Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

Núm. 237581
Conveni de delegació de competències municipals de l'Ajuntament de Sant Joan a l'Agència de defensa del territori de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

REUNITS

D'una banda, la Sra. Maria Antònia Garcias Roig, Presidenta de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, que actua en nom i representació del Consell de Mallorca, corporació amb domicili al carrer Palau Reial, 1, de Palma, amb el núm. d'identificació fiscal S0711002F, en virtut de la delegació de signatura de la presidència del Consell de Mallorca feta per decret de data 20 de febrer de 2020, i amb fonament en l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 21 d'abril de 2022.

I d'altra part, el Sr. Francesc Mestre Estelric, Batle de Sant Joan, que actua en nom i representació del municipi de Sant Joan, amb domicili al carrer Major, 61, amb el número d'identificació fiscal P0704900J, amb fonament en l'acord de ple de l'Ajuntament de adoptat en sessió de 26 de gener de 2022.

EXPOSEN

I.- Els Estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca foren aprovats per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 8 de novembre de 2018, publicat en el BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019.

D'acord amb el seu article primer, l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d'actuació en el compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l'administració del Consell de Mallorca, de les tasques d'inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d'urbanisme i litoral, així com de totes les altres competències que li assignen els seus Estatuts.

L'article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis de l'Illa de Mallorca podran delegar les competències d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus Estatuts i en els corresponents convenis de delegació.

II.- L'Ajuntament de Sant Joan té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística en virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

L'avantdita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l'Administració local i les restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures d'informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials respectius; i que procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre sí i, especialment, amb les de les restants Administracions públiques, quan les activitats o els serveis locals transcendeixin l'interès propi de les corresponents entitats, incideixin o condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin concurrents o complementaris dels d'aquestes.

Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en el seu article 69, estableix que les competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per l'Administració de l'Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució d'ens instrumentals de caràcter públic o privat.

III.- En virtut del que expressa l'article 70.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són competències pròpies dels consells insulars les matèries d'urbanisme i habitabilitat. A la vegada, l'article 15.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, recull que, d'acord amb la normativa específica, es poden crear entitats urbanístiques especials dependents de les administracions de base territorial esmentades en els apartats anteriors del mateix precepte, que poden assumir o rebre dels municipis delegacions de competències en matèria de planificació i gestió, en els casos en què actuen com a administració, com també en matèria d'intervenció en l'edificació i l'ús del sòl, disciplina urbanística i altres fins anàlegs. Les delegacions de competències municipals es poden realitzar directament a les entitats urbanístiques especials, o també a les administracions matriu de base territorial, que poden desconcentrar o descentralitzar el seu exercici en les entitats urbanístiques especials dependents, i correspon a cada administració decidir si participa amb altres administracions públiques, d'acord amb la legislació pròpia d'organització, procediment i règim jurídic.

Conformement amb l'article 3.2 dels Estatuts de l'Agència, és funció d'aquesta l'exercici de les competències d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que  es determinin en els corresponents convenis de delegació.

En aquest sentit, l'article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament l'atribució a l'Agència de les competències d'inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d'obres executades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons s'estableixi en el corresponent conveni.

IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de l'Ajuntament de Sant Joan, mitjançant acord de data 26 de gener de 2022, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l'Agència de data 25 de febrer de 2022, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord de data 21 d'abril de 2022, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en atenció al que disposa l'article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans esmentat.

Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, convenen les següents

ESTIPULACIONS

Primera.- Delegació de competències

1.- L'Ajuntament de Sant Joan delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici mitjançant l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, les competències municipals d'inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal, excepte en les recollides en l'article 166.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic les mesures cautelars prèvies a l'inici de l'expedient previstes en l'article 187 de la LUIB.

3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l'Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l'entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l'Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal.

4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d'ofici contra els actes dictats per l'Agència en exercici de les competències municipals delegades correspondrà als òrgans competents d'aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de l'Ajuntament tant respecte als actes adoptats abans de l'entrada en vigor d'aquest conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat a aquesta data dins d'expedients que aleshores es trobassin en tramitació.

5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de Direcció de l'Agència i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Segona.- Condicions financeres

1.- L'Ajuntament no ha d'abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca pel cost de l'exercici de les competències delegades.

2.- L'Agència ha de facilitar finançament a l'Ajuntament perquè aquest el destini a qualsevol de les següents finalitats, sense que cap d'elles hagi de ser preferent:

 • L'adquisició  de  sòl  destinat  a  habitatges  de  protecció  oficial  o altres règims de protecció pública.
 • La  conservació,  millora,  ampliació,  urbanització  i,  en  general, gestió  urbanística  dels  propis  béns  del  patrimoni  públic  de  sòl corresponent.
 • La promoció d'habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública.
 • Altres usos d'interès social. S'entenen per usos d'interès social els definits  a  l'article  313.3  RLOUSM  (els  relatius  a  l'execució d'actuacions que tenguin per finalitat la millora, la conservació, el manteniment i la rehabilitació de la ciutat existent, preferentment de  zones  degradades,  així  com  la  implantació  de  dotacions  o  les millores  d'espais  naturals,  el  paisatge  o  els  béns  immobles  del patrimoni  cultural)  o  els  que  siguin  definits  per  la  normativa urbanística d'aplicació en cada moment.
 • Excepcionalment,  la  reducció  del  deute  comercial  i  financer  de l'Ajuntament,  sempre  que  es  compleixin  tots  els  requisits  de l'article 313.4 RLOUSM.

3.- Aquest finançament ha de provenir dels excedents dels ingressos de l'Agència respecte a les seves necessitats de manteniment, que són, en tot cas, el cost de l'activitat administrativa per les despeses recollides en l'article 178.3 LUIB. Cada cop que l'Agència emeti l'informe tecnicoeconòmic establert a l'article 178.3 LUIB  per determinar el cost de l'activitat administrativa, en remetrà còpia a l'Ajuntament.

 4.- Els excedents  s'han  de  distribuir  entre  els  municipis adherits  en proporció a la quantia de les sancions imposades per l'Agència dins el terme  municipal  de  cada  ajuntament  adherit,  a  comptar  des  del  darrer exercici  en  què  s'hagin  repartit  excedents.

Tercera.- Obligacions assumides per l'Ajuntament

1.- L'Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions:

 1.  Prestar la cooperació i assistència activa que l'Agència pogués sol·licitar per a l'eficaç compliment de les seves competències.
 2.  Facilitar al personal de l'Agència tota la informació, documentació i ajuda material que hagin de menester per a l'adequat compliment de les seves funcions.
 3.  Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de delegació.

2.- Més concretament, l'Ajuntament es compromet a:

 1.  Prestar l'auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l'eficàcia de les ordres de suspensió d'obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per assistir a l'execució per part de l'Agència de les ordres de restitució de la legalitat urbanística infringida.
 2.  Trametre a l'Agència les denúncies i tota l'altra documentació que es rebi a l'Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de delegació.
 3.  En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a l'Ajuntament, trametre-la immediatament a l'Agència per via telemàtica, juntament amb les dades de què disposi sobre la mateixa, especialment les dades fotogràfiques i planimètriques  que tengui l'Ajuntament que permetin identificar el lloc de la presumpta infracció.
 4.  Sol·licitar a l'Agència l'emissió d'informe durant la tramitació de les sol·licituds de llicències de legalització relatives als expedients de disciplina urbanística que aquesta tramiti, d'acord amb el que disposa l'article 189.3 LUIB.

Quarta.- Obligacions assumides per l'Agència

El Consell de Mallorca, a través de l'Agència, assumeix les següents obligacions:

 1.  Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació  de competències, així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se'n derivassin, i executar els actes administratius a què donassin lloc.
 2.  Comunicar a l'Ajuntament els actes d'inici i de resolució dels expedients tramitats a causa de la delegació de competències.
 3.  Exercir la funció inspectora dins l'àmbit de la delegació de competències.
 4.  Prestar assessorament jurídic i tècnic a l'Ajuntament respecte a les sol·licituds de llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de delegació.
 5.  Trametre a l'Ajuntament la memòria anual de la gestió de l'Agència.

Cinquena.- Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació per part de l'Agència en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència és de vint anys, d'acord amb l'article 15.5 LUIB.

Sisena.- Resolució del conveni

1.- Seran causes de resolució del present conveni:

 1.  La revocació de la delegació per part de l'Ajuntament, tal com recull el punt 5 de l'estipulació primera.
 2.  La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu i reiterat de les obligacions assumides per l'Ajuntament en la estipulació tercera. En aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la Presidència de l'Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de l'administració municipal afectada.
 3.  Per mutu acord de les parts.

2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació, en els termes prevists a l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l'Agència, ni a la competència per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació.

Setena.- Interpretació i aplicació del conveni

Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni seran resoltes pel Consell de Direcció de l'Agència, tal com preveu l'article 9.2 dels seus Estatuts, amb audiència prèvia a l'Ajuntament.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per  duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalades a l'encapçalament.

 

Sant Joan, en el dia de la signatura electrònica (26 d'abril de 2022)

La presidenta de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca                           El batle de l'Ajuntament de Sant Joan

Maria Antònia Garcias Roig                                                                                           Francesc Mestre Estelric