Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 139385
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 20/02. Aprovació inicial Projecte reparcel·lació de la unitat d’execució UE 73-05, C/ Ca na Tavernera, C/ Rei Martí i C/ Caracas del Sector La Soledat i Polígon de Llevant

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

I20020122 ANU-cat

ÀREA MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

GERÈNCIA D'URBANISME

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

SERVEI JURÍDICOADMINISTRATIU DE GESTIÓ URBANÍSTICA

La Junta de Govern de Palma, en sessió que tingué lloc en data 16 de febrer de 2022, adoptà el següent acord:

“El 29.10.2021 NA TUDOSSA SL, i a la seva representació Blas Segarra i Tomás Segurola, en qualitat d'arquitectes del projecte, ha presentat Projecte de reparcel.lació de la unitat d'execució UE 73-05, C/ Ca na Tavernera, C/ Rei Martí i C/ Caracas del Sector La Soledat i Polígon de Llevant. Es tracta d'un àmbit amb un sòl propietari. El 2.11.2021 es presenta documentació de correcció de deficiències.

El projecte fou informat favorablement pel Servei de Valoracions i Projectes el 27.12.2021 que s'adjunta, si bé amb l'advertència que s'haurà de presentar un refós incorpori les referències registrals dins les finques inicials i les seves càrregues, ja  que en la memòria del document manca dites anotacions.  

Pel que fa a la cessió d'aprofitament lucratiu, consta informe del Servei de Valoracions de 7.06.2021 concloent que de les actuacions urbanístiques definides a l'art. 23 de la LUIB, la que més s'ajusta es la d'actuació aïllada... “les dirigides a l'obtenció de terrenys destinats a actuacions públiques en sòl urbà que no tenguin la consideració d'actuacions de dotació per no existir un increment d'aprofitament urbanístic”, per la qual cosa no cal cedir l'aprofitament urbanístic.

El 1.09.2021 l'empresa PROMOTORA REINA 1957 SA manifesta que ha adquirit als titulars actuals la totalitat dels terrenys que conformen l'àmbit i que se subroga en les actuacions municipals. Presenta Escriptura de compravenda davant el notari Ciríaco Corral García signada el 24.08.2021.

Per això, conformement amb el que disposa l'article 127.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures de modernització del Govern Local,  l'art. 25 del Text Refós de la Llei de Sòl RDLeg 7/2015, de 30 d'octubre, així com l'article 83 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, 213.4 del Reglament general de la Llei 2/2014 (Acord del Ple del CIM de 16/04/2015). els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el TAG que subscriu proposen a la Junta de Govern de Palma  que adoptin el següent

ACORD

1. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució UE 73-05, C/ Ca na Tavernera, C/ Rei Martí i C/ Caracas del Sector La Soledat i Polígon de Llevant, “octubre/2021” presentat per NA TUDOSSA SL, i a las seva representació Blas Segarra i Tomás Segurola, atès l'informe favorable del Servei de Valoracions i Projectes emès el 27.12.2021 que s'adjunta, amb condicions entre d'altres la de que s'hauran d'incorporar les referències registrals en la descripció de les finques inicials on figuraran també les seves càrregues, circumstàncies que s'inclouran en un text refós únic abans de l'aprovació definitiva.

2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini d'un mes, mitjançant el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'article 213.5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i Us del sòl de les Illes Balears. Així mateix s'haurà de publicar en la direcció o en el punt d'accés electrònic corresponent, on s'insertarà el seu contingut íntegre.

3. Notificar el present acord, al propietari afectat pel sistema d'actuació per tal que dins el termini d'un mes a partir de la notificació puguin al·legar davant aquesta administració municipal, allò que considerin adient al seu dret.

4. Donar trasllat d'aquest acord al Servei d'Informació Urbanística i a la Secció de projectes d'urbanització pel seu coneixement.”

 

En compliment de l´article 83 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d´Urbanisme de les Illes Balears; el 213.5 b) del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d´Ordenació i ús del sòl per l´Illa de Mallorca (BOIB 66 DE 30-04-15); el 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d´abril, es publica, juntament amb la documentació tècnica aprovada que podeu consultar en la Secció de Informació Urbanística de l´Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat (Av. Gabriel Alomar, núm 18, bxos, Edifici Municipal de las Avingudes) i en la seu electrònica a l´adressa https://urbanisme.palmademallorca.es/IMI/URBANISME/PRD/Planejament_urbanistic_pdf/Images%20Arxiu/GCI-Compensacions/GCI-202000020000/GCI-20200002_PORTADA.pdf perquè se´n prengui general coneixement i als efectes pertinents.

Podeu presentar els vostres escrits a l'Ajuntament en els Registres Generals (OAC) següents:

OAC Cort: Plaza Santa Eulalia, 9, bxos

OAC Sant Ferran: Av. St Ferran (Edif. Policia Local)

OAC l´Escorxador: C/ Emperadriu Eugènia, 6 OAC l´Arenal: Av. Amèrica, 11 (s'Arenal)

OAC Avingudes:Av. Gabriel Alomar, 18(Ed. Avingudes)

OAC Son Ferriol: Av. Cid, 8 (Son Ferriol)

OAC St. Agustí: C/ Margaluz, 30 (St. Agustí)

OAC Pere Garau: Pere Llobera, 9, baixos

 

Palma, 10 de març de 2022

El cap del Departament de Planejament i Gestió Urbanística  p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014 publicat al BOIB 30 de 04/03/2014 Jaume Horrach Font El TAG cap de secció José C. Casasayas Talens