actuacions subvencionables relatives a totes les línies ( línies 1 i 3) s'han d'haver executat entre el dia 1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021 (ambdós inclosos) pels beneficiaris de la convocatòria.

El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s'hi ha d'acompanyar es troba disponible igualment a la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net

 

Palma, en data de la signatura electrònca (27 d'abril de 2022)

La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Per delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo