Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 3291 - Pàgines 16386-16389

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3372 - Pàgines 16390-16401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució de l’agrupació formada pels parcs fotovoltaics Gaviota de 3,375 MWp i 3 MWn, Cortijo de 3,375 MWp i 3 MWn i Parrilla de 3,375 MWp i 3 MWn promoguts per Eges Energia Solar SL al polígon 14 parcel·la 3 de Santa Margalida (RE037/19, RE038/19, RE039/19)

    Número d'edicte 3373 - Pàgines 16402-16405

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’atorga l’autorització administrativa prèvia i de construcció i es declara la utilitat pública d’una instal·lació elèctrica a Red Eléctrica de España, SAU, corresponent a la nova subestació San Jorge a 132 kV (TR 13/2020), canvi topològic en la línia aèria subterrània 66 kV SC Eivissa-Bossa 1 per generar la línia aèria Eivissa-San Jorge 1 (TR 15/2020) i Línia subterrània 132 kV DC Bossa-San Jorge 1-2 (TR 16/2020)

    Número d'edicte 3374 - Pàgines 16406-16422

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3286 - Pàgines 16423-16425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3288 - Pàgines 16426-16428

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 3289 - Pàgines 16429-16436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 3369 - Pàgines 16437-16447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja pública viària, regs, recollida domiciliària d'escombraries, neteja de platges, tractament i eliminació de residus, recollida selectiva, punts verds, deixalleries, punts nets i plantes de reciclatge i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

    Número d'edicte 3297 - Pàgines 16448-16474

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca, SA per al personal del servei de neteja viària, recollida de residus urbans i recollida selectiva dels municipis d’Alcúdia i Sa Pobla i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100711012021)

    Número d'edicte 3298 - Pàgines 16475-16494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del Sector de Comerç de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (codi de conveni 07000195011981)

    Número d'edicte 3300 - Pàgines 16495-16502

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta núm. 5/2022 de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Empresa Municipal Aguas y Alcantarillado, S.A. (EMAYA, S.A.) Qualitat Urbana, de 17 de març de 2022 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000435011982)

    Número d'edicte 3301 - Pàgines 16503-16506

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Limpiezas Costa de Calvia S.A. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100472012017)

    Número d'edicte 3302 - Pàgines 16507-16524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni Col·lectiu de l’empresa UTE LUMSA-AMER E HIJOS i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100831012022)

    Número d'edicte 3303 - Pàgines 16525-16544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Cobega Embotellador SLU i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002181012000)

    Número d'edicte 3304 - Pàgines 16545-16563

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Good & Fast Mallorca Plaza i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100822012022)

    Número d'edicte 3305 - Pàgines 16564-16603

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Family, food & fun, SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100432012016)

    Número d'edicte 3306 - Pàgines 16604-16634

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 26 d'abril de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme programes de l'àmbit social

    Número d'edicte 3257 - Pàgines 16635-16643

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 37/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 3265 - Pàgines 16644-16647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 36/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 3266 - Pàgines 16648-16650

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 35/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 3267 - Pàgines 16651-16653

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 17/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 3268 - Pàgines 16654-16656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament del Centre privat d’Educació Infantil de primer cicle Escoleta Picarol, del Port de Pollença

    Número d'edicte 3280 - Pàgines 16657-16658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022

    Número d'edicte 3359 - Pàgines 16659-16660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022

    Número d'edicte 3360 - Pàgines 16661-16663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2021-2022

    Número d'edicte 3361 - Pàgines 16664-16666

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022

    Número d'edicte 3362 - Pàgines 16667-16674

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 d’abril de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Pius XII, de Palma, mitjançant l’ampliació d’una unitat d’educació secundària obligatòria i la transformació d’una unitat d’educació infantil en una unitat d’educació primària

    Número d'edicte 3386 - Pàgines 16675-16677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 20 d’abril de 2022 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2022-2023, adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

    Número d'edicte 3133 - Pàgines 16678-16684

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de creació de quatre rutes senderistes locals ubicades a camins públics del municipi d’Artà (26a/2022)

    Número d'edicte 3274 - Pàgines 16685-16689

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual de les NS de planejament de Sant Lluís relativa a la UA-16. Son Ganxo (131e/2021)

    Número d'edicte 3276 - Pàgines 16690-16694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte conducció aigua entre el nucli de Valldemossa i el sector P4 (George Sand), TM Valldemossa (42A/2021)

    Número d'edicte 3272 - Pàgines 16695-16704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte nou CEIP 3 + 6 de Caimari, TM Selva (210A/2019)

    Número d'edicte 3273 - Pàgines 16705-16714

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la segona ampliació del crèdit pressupostari consignat en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020 per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2020 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 3356 - Pàgines 16715-16716

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s'aprova la convocatòria d’ajudes mitjançant un sistema de “bonus turístics“ amb l’objectiu d’incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema de “bonus turístics” per a la convocatòria 2022-2023

    Número d'edicte 3395 - Pàgines 16717-16728

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a inversions en bioseguretat vegetal, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

    Número d'edicte 3259 - Pàgines 16729-16739

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen ajudes al Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

    Número d'edicte 3260 - Pàgines 16740-16752

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis per a inversions en bioseguretat animal, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

    Número d'edicte 3261 - Pàgines 16753-16763

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes al Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 al sector agrícola i ramader en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

    Número d'edicte 3355 - Pàgines 16764-16776

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació del Pla Estratègic Insular Eivissa Avança

    Número d'edicte 3299 - Pàgina 16777

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord de fixació del percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes del Consell de Mallorca o de determinats lots a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció i pel que s’estableixen les directrius per a la seva aplicació

    Número d'edicte 3367 - Pàgines 16778-16780

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de declaració com a bé d’Interès cultural immaterial a la Vela llatina i els oficis i coneixements relacionats amb la seva pràctica (exp. 79/2019)

    Número d'edicte 3292 - Pàgines 16781-16793

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Conveni de delegació de competències municipals de l'Ajuntament de Sant Joan a l'Agència de defensa del territori de Mallorca

    Número d'edicte 3282 - Pàgines 16794-16797

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 25 d’abril de 2022, relatiu al preu públic de les entrades al recinte, a les activitats i a la participació com a expositor d’Arrels, Fira del producte local i cuina de Menorca (exp. 0509-2022-000001)

    Número d'edicte 3281 - Pàgina 16798

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 103/2022 pel qual s’acorda comparèixer en el procediment abreujat 307/2020 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 3375 - Pàgina 16799

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria beques econòmiques per a estudiants escolaritzats en 2n cicle d'educació infantil, primaria, secundaria obligatoria i PF bàsica curs 2021/22

    Número d'edicte 3316 - Pàgines 16800-16802

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatoria beques per a estudis postobligatoris curs 2021/2022

    Número d'edicte 3318 - Pàgines 16803-16805

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatoria beques econòmiques per a estudis a l'estranger, curs 2021/2022

    Número d'edicte 3322 - Pàgines 16806-16808

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria d'ajuts per a centres educatius inscrits al programa de reutilització de llibres de la conselleria, per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 3326 - Pàgines 16809-16811

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Informe-proposta de resolució d'amplicació horària aplicable des del dia 01 fins el 31 de maig de 2022, en treballs de tot tipus d'obres d'edificació, modificació, reparació i enderrocaments en qualsevol dels treballs que es realitcen en la via pública, obres i edificacions del municipi de Calvià

    Número d'edicte 3394 - Pàgines 16812-16813

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball MF-784 relativa a la supressió de determinats llocs de feina adscrits a la policia local de l’Àrea de Seguretat Ciutadana

    Número d'edicte 3283 - Pàgines 16814-16818

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord de la Junta de Govern que va aprovar les Modificació del Pla de mesures de conciliació de la vida familiar, personal i laboral del personal de l’Ajuntament de Palma, relatiu a la reducció de jornada en els supòsits d’adopció de fill o filla major de tres anys

    Número d'edicte 3351 - Pàgines 16819-16821

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Esmena decret d’aprovació de procediment d’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 3352 - Pàgines 16822-16827

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Modificació data d’adhesió comerços bases reguladores de subvencions campanya vals descompte de PalmaActiva (Publicat al BOIB número 55, de 26 d’abril de 2022 i a la base de dades nacional de subvencions ID 622444)

    Número d'edicte 3381 - Pàgina 16828