Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 236623
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen ajudes al Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'energia s'ha convertit, encara més, en el punt clau de tots els processos productius i el sector agrari no n'és aliè. A la problemàtica en l'escalada de preus de l'energia s'hi suma la reconversió del model que la societat està demanant. Dins aquest context, la transformació i l'impuls de la transició energètica del sector agrari s'han considerat prioritaris i, per tant, és necessari donar suport a inversions, en l'àmbit de les explotacions agropecuàries, encaminades a millorar l'eficiència energètica, així com la generació d'energia a partir de fonts renovables.

L'increment de l'eficiència energètica de les instal·lacions, els edificis i les naus auxiliars de les explotacions; el foment de l'economia circular a través de la valorització energètica de les dejeccions a la ramaderia per obtenir biogàs a partir dels fems que serveixi per a l'autoconsum energètic a les granges i les actuacions en matèria de gestió, apilament i condicionament de biomassa d'origen agrícola permetran reduir el consum final d'energia fòssil a les explotacions agropecuàries.

D'aquesta manera, s'afavoreix la millora de la competitivitat de les explotacions, alhora que es contribueix a l'assoliment dels objectius nacionals que es fixen tant al Pla nacional integrat d'energia i clima com al Programa nacional de control de la contaminació atmosfèrica, en matèria d'estalvi energètic, quant a la reducció d'emissions i al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

En data 18 de febrer del 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Amb la finalitat de rebre el suport financer que preveu el mecanisme esmentat, l'Estat espanyol va presentar un pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) que establia les inversions i reformes per als anys 2021 a 2023 i que es va aprovar mitjançant decisió d'execució pel Consell Europeu el 13 de juliol del 2021. Aquest pla està estructurat entorn de deu polítiques, entre les quals hi ha la número 1, que fa referència a “l'Agenda Urbana i Rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura”, i dins d'aquesta s'integra el component 3 sobre “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer”, que té per objectiu millorar la resiliència i la competitivitat d'un sector econòmic estratègic, com el sector agroalimentari, que inclou la inversió “Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia: inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular i en l'aprofitament d'energia i gasos renovables en el sector agrícola i ramader”.

D'acord amb el marc normatiu esmentat, en data 3 de novembre del 2021, es va publicar al BOE núm. 263 el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Aquest Reial decret es dicta a l'empara de l'article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.

D'acord amb el que disposa l'article 11.a del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va notificar les ajudes d'estat esmentades a la Comissió Europea, amb el número de referència SA.100569.

L'article 3.2 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que les ajudes s'han de regir pel règim jurídic que s'apliqui a l'ens que les estableixi, sens perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l'administració gestora. En tot cas, s'estableix que aquesta llei s'ha d'aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa reguladora de les subvencions que finança la Unió Europea.

D'altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a l'article 2.a, estableix que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca pel que fa a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea.

Mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, a l'annex 1 s'acorda l'adscripció del FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Atesa la naturalesa de les ajudes que preveuen aquestes convocatòries, no està justificada la incorporació de cap criteri de valoració en relació amb possibles actuacions dirigides a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les persones sol·licitants.

D'acord amb el que disposa l'article 15 del text refós de la Llei de subvencions esmentat, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions mitjançant una resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023, s'aproven les convocatòries d'ajudes per a inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) que preveu la secció tercera del capítol II del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3 de novembre de 2021).

2. Les convocatòries seran un total de tres.

3. Aquestes ajudes es concedeixen d'acord amb el Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

4. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Per a aquesta resolució s'apliquen les definicions que preveu l'article 3 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com les que preveu l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014.

Segon Finançament de la convocatòria

1. Per a la primera convocatòria es destina un import màxim de dos-cents setanta-dos mil tres-cents catorze euros (272.314,00 €), amb possibilitat d'ampliació, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha de finançar les actuacions que preveu aquesta resolució de conformitat amb el que estableix l'article 37 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, i a través del fons de l'Instrument Europeu de Recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU).

2. De conformitat amb el que disposa l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la quantia que preveu el punt 1 anterior es pot incrementar amb la quantia addicional màxima de 1.000.000,00 euros. L'efectivitat de la quantia addicional esmentada queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit a conseqüència de les circumstàncies que assenyala el punt 2.a de l'article 58 esmentat i a l'aprovació prèvia de la modificació pressupostària, si escau, amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció.

3. La resta de convocatòries d'ajuda que estableix aquesta resolució queden sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades, en funció de les transferències futures que efectuï el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

4. Quan les sol·licituds rebudes en una convocatòria superin la quantia de fons inicialment assignats a aquesta, es podran establir llistes d'espera o de reserva, que es finançaran amb ampliacions de crèdit o amb el crèdit disponible a les convocatòries subsegüents.

 

Tercer Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta resolució:

a. Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes.

b. Quan es tracti d'inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d'acord amb els termes que preveu l'article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, que integrin un mínim de cinc titulars d'explotació agrària i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l'autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d'una explotació agrícola i/o ramadera.

c. Consorcis o una altra forma de col·laboració publicoprivada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d'explotacions agrícoles i/o ramaderes concretes, els titulars de les quals han d'haver donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l'ajuda.

2. Quan es tracti de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s'han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d'execució que assumeix cada membre i també el percentatge de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. L'agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que es preveuen a l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a l'article 57 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. No poden ser persones beneficiàries els sol·licitants que estan subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

5. Les empreses en crisi, segons la definició que preveu l'article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, no es poden beneficiar de les ajudes, excepte les que no estaven en crisi el 31 de desembre del 2019, però que van passar a estar-ho durant el període comprès entre l'1 de gener del 2020 i el 30 de juny del 2021. Aquest requisit s'ha d'acreditar, abans de la proposta de pagament, mitjançant declaració responsable, dels productors assessorats, emplenada d'acord amb el model del formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

6. El requisit de ser titular d'explotacions agrícoles i ramaderes es comprovarà d'ofici mitjançant el Registre Interinsular Agrari (RIA).

7. A més, hauran de complir els requisits que preveu l'article 6 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, com també els que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. D'acord amb el que disposa l'article 13.2.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan quedi verificat el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, ha de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de resolució de concessió i en el moment del pagament.

L'acreditació del compliment d'aquest requisit s'ha de fer mitjançant la presentació de les certificacions que preveu l'article 22 del Reial decret 887/2006. No obstant això, la persona interessada pot autoritzar el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè comprovi d'ofici el compliment del requisit esmentat i, en aquest cas, no cal presentar els certificats corresponents. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o els documents als quals es refereixen les obligacions que preveu el paràgraf anterior, se n'acreditarà el compliment mitjançant una declaració responsable.

9. De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Quart Actuacions subvencionables

1. Poden ser subvencionades les inversions efectuades i pagades amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció i fins a divuit mesos després de la data de notificació de la resolució de concessió i, com a màxim, el 28 de febrer del 2026, respecte a:

1.1 Actuacions de millora de l'eficiència energètica a edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes. No es consideraran instal·lacions auxiliars les relacionades amb els equips de bombeig i reg a la mateixa explotació. Són elegibles les actuacions que es relacionen a continuació:

 1.  Instal·lació de sistemes d'aïllament, de recirculació de l'aire i sistemes de climatització i ventilació.
 2.  Instal·lació de sistemes de control i mesurament per optimitzar-ne l'ús energètic.
 3.  Substitució de calderes obsoletes o alimentades per combustibles fòssils (gas, gasoil, fueloil) per calderes de biomassa. No es considera elegible substituir un generador tèrmic per un altre que utilitzi combustible d'origen fòssil.
 4.  Substitució de calderes obsoletes de biomassa per altres de més modernes i eficients, també de biomassa. e. Inversions específiques en eficiència energètica de naus ramaderes, entre d'altres, variadors de velocitat en bombes de buit de sistemes de munyida; sistemes de prerefredament de llet; sistemes de recuperació d'energia.

Aquestes inversions han d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia final d'un 10% respecte a l'explotació o edifici o d'un 30% respecte a la instal·lació o l'equip de partida.

L'estalvi d'energia final es justificarà mitjançant un dels mètodes de càlcul de l'annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012. En el cas de substitució d'equips, es tindran en compte les fitxes tècniques.

Per calcular l'estalvi d'energia final i l'elegibilitat de les accions s'aplica la Recomanació (UE) 2019/1658 de la Comissió, de 25 de setembre de 2019, relativa a la transposició de les obligacions d'estalvi d'energia en virtut de la Directiva deficiència energètica.

L'estalvi d'energia final aconseguit per les actuacions acollides a aquest programa es computarà a l'efecte del compliment dels objectius d'estalvi d'energia final de l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre del 2012, de conformitat amb el que disposa la Llei 18/2014, de 15 d'octubre. Aquest estalvi energètic no pot ser objecte de doble còmput, pels subjectes obligats, a l'efecte del compliment de l'objectiu d'estalvi acumulat d'energia de l'article 7 de la Directiva esmentada.

En cas que la inversió que preveuen els epígrafs c i d anteriors inclogui calderes de menys d'1 MW, cal complir el següent:

 1.  El fabricant de l'equip ha de presentar una acreditació del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que s'utilitzarà, que no poden ser menys exigents que els que defineix el Reglament d'ecodisseny en vigor.
 2.  El beneficiari ha de mantenir un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat a l'equip disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 segons el que estableix la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la classe 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la classe A1 de la norma 164003 o de la classe A1 de la norma 164004. Aquest registre s'ha de mantenir durant un termini de cinc anys.
 3.  Les inversions relatives a la substitució de calderes han de complir el Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió, de 28 d'abril de 2015, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid, i la normativa derivada. d. Les calderes de biomassa objecte d'aquests ajuts que estiguin inclosos en l'àmbit del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis, per estar destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, i que tinguin menys d'1 MW de potència tèrmica nominal, a més, han de mantenir un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat a la caldera disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1, segons el que estableix la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la classe 1 de la norma UNE-EM-ISO 17225-4, de la classe A1 de la norma 164003 o de la classe A1 de la norma 164004. Aquest registre es mantindrà durant un termini de cinc anys.

La biomassa complirà els criteris de sostenibilitat que estableixen els articles 29 a 31 de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, així com els actes delegats i d'execució corresponents.

1.2 Actuacions de valorització energètica de fems i de biomassa agrícola

1.2.1 Inversions en plantes de biogàs de baixa capacitat amb la finalitat de cobrir les necessitats energètiques de l'explotació o grup d'explotacions

Aquestes instal·lacions han de complir la normativa referent a la gestió dels purins; el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries, i tota la normativa derivada; el Reial decret 306/2020, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d'ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu; la Decisió d'execució (UE) 2017/302 de la Comissió, de 15 de febrer del 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles, i la normativa referent a la gestió de residus (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, i el Reglament (CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i als productes derivats no destinats al consum humà i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1774/2002).

1.2.2 Mesures en matèria de gestió de biomassa agrícola amb destinació final energètica:

 1.  Adquisició de maquinària per a la gestió i aplec de biomassa agrícola amb destinació energètica.
 2.  Adquisició de maquinària per a la reducció de mida de biomassa agrícola amb destinació energètica.
 3.  Adquisició de maquinària per a l'homogeneïtzació, el cribratge i el condicionament de productes triturats procedents de biomassa agrícola. d. Construcció de centres logístics i inversions en estructures d'emmagatzematge d'ús col·lectiu de biomassa agrícola amb destinació final energètica.

L'ajuda es dirigirà a l'adquisició de maquinària, destinada a l'amuntegament i el condicionament de biomassa agrícola, així com a la construcció de centres logístics i inversions en estructures d'emmagatzematge d'aquesta, per al seu ús final en aplicacions d'alta eficiència energètica, entenent com tal:

 • Les que, en generació de calor, tinguin una eficiència més gran del 80%.
 • Les que, en generació elèctrica, tinguin una eficiència més gran del 55%.
 • Les que, en sistemes mixtos com la cogeneració, tinguin una eficiència més gran del 80%.

Les característiques de la biomassa obtinguda s'han d'adequar als requisits especificats per als usos posteriors. En concret, quan el seu ús final es faci en instal·lacions d'ús no industrial, s'haurà de complir el que preveu la disposició addicional primera del Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics. Les màquines que s'adquireixin han d'incorporar tecnologies que permetin unes tècniques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient i garantir la màxima seguretat en el treball al camp.

Aquestes actuacions han de complir la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, així com amb la normativa derivada, especialment pel que fa als criteris de sostenibilitat i reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle establerts.

2. Excepcionalment, d'acord amb l'article 7.2 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les despeses de disseny, redacció i direcció del projecte i les relatives a memòria tècniques i certificats es podran considerar subvencionables encara que s'hagin facturat amb anterioritat a la data final de presentació de la sol·licitud, sempre que, en tot cas, aquestes actuacions preparatòries s'hagin iniciat amb una data posterior a la data d'entada en vigor dels programes de suport per l'impuls a la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia que estableix l'article 5.1 del Reial decret 948/2021 esmentat.

3. Es consideren subvencionables les despeses necessàries per aconseguir els objectius d'aquestes ajudes i, en particular:

 • La inversió en maquinària, equips i materials de nova adquisició.
 • L'execució de les obres i instal·lacions, incloent-hi obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.
 • El disseny, la redacció i la direcció del projecte.

Aquestes despeses, perquè s'admetin com a cost elegible, han d'estar degudament previstes i detallades en un document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o el professional corresponent, la còpia de les quals s'ha d'acompanyar juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud d'ajuda.

En cap cas no s'admetrà que aquestes despeses superin el 4% de l'import de l'ajut sol·licitat, amb un límit de 10.000 euros per expedient.

4. Les actuacions objecte de l'ajuda han de complir la normativa vigent que se'ls apliqui. Així mateix, han de disposar de les llicències i autoritzacions administratives preceptives, en cas que es requereixin, amb anterioritat al pagament de les subvencions.

5. No són subvencionables les llicències, les taxes, els imposts o els tributs.

6. Quant a les despeses subvencionables, s'aplica el que estableixen els articles 31 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableix l'article 83 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000,00 euros, en cas de cost per execució d'obra, o de 15.000,00 euros, en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan, a causa de les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o l'ofereixin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar a la justificació o, si escau, a la sol·licitud de la subvenció, es fa d'acord amb criteris d'eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

8. A més, perquè les actuacions es puguin subvencionar han de complir els requisits d'inversió mínima següents:

 • Per a les actuacions que preveu el punt 1.1 d'aquest apartat:  10.000 euros/projecte d'inversió.
 • Per a les actuacions que preveu el punt 1.2 d'aquest apartat: 15.000 euros/projecte d'inversió.

Cinquè Quantia de les ajudes

1. La intensitat màxima de les ajudes serà:

 • del 30% per a les actuacions que assenyala el punt 1.1 de l'apartat quart;
 • del 45% per a les actuacions que assenyala el punt 1.2 de l'apartat quart.

Aquest límit es podrà incrementar:

 • un 20%, en el cas de sol·licitants que compleixen el requisit de petita empresa,
 • un 10%, en el cas de sol·licitants que compleixen el requisit de mitjana empresa,
 • un 10%, en el cas d'inversions situades en zones assistides que reculli la Decisió de la Comissió C (2016) 7024, respectant els límits que estableix l'article 41.9 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Per a la classificació de petita o mitjana empresa s'aplicarà el que indica l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

2. La quantia màxima de l'ajuda, per beneficiari, s'estableix en:

a. Per a les actuacions que assenyala el punt 1.1 de l'apartat quart:

 • Beneficiaris assenyalats al punt 1.a de l'apartat tercer: 50.000 euros.
 • Resta de beneficiaris o inversions col·lectives: 150.000 euros.

b. Per a actuacions que assenyala el punt 1.2 de l'apartat quart:

- b1 Plantes de biogàs:

 •  Beneficiaris que assenyala el punt 1.a de l'apartat tercer: 260.000 euros.
 •  Resta de beneficiaris o inversions col·lectives: 1.950.000 euros.

- b2 Biomassa agrícola: 975.000 euros.

4. En tot cas, l'import total de les ajudes ha de complir els límits i els requisits que estableixen el capítol I i l'article 41 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Sisè Sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds per a la primera convocatòria serà des del 2 de maig del 2022 fins al 28 de juny del 2022. Per a les convocatòries següents es podran presentar les sol·licituds:

- Segona convocatòria, entre l'1 de setembre del 2022 i el 31 d'octubre del 2022, tots dos inclosos.

- Tercera convocatòria, entre el 2 de gener del 2023 i el 28 de febrer del 2023, tots dos inclosos.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveu aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds d'ajuda, d'acord amb el formulari que hi ha a la pàgina web del FOGAIBA, adreçades al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (A04026954).

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 26.3 de RD 948/2021, de 2 de novembre, en relació amb els articles 14.2.a i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cal subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen al formulari esmentat, així com assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté aquest formulari.

Aquestes sol·licituds d'ajuda han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a. Si escau, fotocòpia del NIF del sol·licitant.

b. Si escau, acreditació de la representació amb la qual actua qui signa la sol·licitud.

c. Memòria descriptiva del projecte d'inversió conforme al que preveu l'apartat 1.f de l'annex IV del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, i documentació que acrediti el pressupost de l'execució de la inversió.

d. Declaració responsable del titular/representant de l'entitat beneficiària de l'ajuda, d'acord amb el model que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

e. En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica, també s'ha d'aportar:

 • Document en què queden reflectides les normes o la reglamentació del funcionament que hagin subscrit tots els membres.
 • Còpia del NIF de l'agrupació.
 • Documents subscrits per tots els membres de l'agrupació en què quedin identificats i es facin constar expressament els compromisos que assumeix cadascun.
 • Nomenament d'una persona en representació o apoderat únic de l'agrupació amb el poder suficient per complir amb les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiari.
 • Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en el qual es facin constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 57 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

f. Per justificar la intensitat més gran de l'ajuda, documentació justificativa del tipus d'empresa (petita o mitjana).

g. En relació amb les inversions del punt 1.1 de l'apartat quart d'aquesta resolució, documentació justificativa de l'estalvi energètic que recull l'article 19.2 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, amb indicació de la marca, el model i el preu net sense IVA de les noves màquines o equips que s'han d'adquirir, juntament amb una factura proforma.

h. En el cas de les inversions que preveuen els punts 1.1.c i 1.1.d de l'apartat quart d'aquesta resolució i per a les calderes de menys d'1 MW, acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i les emissions per al combustible que s'hagi d'utilitzar, que no podran ser menys exigents que els que defineix el Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió, de 28 d'abril de 2015.

La comprovació del DNI del sol·licitant, si escau, del representant la fa d'ofici el FOGAIBA. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI, els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la Seguretat Social, ha d'aportar els certificats o la documentació corresponents. En cas que no s'estigui obligat a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions anteriors, s'ha de presentar una declaració responsable del seu compliment.

3. D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, no cal presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

A més, en cas que per motiu de la tramitació d'altres expedients al FOGAIBA i/o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ja s'hagi presentat algun d'aquests documents, no caldrà aportar-lo de nou i n'hi haurà prou amb esmentar l'expedient en què consta o, si escau, que la informació figuri a la base de dades documental que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny. No obstant això, l'acreditació de facultats ha de ser vigent en la data en què es presenta la sol·licitud.

4. Si la sol·licitud d'ajuda o qualsevol dels documents que siguin necessaris no reuneix els requisits assenyalats, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, de tot el que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores que estableix el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, i la resta de normativa que sigui aplicable.

Setè Selecció dels beneficiaris i criteris objectius i de preferència

1. La selecció dels beneficiaris de les ajudes es farà mitjançant el procediment de concurrència competitiva entre les sol·licituds presentades.

2. En el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret d'ajuda superi l'import que es destina a aquesta convocatòria, s'ordenaran les sol·licituds d'acord amb la puntuació obtinguda i amb els criteris objectius de valoració següents:

a. Respecte al beneficiari:

 • sol·licitants titulars d'explotacions prioritàries 5 punts.
 • Sol·licitants que tinguin la condició d'explotacions de titularitat compartida d'acord amb la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries: 2 punts.
 • Sol·licitants que tinguin la condició de joves agricultors: 2 punts.
 • Sol·licitants que pertanyin a una entitat associativa prioritària: 1 punt.

b. Respecte a la inversió:

 • Pla d'inversió conjunt: 5 punts. Aquesta puntuació se sumarà a la puntuació corresponent al punt anterior a de cadascun dels partícips beneficiaris últims dels projectes d'inversió que integren el pla.
 • Inversions col·lectives: 5 punts.

3. En cas d'empat es prioritzaran primer les sol·licituds que assoleixin més puntuació en els criteris generals i, si persisteix, s'atendran per rigorós ordre de presentació.

Vuitè Comissió Avaluadora

1. La Comissió Avaluadora estarà integrada per:

- President: secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o la persona en qui delegui.

- Vicepresident: director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural o la persona en qui delegui.

- Vocals:

 • Director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) o la persona en qui delegui.
 • Cap del Departament Jurídic del FOGAIBA o la persona en qui delegui.
 • Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o la persona en qui delegui.
 • Cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca o la persona en qui delegui.
 • Un representant del Consell Insular de Mallorca.
 • Un representant del Consell Insular de Menorca.
 • Un representant del Consell Insular d'Eivissa.
 • Un representant del Consell Insular de Formentera.

- Secretari: actuarà com a secretari un dels vocals de la Comissió Avaluadora.

2. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades, aplicar els criteris de valoració que preveu l'apartat setè d'aquesta resolució i emetre l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució. Aquesta comissió únicament es constituirà si les sol·licituds amb dret a ajuda superen les quanties destinades a aquesta convocatòria i s'ha d'establir una prelació entre les sol·licituds presentades aplicant els criteris de selecció que preveu l'apartat setè.

No obstant això, en cas de renúncia o desistiment de la persona sol·licitant, així com de desestimació de la subvenció perquè no reuneix els requisits exigits, no serà preceptiva la intervenció de la Comissió Avaluadora i l'òrgan competent declararà conclusos aquests expedients sense cap altre tràmit.

3. Per tal que la Comissió Avaluadora s'entengui constituïda vàlidament, es requerirà la presència del president i del secretari o, si escau, de les persones que els substitueixin i de la meitat, almenys, dels seus membres que pertanyin al FOGAIBA.

Novè Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan du a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. La resolució dels expedients la dicta el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca i, si escau, amb informe previ de la Comissió Avaluadora. Abans de l'emissió de l'informe de la Comissió, la unitat gestora emetrà un informe en el qual s'acreditin, en cas que sigui favorable, la legalitat de l'ajuda i l'import.

3. A les resolucions de concessió de les subvencions es farà constar expressament que els fons amb què se sufraguen procedeixen dels pressupostos generals de l'Estat i dins el Pla de recuperació, transformació i resiliència de la UE dels fons Next Generation, en aplicació de l'article 34 del Reglament núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

I contindrà les condicions que hagin de complir els beneficiaris, o la documentació que han de remetre, per justificar que es compleixen les condicions que estableix l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i aquesta s'ha de notificar individualment a les persones interessades. Una vegada hagi passat aquest temps, si no s'ha notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

5. En cas que alguna de les persones beneficiàries renunciï totalment o parcialment a la subvenció, s'acordarà la concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en puntuació, sempre que amb la renúncia s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre, almenys, una de les sol·licituds denegades.

6. Les comunicacions i notificacions a la persona interessada en aquest procediment es fan de manera telemàtica.

7. Contra la resolució esmentada abans es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Desè Obligacions dels beneficiaris

1. Són obligacions dels beneficiaris, a més de les que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que estableix l'article 6 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

A més, correspon al beneficiari:

- Mantenir la destinació de la inversió subvencionada durant un període de cinc anys a comptar des de la data d'adquisició del bé o de l'execució de la inversió.

- Fer constar en les actuacions, incloent-hi qualsevol documentació o publicació de qualsevol índole i suport, actuació de comunicació o visibilitat, premis i publicitat, que són finançades amb càrrec als fons Next Generation, en aplicació de l'article 34 del Reglament núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

- Remetre al FOGAIBA la informació que permeti mesurar la contribució de l'activitat subvencionada a l'indicador corresponent, en funció del que preveu el capítol IV del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre.

- Declarar l'obtenció d'altres ajuts per al finançament de la mateixa activitat subvencionada.

- Complir les obligacions d'informació específiques en relació amb el finançament per la Unió Europea de l'activitat subvencionada.

- Portar una comptabilitat específica de les actuacions objecte de subvenció per garantir la justificació adequada de la subvenció concedida i pagada.

- Les entitats beneficiàries han de contribuir als objectius de sobirania digital i autonomia estratègica de la Unió Europea, així com garantir la seguretat de la cadena de subministrament, tenint en compte el context internacional i la disponibilitat de qualsevol component o subsistema tecnològic sensible que pugui formar part de la solució, mitjançant l'adquisició d'equips, components, integracions de sistemes i programari associat a proveïdors ubicats a la Unió Europea.

- Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents en matèria d'ocupació, sens perjudici de les limitacions eventuals relacionades amb el règim de normativa d'ajudes d'Estat que s'apliqui:

1r. Tenir el domicili fiscal i el principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.

2n. Prestar les activitats objecte de la subvenció des de centres de treball situats a Espanya.

3r. Contribuir a la creació i el manteniment a Espanya de tota l'ocupació necessària per a la prestació de l'activitat objecte de la subvenció, que s'ha de fer amb personal contractat i afiliat a la Seguretat Social al territori nacional. El compliment d'aquesta obligació s'ha de justificar documentalment.

- Els beneficiaris últims de les ajudes han de garantir el compliment del principi de «no causar dany significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH), d'acord amb el que preveu el Pla de recuperació, transformació i resiliència, aprovat per Consell de Ministres del 27 d'abril del 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de febrer del 2021, i la resta de normativa de desenvolupament, així com la Decisió d'execució del Consell Europeu de 13 de juliol de 2021, per la qual s'aprova el pla esmentat, i amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 2021/C 58/01 (DOUE de 18 de febrer de 2021), durant totes les fases del disseny i l'execució del projecte de què es tracti i, de manera individual, per a cada activitat dins d'aquest.

En particular, els beneficiaris han de mostrar garanties que les seves actuacions no incideixen negativament sobre l'objectiu mediambiental de la protecció i la recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

2. El règim jurídic aplicable per l'incompliment de les obligacions esmentades és el que preveu l'article 31 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, així com el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb les especificitats procedimentals i organitzatives que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Onzè Justificació i pagament de les ajudes

1. El termini per justificar l'execució de l'actuació i les despeses objecte de subvenció acaba tres mesos després de la seva finalització i són elegibles les inversions que el beneficiari hagi fet i pagat entre la data de presentació de la sol·licitud fins a divuit mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió.

2. Quant a la forma de justificació de la despesa efectuada i els justificants de la despesa, s'aplica el que disposen l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els capítols II i III del títol II del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si la subvenció que s'ha de pagar no excedeix de 100.000 euros, per a la justificació es podrà presentar un compte justificatiu simplificat per part del beneficiari de la subvenció, amb el contingut que preveu l'article 75.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En tot cas, es permetran compensacions entre els conceptes pressupostats, sempre que siguin per assolir la fi de la subvenció. Així mateix, si la justificació es fa mitjançant un compte justificatiu d'acord amb l'article 72 del reglament esmentat, no s'han de presentar les factures que tinguin un import inferior a 3.000 euros.

3. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar per mitjans electrònics el formulari de sol·licitud de pagament que figura al web del FOGAIBA, adreçat al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (A04026954).

Cal subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen al formulari esmentat, així com assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté aquest formulari.

Aquestes sol·licituds han d'adjuntar la documentació següent:

a. Memòria de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b. Documentació justificativa de les despeses efectuades. La justificació de la despesa s'entén efectuada mitjançant la presentació de:

 • Factures que reuneixin els requisits i les formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i justificants de pagament.
 • Document IRPF i justificant de pagament.

Es poden considerar justificants de pagament els documents següents:

1r. Extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament efectuat mitjançant la indicació del concepte, l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

2n. Factura que incorpori l'acreditació del cobrament per part del seu emissor o la persona responsable de l'empresa amb capacitat de cobrament. A aquest efecte, han de quedar consignats a la factura la data de cobrament, la identificació amb indicació del nom, el NIF i la signatura del declarant del cobrament de la factura i el segell de l'empresa. Aquest darrer serà facultatiu en cas que l'emissor sigui una persona física.

3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el pagament efectuat, mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret, mitjançant el qual s'acrediti la realització efectiva del pagament.

Aquesta documentació estarà a disposició de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions exteriors per a la realització de qualsevol control que hom consideri oportú efectuar.

No s'admetran pagaments en efectiu iguals a 1.000,00 euros o superiors en els termes que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions i la lluita contra el frau.

c. Si escau, els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, hagi sol·licitat el beneficiari, com també la memòria justificativa de l'elecció, si escau.

d. Compte justificatiu, que ha d'incloure la relació de justificants imputats, d'acord amb el model que consta a la pàgina web del FOGAIBA.

e. En el cas de les inversions que preveuen els punts 1.1.c i 1.1.d de l'apartat quart d'aquesta resolució: 

 • Projecte o memòria tècnica de disseny, segons pertoqui, que s'hagi aportat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma per a l'obtenció de l'acta de posada en servei i/o certificat de la instal·lació tèrmica.
 • En cas que els equips finalment instal·lats no siguin els mateixos que es van fer constar a la sol·licitud, s'ha de presentar, per a l'equip definitivament instal·lat, una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que s'hagi d'utilitzar, que no poden ser menys exigents que els que defineix el Reglament d'ecodisseny.
 • Declaració per part del beneficiari en la qual es comprometi a mantenir, durant un termini de cinc anys, un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat en l'equip disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 segons el que estableix la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la classe 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la classe A1 de la norma 164003 o de la classe A1 de la norma 164004.

4. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la Seguretat Social, s'han d'aportar els certificats corresponents.

5. Les empreses en crisi no es poden beneficiar de les ajudes, excepte les que no estaven en crisi el 31 de desembre del 2019, però que van passar a estar-ho durant el període comprès entre l'1 de gener del 2020 i el 30 de juny del 2021.

D'acord amb el que disposa l'article 3.5 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, aquest requisit s'ha d'acreditar, abans de la proposta de pagament, mitjançant la declaració responsable que figura al formulari esmentat en el punt 3 d'aquest apartat.

6. L'import de l'ajuda concedida s'abonarà al beneficiari mitjançant transferència bancària, una vegada hagi justificat el compliment de la finalitat i l'aplicació de la subvenció, amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA. El fet de no presentar la documentació justificativa en el termini i en els termes que estableix suposa un incompliment al qual s'aplica el que estableix el punt 2 de l'apartat novè d'aquesta resolució.

7. A petició de la persona beneficiària, es pot fer un pagament parcial, amb una justificació prèvia de les despeses que s'han dut a terme de manera efectiva, d'un mínim del 50% del cost de l'actuació objecte d'ajuda, en els termes que estableixen els punts anteriors. Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se'n deriven no eximeixen el beneficiari de l'ajuda de l'obligació de justificar la realització completa i el cost total de l'activitat subvencionada.

8. No obstant això, se suspendrà el pagament de l'ajuda a una empresa que s'hagi beneficiat d'una ajuda il·legal anterior declarada incompatible per una decisió de la Comissió fins que l'empresa en qüestió hagi reemborsat o ingressat en un compte bloquejat l'import total de l'ajuda il·legal o incompatible i els interessos de recuperació corresponents.

Dotzè Compatibilitat de les ajudes

1. Aquestes ajudes són compatibles amb altres de finalitat idèntica concedides al mateix beneficiari, amb qualssevol altres procedents de qualssevol administració o ens públic o privat, nacionals, incloses les de minimis, sempre que es tinguin en compte les limitacions que estableix l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria.

En cas que se superin els límits esmentats i respectius, es reduirà en el percentatge i la quantia corresponents la subvenció que preveu aquesta norma a l'efecte de no superar aquest percentatge.

2. Les ajudes d'acord amb els programes de suport inclosos dins el capítol II del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, són compatibles entre si, i un mateix beneficiari pot rebre l'ajuda corresponent a més d'un dels programes de suport, sempre que es garanteixi l'absència de doble finançament per una mateixa inversió elegible o cost subvencionable.

3. De conformitat amb l'article 9 del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, l'ajut concedit en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència se sumarà al proporcionat d'acord amb altres programes i instruments de la Unió. Les reformes i els projectes d'inversió podran rebre l'ajut d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost. Així mateix, les actuacions que financi el Mecanisme de Recuperació i Resiliència han de quedar clarament diferenciades de les que es financin a través d'altres fonts, amb identificació de les fites o els objectius que els corresponguin.

Tretzè Incompliment i reintegrament

L'incompliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció, amb independència d'altres responsabilitats en què hagi pogut incórrer la persona beneficiària, donarà lloc a la pèrdua del dret a la subvenció concedida, amb l'obligació de reemborsar les quantitats ja percebudes, incrementades amb els interessos de demora legalment establerts.

Així mateix, escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, en els altres supòsits que preveu l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, inclòs l'incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada o dels objectius previstos.

Específicament, en cas d'incompliment de les condicions de les obligacions que recull l'article 6.2, del RD 948/2021, de 2 de novembre de 2021, la persona o entitat beneficiària haurà de reintegrar les quanties percebudes.

Catorzè Control de les ajudes

1. Els perceptors de les ajudes que regula aquesta resolució queden subjectes a les disposicions comunitàries de control que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; així com al que estableix el Reial decret 949/2021, de 2 de novembre.

2. D'acord amb el que disposa l'article 26.5 del Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, la presentació de la sol·licitud suposa l'autorització per a l'accés a la informació que conté el Registre de Titularitats Reals que preveu l'Ordre JUS/794/2021, de 29 de juliol, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, i la cessió d'informació al Sistema de Fons Europeus, a l'efecte de complir amb el que preveu l'article 22.2.d del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i de la seva inclusió en una base de dades única a l'efecte del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Així mateix, la presentació de la sol·licitud suposarà el compromís exprés del sol·licitant, en cas que sigui beneficiari final de l'ajuda, de concedir els drets i l'accés necessaris per garantir que els organismes europeus exerceixin les seves competències, de conformitat amb l'article 22.2.e del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 129 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 i (UE) núm. 283/2014 i la Decisió núm. 541/2014 (UE), i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012.

3. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin constituir frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte pel servei esmentat a l'adreça web:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del servei esmentat.

Quinzè Règim jurídic aplicable

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableix:

 • El Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació a conseqüència de la crisi de la COVID-19.
 • El Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
 • El Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020.
 • El Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.
 • El Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
 • El Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, quant a les especialitats organitzatives i procedimentals.
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • L'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableixen el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • La resta de normativa d'aplicació vigent, en cas que en l'execució de les subvencions se subscriguin contractes que s'hagin de sotmetre a aquesta llei.

Setzè Publicació

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 26 d'abril de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García Mauriño