Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 138554
Aprovació inicial exp. modificació pressupostària CE i SC 02/22

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 42 del Reial Decret 500/1990, i l'article 179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es troba exposat al públic, per poder fer reclamacions, l'expedient de modificació pressupostària CE 02/22, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Manacor, en sessió ordinària de dia 14 de març de 2022.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170 del Reial Decret 2/2004 esmentat, i pels motius enumerats en el número 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze (15) dies hàbils a comptar des de la data de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament de Manacor.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat.

 

Manacor, 15 de març de 2022

La delegada especial de la gestió de l'activitat econòmica i financera municipal

Cristina Capó Santandreu

Per delegació del batle (Decret 2029/2019)