Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 244104
Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 23/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

MODIFICACIÓ PRESSUPUESTARIA

(CRÈDIT EXTRAORDINARI 23/2022)

Ejercicio 2022

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb els articles 177.2 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic la modificació 23/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per tal de dotar crèdit per la rehabilitació del Santuari de Gràcia, aprovada inicialment en sessió plenària de 27/04/2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i pels motius enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1. Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.

2. Oficina de presentació: registre general.

3. Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (29 d'abril de 2022)

El batle

Éric Jareño Cifuentes