Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 240197
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ordre ECD/482/2018, de 4 de maig, per la qual es regulen els premis Nacionals de Batxillerat establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, disposa que les administracions educatives en l'àmbit de les seves competències, poden convocar i concedir premis extraordinaris de batxillerat, com a fase prèvia als premis nacionals i que, a més, han de regular tots els aspectes relatius a les proves: terminis, procediment, model d'inscripció, lloc i data de celebració i òrgan responsable d'elaborar-les.

En data 17 de març de 2022 s'ha publicat el en BOIB núm. 38, la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears. A l'article 17. 1, s'estableix que el batxillerat te per finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència, a més de capacitar-los per accedir a l'educació superior o a la vida professional.

Atenent el que estableix la Llei 1/2022 d'Educació, abans esmentada, la Conselleria d'Educació i Formació Professional adopta mesures per afavorir el rendiment acadèmic i millorar la preparació dels alumnes. La convocatòria anual dels premis extraordinaris de batxillerat, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis Nacionals de Batxillerat, representa un incentiu per a tots els alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica. Igualment, el reconeixement de l'esforç esdevé un estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal.

Per tot això, amb la finalitat de potenciar la millora dels resultats acadèmics i la valoració del rendiment acadèmic excel·lent, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte de la convocatòria

Aquesta Resolució té per objecte convocar els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022.

Segon

Requisits dels aspirants

Els alumnes que vulguin optar a aquests premis hauran de realitzar la prova establerta en aquesta resolució. Només s'hi poden inscriure els alumnes que compleixin els següents requisits:

a) Haver cursat als centres docents públics o privats de l'àmbit territorial de les Illes Balears primer i segon de batxillerat dels sistema educatiu espanyol en qualsevol de les seves modalitats.

b) Haver finalitzat aquests estudis a la convocatòria ordinària del curs acadèmic 2021-2022.

c) Haver obtingut una nota mitjana de batxillerat igual o superior a 8,75.

 

Tercer

Nombre de premis

Es poden concedir un màxim de sis premis. Per a aquests premis es disposa d'una quantitat de 4.800 euros, a càrrec de la partida pressupostària 13501/421B01/48000/00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Baleares vigents per a l'any 2022.

Quart

Instrucció del procediment

L'òrgan instructor del procediment és el director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Cinquè

Tramitació i terminis

Els alumnes que compleixin els requisits poden formalitzar la inscripció, per a la realització de la prova, en el centre en què han finalitzat els estudis de batxillerat, seguint els tràmits i els terminis següents:

a) El termini per lliurar a la secretaria del centre el full d'inscripció que s'adjunta com a annex 1 d'aquesta Resolució és fins dia 6 de juny de 2022.

b)​​​​​​ Per poder tramitar la inscripció dels alumnes, el Servei d'Ordenació Educativa farà arribar als centres, l'enllaç a un formulari electrònic. Els centres tenen fins dia 9 de juny de 2022 per emplenar aquest formulari. Els fulls d'inscripció dels alumnes romandran custodiats als centres i no s'han de remetre al Servei d'Ordenació Educativa.

 

Sisè

Persones convocades

El dia 13 de juny de 2022 el Servei d'Ordenació Educativa ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (<http://dgplacen.caib.es>) la relació de persones convocades a la prova per optar al Premi Extraordinari de Batxillerat, a la qual es poden presentar reclamacions per esmenar possibles errors fins al dia 15 de juny de 2022 a l'adreça <ordenacio@dgplacen.caib.es>. El dia 16 de juny 2022 es publicarà la llista definitiva d'alumnes convocats a la mateixa pàgina web.

Setè

Data i llocs de la prova

1. La data de la prova és el dia 20 de juny de 2022.

2. Els alumnes inscrits queden convocats a les 8'45 hores del dia de la prova als llocs següents:

a) Alumnes d'Eivissa i Formentera: IES Sa Colomina (carrer de Vicent Serra Orvall, s/n, Eivissa).

b) Alumnes de Mallorca: Edifici Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears.

c) Alumnes de Menorca: IES Maria Àngels Cardona (Avinguda Ronda Balears, s/n, 07760 Ciutadella).

 

Vuitè

Procediment i estructura de la prova

1. La prova consta de quatre exercicis:

a) Un comentari de text literari en llengua catalana o llengua castellana.

b) Un comentari de text de caire històric en llengua catalana o llengua castellana.

c) Una matèria troncal de modalitat de segon curs de batxillerat.

d) Un anàlisi de text en llengua estrangera.

Els alumnes no poden triar la mateixa llengua per fer els exercicis a) i b).

2. El contingut, la durada i la distribució temporal de cadascun dels quatre exercicis són els que s'especifiquen en l'annex 2.

3. Els alumnes han de presentar el DNI, el NIE o el passaport abans de començar la prova.

4. Un cop s'ha iniciat un exercici, no es permetrà que hi entri cap alumne si un altre examinand ja ha abandonat la prova.

5. Els exercicis s'han d'escriure amb bolígraf o ploma de color blau o negre. No es poden emprar elements de consulta (llibres, apunts, diccionaris, mòbils) en cap dels exercicis, tret de diccionari en el corresponent a la matèria de llatí i la calculadora no programable en algun exercici només si el tribunal ho permet.

Novè

Criteris generals d'avaluació

Els criteris generals d'avaluació dels diferents exercicis són els següents:

a) En els comentaris de text en llengua catalana i en llengua castellana i en l'anàlisi de text en llengua estrangera es valoren, fonamentalment, la solidesa dels conceptes i el domini de les llengües. En aquest sentit, es té en compte el grau de desenvolupament de les capacitats lingüístiques de comprensió i d'expressió, i també la creativitat i la capacitat crítica manifestada pels alumnes.

b) En relació amb l'exercici corresponent a la matèria troncal de modalitat, juntament amb el contingut de les respostes a qüestions sobre la matèria, es valoren la claredat i la qualitat de l'exposició, l'estructura de l'exercici, i l'adequació i l'especificitat del vocabulari emprat.

c)En tots els exercicis es valoren la sintaxi i l'ortografia de les exposicions.

 

Desè

Criteris generals de qualificació

La qualificació final de la prova s'obté aplicant-hi els criteris de qualificació següents:

a) Cada exercici es qualifica de 0 a 10 amb dues xifres decimals com a màxim. La qualificació final de la prova és el resultat de fer la mitjana ponderada que assigna un pes de 0,2 als exercicis a), b) i d) del primer apartat del punt vuitè i un pes de 0,4 a l'exercici de matèria troncal de modalitat. Aquesta qualificació s'ha d'expressar de 0 a 10, arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d'equidistància, a la superior. Per obtenir el premi extraordinari de batxillerat els alumnes han d'haver aconseguit en cada exercici un mínim de 5 i la qualificació final ha de ser igual o superior a 8 punts.

b) S'atorguen els premis extraordinaris de batxillerat als sis alumnes que tenen la qualificació final més alta d'acord amb els criteris expressats en l'apartat anterior. En cas d'empat, aquest s'ha de resoldre segons els criteris següents, per ordre de preferència:

1.  La qualificació més alta obtinguda en l'exercici de la matèria troncal de modalitat.

2. La mitjana més alta de les qualificacions obtingudes en les matèries troncals de modalitat cursades en els dos cursos de batxillerat.

3. Si encara persisteixen casos d'empat entre alguns dels aspirants, el tribunal els ha de resoldre d'acord amb els criteris que estableixi, per unanimitat de tots els membres.

Onzè

Tribunal

1. El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de nomenar el tribunal. Aquest ha d'estar constituït per funcionaris del cos de catedràtics o del cos de professors d'ensenyament secundari.

2. El tribunal està format per un president i quatre vocals, especialistes en les diverses matèries que componen la prova. Actua de secretari el vocal que es triï en el moment de la constitució del tribunal. El president, si així ho considera, pot proposar la incorporació al tribunal d'assessors especialistes.

Dotzè

Competències i actuacions del tribunal

Corresponen al tribunal les actuacions i les competències següents:

a) L'elaboració, la correcció i la qualificació dels exercicis, la coordinació dels criteris d'avaluació i la resolució de les reclamacions que es puguin presentar.

b) El càlcul de la qualificació final de la prova i l'elaboració de la proposta d'adjudicació dels premis extraordinaris de batxillerat seguint els criteris establerts en l'apartat desè d'aquesta Resolució.

c) La tramesa de la proposta d'adjudicació, com a tard el 6 de juliol de 2022, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, acompanyada de les actes corresponents.

 

Tretzè

Garantia de l'anonimat

El president del tribunal és el responsable de garantir el manteniment rigorós de l'anonimat dels exercicis i ha d'adoptar les mesures oportunes per assegurar el desenvolupament correcte de la prova. Qualsevol signe, marca o senyal en els fulls en què es fan els exercicis que en permeti identificar l'autor implicarà l'exclusió de la prova.

Catorzè

Llista provisional

La llista provisional dels alumnes que han obtingut el premi extraordinari de batxillerat amb la qualificació final obtinguda s'ha de fer pública com a tard el dia 8 de juliol de 2022 a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (<http://dgplacen.caib.es>). No s'han de fer públiques les qualificacions dels alumnes presentats que no hagin obtingut el premi.

 

Quinzè

Reclamacions

Els alumnes participants en la prova o els seus pares o tutors legals poden presentar una reclamació per escrit mitjançant una sol·licitud adreçada al president del tribunal, en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació dels resultats. El tribunal ha de revisar la qualificació dels exercicis i resoldre la reclamació en un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de la recepció.

Setzè

Resolució de concessió

1. Una vegada resoltes les possibles reclamacions, el tribunal ha de trametre la proposta d'adjudicació dels premis extraordinaris de batxillerat al director general de Planificació, Ordenació i Centres, el qual ha d'elevar la proposta al conseller d'Educació i Formació Professional.

2. El conseller d'Educació i Formació Professional, atesa la proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, disposa de sis mesos per resoldre, a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

3. La resolució de concessió del premi s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (<http://dgplacen.caib.es>. S'hi ha d'indicar la relació de persones a les quals s'ha concedit el premi i l'import d'aquest.

4. L'obtenció del Premi Extraordinari de Batxillerat s'ha de reflectir, mitjançant una diligència del secretari del centre, a l'expedient acadèmic i a l'historial acadèmic de l'alumne.

Dissetè

Beneficis que se'n deriven

1. Els alumnes que aconsegueixen el premi extraordinari de batxillerat gaudeixen d'exempció total del pagament dels preus públics per serveis acadèmics en el primer curs dels estudis superiors en un centre públic de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

2. Els alumnes premiats també reben de la Conselleria d'Educació i Universitat un import de 800 euros, a càrrec de la partida pressupostària 13501/421B01/48000/00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2022. Aquest premi és compatible amb altres que es puguin obtenir de la mateixa Administració o d'una altra entitat pública o privada.

3. Per tramitar el pagament d'aquest premi, els interessats tenen fins dia 29 de juliol de 2022 per presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, adjunta a una sol·licitud segons el model de l'annex 3, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d'acord amb el model normalitzat que es pot trobar al web del Govern de les Illes Balears i a les oficines de registre. L'alumne premiat ha de ser titular del compte bancari.

En el cas que l'alumne sigui menor d'edat, a més de l'alumne, ha de figurar com a titular del compte, almenys un dels pares o tutors legals.

4. L'obtenció del premi extraordinari de batxillerat dóna opció a participar, després d'haver-s'hi inscrit prèviament, al Premi Nacional corresponent.

Divuitè

Publicació

Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​​​​​​​​També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March Cerdà

Documents adjunts