Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 242138
Aprovació plecs expedient CN-06/2022 de cessió onerosa a tercers per a la temporada de 2022 de l’ús del dret d’explotació de les instal·lacions de 5 quioscs-balnearis no desmuntables sobre concessió administrativa ubicats en el litoral del sector I de la platja d’Alcúdia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant  Resolució de Batllia, núm. 690/2022 de data 28 d'abril de 2022, s'han aprovat l'expedient de contractació, el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte (exp. CN-06/2022) de cessió onerosa a tercers per a la temporada de 2022 de l'ús del dret d'explotació de les instal·lacions de 5 quioscs-balnearis no desmuntables sobre concessió administrativa ubicats en el litoral del sector I de la platja d'Alcúdia, a tramitar mitjançant procediment obert, diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària.  

De conformitat amb l'establert a l'article 113 del Reglament General de Costes, s'anuncia al  Butlletí Oficial de les Illes Balears que els plecs de condicions, plec administratiu i plec tècnic, es troben exposats al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Alcúdia.  

Així mateix s'informa que, una vegada publicat l'anunci d'exposició dels plecs al BOIB, es convocarà simultàniament la licitació, mitjançant la publicació al Perfil del contractant de l'Ajuntament d'Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Tauler_de_contractacio), el qual es troba allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

(https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=FIcDSXYKMyHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D),

l'anunci de convocatòria de la licitació, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, així com demés documentació complementària, concedint als interessats un termini de quinze (15) dies naturals per a presentar proposicions, que seran comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al perfil, finalitzant dit termini a les 14:00 hores del 16è dia natural, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Si l'últim dia de l'esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s'entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent. Les proposicions es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d'aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates).

 

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica (28 d'abril de 2022)

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal