Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 138979
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de material inventariable per a federacions esportives, clubs esportius i esportistes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 613489

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Per a la línia d'immobilitzat material de federacions esportives de les Illes Balears:

  • Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
  • Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
  • En el cas de que es vulgui sol·licitar l'adquisició d'immobilitzat material esportiu adaptat, la federació o delegació ha de tenir degudament reconegudes les disciplines esportives adaptades destinatàries del material, al Registre d'Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la línia d'immobilitzat material esportiu adaptat:

  • Els equips d'esports adaptats dels clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears,
  • Els equips d'esports adaptats dels clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.
  • Els esportistes d'esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta sempre que no tinguin caràcter professional, que acreditin una discapacitat com a mínim del 33%, residents o nascuts a les Illes Balears, amb domicili fiscal a l'estat espanyol.

2. Finalitat

La finalitat és atendre les necessitats per millorar el material esportiu inventariable per a la pràctica d'esport adaptat i pel desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i de programes de tecnificació esportiva. També es objecte de la convocatòria l'adquisició de material no esportiu inventariable per a les federacions esportives de les Illes Balears.

3. Bases reguladores

Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports. (BOIB núm. 23, de 16 de febrer).

4. Import:

La dotació de la convocatòria és de 200.000,00 euros.

 

5. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 de març de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez