Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 245473
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R 1 de data 18 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015 (Pròrroga 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per al foment de les races autòctones en perill d'extinció, corresponents a l'any 2015 (Pròrroga 2021), especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 18 de març de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ 

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 10.1.4- Foment de races autòctones en perill d'extinció.

Convocatòria: 2015 - PRÒRROGA 2021

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar en el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data de 26 de març de 2015 es va publicar, en el BOIB núm. 43, la resolució del 23 de març del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al foment de races autòctons en perill d'extinció.

3.En data 11 de juny de 2015 es va publicar, en el BOIB núm. 87, una modificació de la Resolució citada anteriorment, i el 30 de juny de 2016 es va publicar al BOIB núm. 86 de 7 de juliol de 2016 altre modificació.

4.En data 28 de juliol de 2016, es publica en el BOIB núm. 65 la Resolució del president del FOGAIBA de 28 de juliol de 2016  per la qual es modifiquen els crèdits i els cofinançaments de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a les mesures contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

5.De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució i l'ordre AAA/872/2015 de 2 de maig, publicat al BOE núm.114 del 13/05/2015, el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria va acabar el dia 15/06/2015, i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 161 sol·licituds d'ajuda.

6.En data 30 de gener de 2021, es publica en el BOIB núm. 13 la Resolució de la Presidenta del FOGAIBA per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2021, de les ajudes per prorrogar per segon any els compromisos assumits per al foment de les races autòctones en perill d'extinció de la convocatòria 2015.

7.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

8.Els interessats assenyalats a l'Annex I adjunt, han presentat dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda.

9.El 19 de novembre de 2021 per Decisió C(2021) 8540 es va aprovar la modificació del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Aquesta modificació preveu l'increment de la participació dels fons FEADER a les mesures 10, 11 i 13 del PDR que passa del 41% al 50% amb efectes a partir del 1 de gener de 2022. La participació de l'Administració General de l'Estat passa del 4,10% al 5% i la de la CAIB passa del 54,90% al 45%.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al foment de races autòctons en perill d'extinció, les resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2015 , del 16 de maig de 2016 i del 22 de juliol de 2016 per les quals es modifica la primera.   

2.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 de juliol BOIB núm. 95, de 28 de juliol de 2016, per la qual es modifiquen els crèdits i els cofinançaments de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a les mesures contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Resolució de la Presidenta del FOGAIBA per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de les races autòctones en perill d'extinció.  

4.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

5.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

6.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

7.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

8.Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

9.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

10.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

11.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

14.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

16.Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

17.Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

18.Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

19.Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i proposo al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I per a l'any 2021, que són un total de 60 expedients i que comença amb MIGUEL GARCIAS PAYERAS  i acaba en ALBRANXELLA Y OTROS S.R.M 6, que suma un import total de  CENT CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (155.994,90 €), relativa a la línia d'ajudes “Foment de les races autòctones en perill d'extinció”, amb els animals especificats a l'Annex I.

2.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada als beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l'Annex I .

3.Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 17 de març de 2022

La cap de la Secció II,

Gema Canós Franch

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural,

Josep Xavier Nadal Coll

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, a  18 de març de 2022

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

EXP. 2015

NOM

NIF

Nº ANIMALS

RAÇA

UBMs

IMPORT

FEADER (50%)

AGE (5%)

CAIB (45%)

10

MIGUEL GARCIAS PAYERAS

***1676**

65 ovelles

Ovi mallorquí

12,75

2.195,77 €

1.097,89 €

109,79 €

988,09 €

20 cabres

Cabrum mallorquí

13

MIGUEL BAUZA MIRALLES

***6719**

89 ovelles

Ovi roja mallorquina

13,35

2.299,11 €

1.149,56 €

114,96 €

1.034,59 €

17

SEGUÍ CAMPOS, S.C

J57322612

24 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

24,00

4.133,23 €

2.066,62 €

206,66 €

1.859,95 €

18

MARIA TUDURI SINTES

***9755**

18 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

18,00

3.099,92 €

1.549,96 €

155,00 €

1.394,96 €

20

JAIME MANRESA TOMAS

***8974**

20 ovelles

Ovi roja mallorquina

3,00

516,65 €

258,33 €

25,83 €

232,49 €

21

SON ANGEL SRM

E07846140

34 ovelles

Ovi menorquí

5,10

878,31 €

439,16 €

43,92 €

395,23 €

23

TURRAUBA VELL S.R.M

E07707110

43 ovelles

Ovi menorquí

11,45

1.971,89 €

985,95 €

98,59 €

887,35 €

4 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

1 cavall

Cavall menorquí

27

TORRALBET, SL.

B83112839

18 ovelles

Ovi menorquí

4,70

809,43 €

404,72 €

40,47 €

364,24 €

2 cavalls

Cavall menorquí

30

PABLO MAIRATA PONS

***9609**

4 vaques > 24 mesos

Bovi mallorquí

4,00

688,87 €

344,44 €

34,44 €

309,99 €

33

LLOC DE MONGES VELL SRM

E07704596

8 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

8,00

1.377,74 €

688,87 €

68,89 €

619,98 €

34

FRANCISCO ADROVER FULLANA

***0868**

97 ovelles

Ovi roja mallorquina

14,55

2.505,77 €

1.252,89 €

125,29 €

1.127,59 €

35

MARJAL NOVA SL

B58807108

13 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

13,60

2.342,16 €

1.171,08 €

117,11 €

1.053,97 €

1 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

39

PEDRO JOSE ROCA GELABERT

***1268**

90 ovelles

Ovi roja mallorquina

13,50

2.324,94 €

1.162,47 €

116,25 €

1.046,22 €

40

SA MARJALETA SRM

E07702905

3 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

3,00

516,65 €

258,33 €

25,83 €

232,49 €

43

ES TUDONS SRM

E07702848

26 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

28,40

4.890,99 €

2.445,50 €

244,55 €

2.200,94 €

4 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

45

ALGENDARET NOU S.R.M

J57198665

7vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

7,00

1.205,52 €

602,76 €

60,28 €

542,48 €

46

MORELLET, S.R.M.

E07718828

3 cavalls

Cavall menorquí

3,00

516,65 €

258,33 €

25,83 €

232,49 €

50

S'ARGUSAM S.R.M

J57089252

61 ovelles

Ovi menorquí

15,15

2.609,10 €

1.304,55 €

130,46 €

1.174,09 €

6 ases

Asenca Balear

51

SON ORFILA S.R.M

E07707177

40 ovelles

Ovi menorquí

6,00

1.033,31 €

516,66 €

51,67 €

464,98 €

52

CARRERAS SON ARROSA S.R.M

J07705148

63 ovelles

Ovi menorquí

9,45

1.627,46 €

813,73 €

81,37 €

732,36 €

54

RUBEN PERELLO RANGEL

***2189**

9 vaques > 24 mesos

Bovi mallorquí

9,00

1.549,96 €

774,98 €

77,50 €

697,48 €

55

JAIME PROHENS ARTIGUES

***5903**

55 ovelles

Ovi roja mallorquina

8,25

1.420,80 €

710,40 €

71,04 €

639,36 €

56

SALVADOR GRIMALT LLULL

***9431**

138 ovelles

Ovi mallorquí

20,70

3.564,91 €

1.782,46 €

178,25 €

1.604,20 €

59

SON MARTORELL S.R.M.

E07718810

6 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

6,00

1.033,31 €

516,66 €

51,67 €

464,98 €

60

JAIME AMENGUAL GARI

***4896**

50 ovelles

Ovi roja mallorquina

7,50

1.291,63 €

645,82 €

64,58 €

581,23 €

65

SON PATX, SA.

A07266687

20 ases

Asenca Balear

20,00

3.444,36 €

1.722,18 €

172,22 €

1.549,96 €

66

MAGDALENA RIERA FONT

***2144**

215 ovelles

Ovi mallorquí

32,25

5.554,02 €

2.777,01 €

277,70 €

2.499,31 €

67

ANTONIO GALMES MONSERRAT

***1582**

3 ases

Asenca Balear

3,00

516,65 €

258,33 €

25,83 €

232,49 €

69

CATERINA MINGORANCE SALORD

***4263**

16 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

19,20

3.306,59 €

1.653,30 €

165,33 €

1.487,96 €

2 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

2 cavalls

Cavall menorquí

70

MARIA CRISTINA PAYERAS RAMIS

***5080**

175 ovelles

Ovi mallorquí

41,55

7.155,65 €

3.577,83 €

357,78 €

3.220,04 €

102 ovelles

Ovi roja mallorquina

74

ALCOTX, S.R.M

J07705627

11 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

13,40

2.307,72 €

1.153,86 €

115,39 €

1.038,47 €

2 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

8 ovelles

Ovi menorquí

75

MIGUEL GALMES ADROVER

***2450**

11 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

12,20

2.101,06 €

1.050,53 €

105,05 €

945,48 €

2 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

76

ANA ROSALIA CAÑELLAS FERNANDEZ

***1639**

97 ovelles

Ovi roja mallorquina

14,55

2.505,77 €

1.252,89 €

125,29 €

1.127,59 €

78

SEBASTIAN SUÑER GALMES

***1647**

40 ovelles

Ovi mallorquí

6,00

1.033,31 €

516,66 €

51,67 €

464,98 €

80

GABRIEL TOMAS PONS

***0135**

31 ovelles

Ovi menorquí

4,65

800,81 €

400,41 €

40,04 €

360,36 €

83

GEORG BRAUTIGAM .

***4798**

5 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

5,00

861,09 €

430,55 €

43,05 €

387,49 €

90

FASTFOR SA

A58709205

70 ovelles

Ovi menorquí

10,50

1.808,29 €

904,15 €

90,41 €

813,73 €

99

SEBASTIAN BARCELO VERGER

***0466**

25 ovelles

Ovi mallorquí

3,75

645,82 €

322,91 €

32,29 €

290,62 €

101

CA NA BORRASA SLU

B16599425

50 ovelles

Ovi mallorquí

7,50

1.291,63 €

645,82 €

64,58 €

581,23 €

103

MARGALIDA HORRACH MORELL

***0998**

46 ovelles

Ovi mallorquí

6,90

1.188,30 €

594,15 €

59,42 €

534,73 €

106

TAVEMA S.L

B07294945

113 ovelles

Ovi menorquí

18,95

3.263,53 €

1.631,77 €

163,18 €

1.468,58 €

2 cavalls

Cavall menorquí

111

MªGRACIA ORFILA PONS

***9739**

19 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

20,80

3.582,13 €

1.791,07 €

179,11 €

1.611,95 €

3 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

112

PREDIO SON JORDI, S.L.

B57046971

11 vaques > 24 mesos

Bovi mallorquí

11,00

1.894,40 €

947,20 €

94,72 €

852,48 €

115

BARTOLOME VIVES MUNTANER

***0110**

124 ovelles

Ovi mallorquí

19,65

3.384,08 €

1.692,04 €

169,20 €

1.522,84 €

7 cabres

Cabrum mallorquí

122

MIGUEL CASTELL NEGRE

***2529**

63 ovelles

Ovi mallorquí

9,45

1.627,46 €

813,73 €

81,37 €

732,36 €

124

FRANCESCA SOLIVELLAS FORNARI

***2014**

220 ovelles

Ovi mallorquí

33,00

5.683,19 €

2.841,60 €

284,16 €

2.557,43 €

130

ES FANGAR,S.L.

B07661390

172 ovelles

Ovi mallorquí

25,80

4.443,22 €

2.221,61 €

222,16 €

1.999,45 €

132

SON COSTA S.R.M

E07719412

87 ovelles

Ovi menorquí

13,05

2.247,44 €

1.123,72 €

112,37 €

1.011,35 €

134

SON TARI DE CIUTADELLA, SRM

E57797672

38 ovelles

Bovi menorquí

5,70

981,64 €

490,82 €

49,08 €

441,74 €

136

LORENZO CALDENTEY PASCUAL

***9524**

745 ovelles

Ovi mallorquí

111,75

19.245,34 €

9.622,67 €

962,27 €

8.660,40 €

137

BARTOLOME VIVES MARTORELL

***6491**

185 ovelles

Ovi mallorquí

27,75

4.779,04 €

2.389,52 €

238,95 €

2.150,57 €

140

JESUS MASCARO JORDI

***9164**

9 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

9,00

1.549,96 €

774,98 €

77,50 €

697,48 €

141

BOSIS 2007 SL

B57483604

15 cavalls

Cavall menorquí

15,00

2.583,27 €

1.291,64 €

129,16 €

1.162,47 €

142

TORRE VELLA SRM

E07702830

2 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

4,00

688,88 €

344,44 €

34,44 €

310,00 €

2 cavalls

Cavall menorquí

143

SES ARENES DE DALT SRM

E57103863

8 cavalls

Cavall menorquí

8,00

1.377,74 €

688,87 €

68,89 €

619,98 €

148

ALPUTZER Y OTRO SRM

J07712938

55 ovelles

Ovi menorquí

12,25

2.109,67 €

1.054,84 €

105,48 €

949,35 €

4 cavalls

Cavall menorquí

152

SA MOLA SCP

J57483620

10 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

10,00

1.722,18 €

861,09 €

86,11 €

774,98 €

154

FINCA BINI-LLUBET S.R.M

E07659014

3 cavalls

Cavall menorquí

3,00

516,65 €

258,33 €

25,83 €

232,49 €

155

TORRALBET Y OTROS SRM

E07704109

26 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

38,45

6.621,78 €

3.310,89 €

331,09 €

2.979,80 €

5 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

63 ovelles

Ovi menorquí

160

ALBRANXELLA Y OTROS SRM

J07712896

17 vaques > 24 mesos

Bovi menorquí

39,3

6.768,15 €

3.384,08 €

338,41 €

3.045,66 €

3 vaques 6- 24 mesos

Bovi menorquí

110 ovelles

Ovi menorquí

4 ases

Asenca Balear

 
 

155.994,90 €

77.997,61 €

7.799,76 €

70.197,53 €

 

ANNEX II

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

-Mantenir el cens ramader, computat com a unitats de bestiar major (UBM), amb animals de les races autòctones indicades al punt 1 c) de l'apartat tercer i amb les equivalències indicades en el punt 2 de l'apartat cinquè.

-Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a la persona beneficiaria, els animals i l'explotació, indicats al punt 1 de l'apartat tercer de la convocatòria..

-Mantenir la condició de soci de l'associació de ramaders que tingui com a objectiu la millora i  conservació de la raça i la gestió del Llibre genealògic, sempre i quan existeixi a les Illes Balears una associació autoritzada per l'autoritat competent.

-Participar en el programa de conservació i/o millora establert i aprovat per l'autoritat competent a cadascuna de les races afectades per l'ajuda, indicades en el punt 1 c) de l'apartat tercer de la convocatòria.

-No superar el valor de 50kg de nitrogen per hectàrea i any d'aportació al sòl declarat a la sol·licitud. Als efectes d'aquest càlcul s'han de tenir en compte tots els animals de l'explotació i els valors de referència indicats a l'annex V de la convocatòria, referits a la darrera declaració de cens, feta pel titular de l'explotació o persona autoritzada, realitzada abans de la sol·licitud. En el cas de vacum,tindran preferència les dades que figuren en el SITRAN a la data d'aquesta declaració.

-Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, necessàries per a comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos i aportar tota la documentació que sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

-Exercir l'agricultura sostenible, a tota l'explotació agrària, d'acord amb els requisits i els compromisos de condicionalitat definits en el Reglament (CE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013; en el Reglament (CE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014; en el Reial decret 1078/2014 de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de  desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola i l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 22 de novembre de 2005, mitjançant la qual s'estableixen els requisits legals de gestió i les condicions agràries i mediambientals, parcialment modificada per l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, d'11 de gener de 2007, i l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, de 3 de gener de 2000, d'aprovació del Codi de bones pràctiques agrícoles de les Illes Balears. La verificació del compliment del compromís té el seu propi pla de controls de condicionalitat.

Els compromisos que componen la línia de base i que els beneficiaris han d'assumir, pels animals objecte de l'ajuda, són els següents:

-Mantenir i actualitzar el Llibre de medicaments d'acord amb el que disposa l'article 8 del Reial Decret 1749/1998, que estableix les normes de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els animals vius.

-Mantenir i actualitzar el llibre d'explotació específic de les especies ovina, caprina, bovina i porcina, si escau.

-Tenir correctament identificats els animals de l'explotació, d'acord amb la normativa especifica per cadascuna de les espècies.

-d. En el cas d'explotacions que tinguin efectius de l'espècie porcina, tenir els animals correctament vacunats contra la malaltia d'Aujezsky, en el cas de ser explotacions no declarades lliures de la malaltia.

 -En el cas d'explotacions que tinguin efectius de l'espècie equina, tenir els animals correctament identificats, disposar dels documents d'identificació equina (DIE) amb l'anotació adient i actualitzada del propietari dels animals. Mantenir i actualitzar el llibre d'explotació d'acord amb el que disposa l'article 6 del Reial Decret 804/2011, de 10 de juny pel qual es regula l'ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s'estableix el pla sanitari equí, excepte les explotacions considerades no comercials i de petita capacitat per aquesta normativa.

-Complir amb el valors màxims d'aportació de nitrogen en sòl indicats a l'annex de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

 

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Jorge Sánchez Fernández

Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)