Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 140923
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 860/2022

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquesta Entitat l'expedient de modificació de l''Ordenança  Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el Ple d'aquesta Entitat, en sessió extraordinària urgent celebrada el dia 15 de març de 2022, ha acordat l'aprovació provisional de la referida modificació de l'ordenança fiscal.

En compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública, pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les reclamacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://santjoan.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

Sant Joan, 15 de març de 2022

El batle Francesc Mestre Estelric