Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 136705
Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals i es regulen els requisits per acreditar els serveis d’orientació professional per a la seva posterior inscripció en el Registre d’entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis complementaris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 58.1 e) i 61.2 b) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en relació amb l'apartat 3 de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 4 de març de 2022, per la qual s'inicia el procediment d'elaboració del Projecte de decret pel qual s'estableixen els principis generals i es regulen els requisits per acreditar els serveis d'orientació professional per a la seva posterior inscripció en el Registre d'entitats i els serveis d'orientació professional i els serveis complementaris, i es designa l'òrgan responsable de tramitar-ho, se sotmet al tràmit d'informació pública aquest Projecte de decret, durant un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini es podrà consultar el Projecte de decret esmentat, així com la resta de l'expedient d'elaboració de la norma, a la seu del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (carrer Gremi d'Hortelans, 11, 1 planta, Polígon de Son Rossinyol, Palma) i a la pàgina web http://participaciociutadana.caib.es. També es poden presentar al·legacions, si escau, davant el mateix organisme o per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració de normativa” de la pàgina web esmentada.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (14 de març de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB Iago Negueruela Vázquez