Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 240174
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'educació és la principal riquesa i el recurs bàsic d'un país i dels seus ciutadans. Les societats actuals donen gran importància a l'educació que reben els infants, ja que és el mitjà més adequat per desenvolupar les capacitats, definir la personalitat, configurar la comprensió de la realitat i conformar la pròpia identitat.

La Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, estableix entre els seus principis l'exigència de proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadans, tenint en compte l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats pel desenvolupament de la personalitat a través de l'educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats, també entre dones i homes, que ajudin a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació, i que actuï com un element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les que se'n derivin de qualsevol tipus de discapacitat, d'acord amb el que s'estableix en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada en 2008 per Espanya.

El nivell educatiu determina les metes i les expectatives de la trajectòria vital, tant en l'àmbit professional com en el personal, així com el conjunt de coneixements, recursos i eines d'aprenentatge que capaciten una persona per acomplir amb èxit els seus objectius.

En data 17 de març de 2022 s'ha publicat el en BOIB núm. 38, la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears. A l'article 12. 1, f), s'estableix que l'educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la seva personalitat i que, d'acord amb les competències fixades en el currículum, els permeti:,entre altres, desenvolupar la capacitat d'esforç, els hàbits d'estudi i de feina, la cooperació i l'ajuda mútua.

Atenent el que estableix la Llei 1/2022 d'educació abans esmentada, la Conselleria d'Educació i Formació Professional té com a finalitat oferir una educació capaç de respondre a les necessitats i a les demandes de la societat actual, una educació assequible a tots, adaptada als canvis socials i encaminada a procurar l'èxit escolar de tots els infants i joves.

Entre les mesures educatives per millorar la qualitat i l'equitat de l'educació, com són l'atenció a la diversitat i la concepció d'un sistema educatiu més flexible, es fa necessari arbitrar mesures que afavoreixin la millora dels resultats acadèmics. Per aquest motiu, la Conselleria d'Educació i Formació Professional considera important el reconeixement de l'esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal.

L'obtenció d'un premi per als alumnes d'educació primària, que han fet un esforç personal i que han treballat amb una dedicació especial, per superar les dificultats des d'una situació social o personal desfavorable o que han demostrat al llarg de tota l'etapa un aprofitament acadèmic excel·lent, és una de les actuacions que pretenen incidir en la consecució d'un sistema educatiu que inclogui qualitat, equitat i possibilitats de desenvolupament individual.

Per tot això, amb la finalitat de potenciar mesures d'atenció a la diversitat, la millora dels resultats acadèmics, el reconeixement de l'esforç i la valoració del rendiment acadèmic excel·lent, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Resolució té per objecte convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022.

Segon

Premis

S'atorga un premi a l'esforç personal i/o al rendiment acadèmic a un alumne per cada centre que participi a la convocatòria. Si el centre té més de dues línies, pot proposar un segon alumne.

Tercer

Instrucció del procediment

L'òrgan instructor del procediment és el director general de Planificació, Ordenació i Centres, que ha de dictar les mesures que siguin necessàries per aplicar el que disposa aquesta Resolució.

Quart

Tramitació

1. Poden obtenir aquest premi els alumnes de sisè curs de primària de qualsevol centre docent de les Illes Balears que hagin superat aquest curs i siguin mereixedors d'un especial reconeixement per l'esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o pel rendiment acadèmic obtingut al llarg de tota l'etapa de primària.

2. La selecció es farà a criteri dels tutors i a partir de les propostes que els equips docents del sisè curs de primària formulin, amb el vistiplau del director del centre.

3. Per poder tramitar la proposta dels centres, el Servei d'Ordenació Educativa els farà arribar l'enllaç a un formulari electrònic. El termini per emplenar aquest formulari comença el 16 de maig i acaba el 10 de juny de 2022.

4. La Conselleria d'Educació i Formació Professional atorgarà un diploma acreditatiu de la distinció obtinguda als alumnes mereixedors d'aquest premi.

Cinquè

Llistes provisionals dels alumnes premiats

El Servei d'Ordenació Educativa, de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha de publicar el 17 de juny de 2022 a la pàgina web de la Direcció General (<http://dgplacen.caib.es>) la llista provisional dels alumnes premiats, a la qual es poden presentar reclamacions per esmenar els possibles errors fins al 23 de juny de 2022 a l'adreça <ordenacio@dgplacen.caib.es>.

Sisè

Resolució de concessió

Una vegada resoltes les possibles reclamacions, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de proposar al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti la resolució definitiva i ordeni que es publiqui a la pàgina web de la Direcció General.

Setè

Publicació

Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March Cerdà