Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 3366 - Pàgines 16829-16833

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 3287 - Pàgines 16834-16837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit suprainsular que duen a terme programes de l’àmbit social

    Número de registre 3256 - Pàgines 16838-16839

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Patinatge de les Illes Balears corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 3264 - Pàgina 16840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 191/2022 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per Pablo Vicente Escribá Ruiz contra la Resolució de la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum de 16 de desembre de 2021, per la qual es denega la sol•licitud de suspensió d’execució de la sanció que recau en l’expedient administratiu SA 289/2018

    Número de registre 3295 - Pàgina 16841

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 211/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 28 de febrer de 2022 pel qual s’estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19, en concret contra l’apartat 4 de l’annex, en què es prohibeix consumir tabac a les terrasses d’establiments d’ús públic o espais similars

    Número de registre 3296 - Pàgina 16842

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 831/2019 relativa al projecte bàsic d’un edifici plurifamiliar de tres habitatges dúplex en el carrer Bartomeu Rosselló Porcel, núm. 20 en el terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 3135 - Pàgina 16843

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/00223E relativa al projecte de reordenació i millora de l’aparcament públic de Serpentona, a Cala Galdana. T.M. de Ciutadella de Menorca, a zona de policia

    Número de registre 3340 - Pàgina 16844

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 19 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3307 - Pàgines 16845-16848

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, Exp. 231 de data 20 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3308 - Pàgines 16849-16851

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Correcció d’errades de la Resolució de revocació parcial de la línia Ajudes de minimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies

    Número de registre 3310 - Pàgines 16852-16853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exp. 255 de data 7 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3311 - Pàgines 16854-16856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de segona pròrroga als beneficiaris de les ajudes, Exp. 232 de data 19 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3312 - Pàgines 16857-16859

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 19 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de març de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica, per l’any 2015 (Segona Pròrroga 2015-Campanya 2021)

    Número de registre 3313 - Pàgines 16860-16865

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 22 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes per prorrogar els compromisos asumits per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3348 - Pàgines 16866-16870

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, Exp. 231 de data 20 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3349 - Pàgines 16871-16873

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 19 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3350 - Pàgines 16874-16877

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de canvi de titularatitat als beneficiaris de les ajudes, Exp. INEA2018_1/044 i exp. INEA2019_1/335, de data 22 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3383 - Pàgines 16878-16879

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 19 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3384 - Pàgines 16880-16885

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

   • Aprovació de l'expedient 3 de modificació de crèdits en el pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca de 2022

    Número de registre 3377 - Pàgina 16886

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte de la convocatòria beques econòmiques per a estudiants escolaritats en 2n cicle d'educació infantil, primaria, secundaria, obligatoria i FP bàsica curs 2021/2022

    Número de registre 3315 - Pàgines 16887-16888

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte de la convocatoria beques per a estudis postobligatoris curs 2021/2022

    Número de registre 3317 - Pàgines 16889-16890

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte convocatoria beques econòmiques per a estudis a l'estranger, curs 2021/2022

    Número de registre 3320 - Pàgines 16891-16892

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte convocatoria d’ajuts per a centres educatius inscrits al programa de reutilitzacio de llibres de la conselleria, per al curs 2021/2022

    Número de registre 3324 - Pàgines 16893-16894

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 5/2022

    Número de registre 3258 - Pàgina 16895

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Expedient de cessió d'un bé patrimonial

    Número de registre 3263 - Pàgina 16896

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Ajuntament d’Artà d’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 3409 - Pàgina 16897

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró de l´impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2022

    Número de registre 3368 - Pàgina 16898

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró de l´impost sobre béns immobles de característiques especials de l'exercici 2022

    Número de registre 3370 - Pàgina 16899

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici 2022

    Número de registre 3371 - Pàgina 16900

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació Padró taxa entrada de vehicles 2022

    Número de registre 3342 - Pàgines 16901-16902

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació Padró impost sobre béns immobles de característiques especials (BICE) 2022

    Número de registre 3343 - Pàgines 16903-16904

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació Padró impost sobre béns immobles (Rústica) 2022

    Número de registre 3344 - Pàgines 16905-16906

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació del Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2022

    Número de registre 3345 - Pàgines 16907-16908

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària num. 3/2022

    Número de registre 3357 - Pàgina 16909

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació dels padrons fiscals corresponents a l’exercici de 2022

    Número de registre 3382 - Pàgina 16910

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació projecte d'obres

    Número de registre 3262 - Pàgina 16911

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/22 i modificació de l'Annex d'inversions del pressupost de 2022

    Número de registre 3341 - Pàgina 16912

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Informació pública aprovació inicial estudi de detall 3/2018

    Número de registre 3019 - Pàgina 16913

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Acord del Ple pel qual s'aprova inicialment la "Modificació Puntual n.7 de regulació de normativa dels xamfrans"

    Número de registre 3364 - Pàgina 16914