Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 241368
Esmena de deficiències relatives a la modificació puntual número 92 de les Normes subsidiàries de planejament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 d'abril de 2022, ha aprovat esmenar novament les deficiències imposades a l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de 26 de novembre de 2021, relatives a la modificació puntual núm. 92 de les Normes subsidiàries de planejament de Santanyí, per a la classificació d'un sector urbanitzable directament ordenat d'aparcaments, espai lliure i infraestructures públiques i espai lliure privat a cala Llombards.

Segons allò previst a l'article 55.3 i 4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, se sotmet la documentació aprovada a informació pública per un període de 30 dies hàbils, per introduir la nova documentació aprovada, modificacions substancials. Les al·legacions hauran de versar sobres aquelles qüestions que han sofert modificacions substancials, rebutjant les al·legacions que puguin presentar-se respecte a nous temes de la modificació puntual. El termini d'exposició pública començarà a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB, i la documentació es podrà consultar en horari d'oficina (de 9 a 14 hores) i dies hàbils en les oficines d'urbanisme d'aquest Ajuntament i a la pagina web municipal http://www.ajsantanyi.net (tauler d'anuncis).

 

Santanyí, document signat electrònicament al marge (28 d'abril de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat