Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 1952 - Pàgines 10182-10187

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 16 de novembre de 2021, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure l'entitat Fundación Hope Mallorca en el Registre Únic de fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 1889 - Pàgina 10188

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 13 de gener de 2022, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure l’entitat T Foundation en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 1890 - Pàgina 10189

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de material inventariable per a federacions esportives, clubs esportius i esportistes de les Illes Balears

    Número de registre 1922 - Pàgines 10190-10191

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 799/2018 relativa al projecte refós Club Mac i a l’expedient de legalització d’actuacions realitzades als hotels Júpiter, Marte i Saturno, a l’avinguda Tucan, s/n, Port d’Alcúdia, TM Alcúdia, a zona de policia

    Número de registre 208 - Pàgina 10192

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2942/2020 relatiu al projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat en sòl rústic i piscina situat al polígon 1, parcel·la 310, en el terme municipal de Consell, a zona de policia

    Número de registre 1792 - Pàgina 10193

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de la concessió CAS_2098, de modificació de la concessió SHB_9218 per inclusió d’un nou sondeig (A_S_14349) per a ús industrial de la pedrera Loreto situada a la parcel·la 47 del polígon 9 (ref. cadastral 07002A009000470000GD , en el terme municipal d’Alaior

    Número de registre 1933 - Pàgina 10194

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 15 de març de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»

    Número de registre 2004 - Pàgines 10195-10196

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, Exp. 337 de data 9 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 1896 - Pàgines 10197-10199

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 11 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021 per la qual es s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a l’any 2021

    Número de registre 1972 - Pàgines 10200-10207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa a la modificació de l’ Ordenança per a l'ordenació i regulació de l'estacionament tarifat amb horari limitat (ORA), als ports d'Andratx, Pollença, Porto Cristo i Sant Antoni de Portmany (BOIB núm. 20 de 13/02/18) i de Sóller (BOIB núm. 75 de 06/06/19)

    Número de registre 1915 - Pàgina 10208

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals i es regulen els requisits per acreditar els serveis d’orientació professional per a la seva posterior inscripció en el Registre d’entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis complementaris

    Número de registre 1882 - Pàgina 10209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1894 - Pàgina 10210

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00013619L

    Número de registre 1427 - Pàgina 10211

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2022 (Exp. 2112-2021-000002)

    Número de registre 1910 - Pàgines 10212-10214

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Inici convocatòria Programa TICCámaras 2022

    Número de registre 1875 - Pàgina 10215

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Inici convocatòria Programa Sostenibilitat 2022

    Número de registre 1876 - Pàgina 10216

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Tràmit d'informació pública Pla General i Pla d'Ordenació detallada d'Alaior

    Número de registre 1899 - Pàgina 10217

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Proposta provisional de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 1895 - Pàgines 10218-10219

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord plenari de 24.02.2022 pel qual s’aprova provisionalment el canvi de nom d'un tram del Carrer Vell de es Capdellà pel de Can Potoi

    Número de registre 1917 - Pàgina 10220

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord plenari de 24.02.2022 pel qual s’aprova provisionalment rectificar l’ortografia del carrer Can Vique per la seva forma correcta Can Vica

    Número de registre 1918 - Pàgina 10221

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial exp. modificació pressupostària CE i SC 02/22

    Número de registre 1912 - Pàgina 10222

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació projecte de reforma de dues naus i pati central de Sa Refinadora

    Número de registre 1900 - Pàgina 10223

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació padró fiscal impost vehicles i taxa per tractament de residus sòlids urbans. Exercici 2022

    Número de registre 1897 - Pàgina 10224

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 20/02. Aprovació inicial Projecte reparcel·lació de la unitat d’execució UE 73-05, C/ Ca na Tavernera, C/ Rei Martí i C/ Caracas del Sector La Soledat i Polígon de Llevant

    Número de registre 1931 - Pàgines 10225-10226

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Exposició pública projecte obra

    Número de registre 1898 - Pàgina 10227

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació inicial expedient d’investigació de la naturalesa pública o privada del camí denominat de Can Fonya de Galilea, Puigpunyent

    Número de registre 1954 - Pàgines 10228-10231

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 1965 - Pàgina 10232

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall d’ordenació de volums edificables per a la implantació de dos habitatges unifamiliars sobre una parcel·la situada al Carrer Federico García Lorca, núm. 13, Jesús

    Número de registre 1879 - Pàgina 10233