Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 243201
Modificació de la Plantilla de Personal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 27 d'abril de 2022, la modificació de la plantilla de personal municipal, de conformitat amb l'article 126 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, se sotmet a informació pública durant un termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions o al·legacions que s'estimin pertinents; transcorregut aquest termini, si no s'han presentat reclamacions o al·legacions, l'acord s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar nou acord exprés.

Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament:

www.ajsantlluis.org/tauler/edictes.aspx?tipo=02&HISTORIC=1

  

Sant Lluís, en la data que consta en la signatura electrònica (29 d'abril de 2022)

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella