Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 240188
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Un dels principis en els quals es basa la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, és proporcionar un sistema educatiu de qualitat i equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats i la possibilitat de que cada alumne desenvolupi el màxim de les seves potencialitats. És responsabilitat dels poders públics intentar propiciar les condicions que permetin a l'alumne el ple desenvolupament personal i professional, així com la participació efectiva en els processos socials, culturals i econòmics de transformació.

En data 17 de març de 2022 s'ha publicat el en BOIB núm. 38, la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears. A l'article 17. 1, s'estableix que el batxillerat te per finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència, a més de capacitar-los per accedir a l'educació superior o a la vida professional.

Atenent el que estableix la Llei 1/2022 d'Educació, abans esmentada, la Conselleria d'Educació i Formació Professional emprèn actuacions per valorar l'excel·lència, l'esforç i el rendiment acadèmic dels alumnes de batxillerat i per donar reconeixement oficial als mèrits dels alumnes que demostren una especial dedicació als estudis.

Per tot això, amb la finalitat de potenciar la millora dels resultats acadèmics i la valoració del rendiment acadèmic excel·lent, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta Resolució és convocar premis per als alumnes de batxillerat dels centres docents públics i privats, de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2021-2022.

Segon Requisits dels aspirants

Poden obtenir aquests premis els alumnes que compleixin els requisits següents:

a) Haver finalitzat el curs 2021-2022 els estudis de batxillerat, del sistema educatiu espanyol, en un centre docent en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

b) Haver superat la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU), i tenir una nota d'accés igual o superior a 9, calculada d'acord amb els punts 1 i 2 de l'apartat 19 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s'aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d'actuació per a dur a terme les proves d'accés a la Universitat. (BOIB núm. 21, de 18 de febrer)

Tercer Premis

Per a aquests premis es disposa d'una quantitat de 36.200 euros a càrrec de la partida pressupostària 13501/421B01/48000/00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears vigents per a l'any 2022. Aquesta quantitat s'ha de repartir a parts iguals entre els alumnes premiats.

Quart Tramitació i terminis

1. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres comprovarà d'ofici, mitjançant les dades oficials, els alumnes que han superat la PBAU i han obtingut una nota d'accés igual o superior a 9.

2.  La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, notificarà als alumnes que són mereixedors d'aquest premi, i els requerirà la presentació de la següent documentació:

a) Sol·licitud de pagament del premi per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2021-2022. (model general)

b) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d'acord amb el model normalitzat que es pot trobar al web del Govern de les Illes Balears i a les oficines de registre. L'alumne premiat ha de ser titular del compte bancari. En el cas que l'alumne sigui menor d'edat, a més de l'alumne, ha de figurar com a titular del compte, almenys un dels pares o tutors legals.

3.  Els alumnes tenen fins el dia 29 de juliol de 2022 per presentar la documentació esmentada en l'apartat anterior al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol dels llocs que preveu els apartats 4 i 5 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquest efecte, els centres docents no es consideren inclosos en les dependències enumerades en l'esmentat article.

4.  D'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 68 de la Llei 39/2015, si la documentació presentada té qualque defecte o mancança, s'ha de requerir a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, l'esmeni, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix del premi, prèvia a la Resolució dictada pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Cinquè Instrucció del procediment

L'òrgan instructor del procediment és el director general de Planificació, Ordenació i Centres, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució de concessió.

Sisè Proposta de resolució

1. La llista provisional de les persones premiades s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (<http://dgplacen.caib.es>).

2. Les persones interessades, en un termini de 5 dies hàbils comptadors a partir de la data d'exposició de la llista provisional, poden formular-hi al·legacions. Les al·legacions es poden presentar en els mateixos llocs indicats en el punt 4.3.

3. Un cop resoltes les reclamacions, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha d'elevar la proposta al conseller d'Educació i Formació Professional perquè dicti la resolució definitiva.

Setè Resolució final

1. El conseller d'Educació i Formació Professional disposa de sis mesos per resoldre, a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de la documentació requerida.

2. La resolució de concessió dels premis s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i ha d'indicar la relació de persones a les quals s'ha concedit el premi i l'import d'aquest.

3.El pagament del premi s'ha de fer efectiu mitjançant una transferència bancària.

Vuitè Compatibilitat dels premis

Aquests premis són compatibles amb altres que es puguin obtenir de la mateixa Administració o d'una altra entitat pública o privada.

Novè Publicació

Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà