Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 141091
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 11 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021 per la qual es s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El punt 8.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya per a l'any 2021, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es farà d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident  en Matèria Agrària del FOGAIBA en data 11 de març de 2021, va signar la següent resolució: 

“INFORME- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 13.1 Pagament compensatori en zones  de muntanya

Convocatòria 2021

Antecedents

1.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2021 de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears.

2.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de novembre de 2021, per la qual s'incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2021 de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears.

3.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 8 de febrer de 2022, per la qual es modifica el cofinançament de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a mesures que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

4.De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria va acabar el dia 15/6/2021, i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 244 sol·licituds d'ajuda.

5.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

6.Els interessats assenyalats a l'Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, la documentació prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda.

7.Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat de la convocatòria, als beneficiaris els hi correspon una ajuda màxima detallada a l'Annex I.

8.El 9/2/2022 es va publicar en la pagina WEB del FOGAIBA una proposta provisional de resolució de concessió.

9.Tenint en compte que el crèdit existent no cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria, s'ha d'aplicar l'apartat 7è, resultant un percentatge de prorrateig del 77,16%.

Fonaments de dret

1.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2021 de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears.

2.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de novembre de 2021, per la qual s'incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2021 de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears.

3.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 8 de febrer de 2022, per la qual es modifica el cofinançament de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a mesures que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

4. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

5. Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

6. Reglament delegat (UE) núm. 2016/1393 de la Comissió, de 4 de maig de 2016, que modifica el Reglament Delegat (UE) 640/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

7.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

8. Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

9. Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

10. Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

11.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

14.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

16. Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

17. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

18. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i proposa al vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris  de  la  línia  d'ajudes “Pagament compensatori en zones de muntanya 2021”, per les superfícies i els imports detallats a l' Annex I, que són un total de 187 expedients, i que comença amb ACEVEDO RODRÍGUEZ, IVÁN amb NIF ***7902** i acaba amb VOPO AXPE SL amb CIF  B07735244, que suma un import total d'un milió cent cinquanta-cinc mil nou-cents vint-i-un euros amb setanta-sis cèntims (1.155.921,76€), i que correspon al cofinançament següent : un 50%  al FEADER, un 5% a l'AGE, i un 45% a la CAIB.

2.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris detallats a l'Annex I amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament .

3.Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II.

4. Publicar la resolució en el BOIB.

Interposició de recursos.

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, a  11 de març de 2022

La Cap de Secció II                                                                                El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Gema Canós Franch                                                                              Josep Xavier Nadal Coll

Conforme a la proposta, dicto resolució

El vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such

 

ANNEX I: BENEFICIARIS

NIF

PRIMER COGNOM

SEGON  COGNOM

NOM

IMPORT  FEADER

IMPORT MAGRAMA

IMPORT CAIB

***7902**

ACEVEDO

RODRIGUEZ

IVAN

1.870,71 €

187,07 €

1.683,64 €

***2635**

ALBA

MARTORELL

ANTONIO

5.109,27 €

510,93 €

4.598,33 €

***1377**

AMER

ALORDA

SEBASTIAN

3.440,88 €

344,09 €

3.096,78 €

***9792**

ARBONA

CARRERAS

MIGUEL

2.904,29 €

290,43 €

2.613,86 €

***6584**

BALLE

BLANCH

MARIA DEL CARMEN

794,61 €

79,46 €

715,15 €

***9979**

BARCELÓ

LLULL

JOSEP

3.334,04 €

333,40 €

3.000,64 €

***9979**

BARCELÓ

LLULL

CRISTOFOL

4.450,03 €

445,00 €

4.005,03 €

***9898**

BENITEZ

REINA

JOSE

3.880,70 €

388,07 €

3.492,62 €

***0676**

BENITEZ

CAPITAN

JAVIER

4.209,10 €

420,91 €

3.788,18 €

***2159**

BENNASAR

CAMPOMAR

PERE JOAN

4.357,87 €

435,79 €

3.922,08 €

***1173**

BONAFE

RAMIS

BARTOLOME

7.100,20 €

710,02 €

6.390,17 €

***7016**

BONAFE

RAMIS

ANTONIO

6.499,52 €

649,95 €

5.849,56 €

***4094**

BONET

MARQUES

JAIME

4.907,83 €

490,78 €

4.417,04 €

***2051**

BOSCH

PALMER

PAU

1.015,99 €

101,60 €

914,38 €

***6737**

BOVER

FAR

ANDRES

1.854,58 €

185,46 €

1.669,12 €

***2886**

BUADES

BENNASSAR

ANDREU

1.988,00 €

198,80 €

1.789,19 €

***0387**

CALAFAT

VICH

PERE JOSEP

258,03 €

25,80 €

232,22 €

***7606**

CAMPINS

FIOL

PERE

3.981,86 €

398,19 €

3.583,66 €

***5695**

CANALS

RAYO

ANTONIO

5.324,78 €

532,48 €

4.792,30 €

***8582**

CANAVES

VILANOVA

BARTOLOME

2.782,36 €

278,24 €

2.504,11 €

***1639**

CAÑELLAS

FERNANDEZ

ANA ROSALIA

2.163,93 €

216,39 €

1.947,53 €

***1969**

CAPLLONCH

VERGER

BARTOLOME

4.499,38 €

449,94 €

4.049,44 €

***7138**

CASTELL

SERRA

GABRIEL

1.381,04 €

138,10 €

1.242,94 €

***2529**

CASTELL

NEGRE

MIGUEL

3.874,83 €

387,48 €

3.487,35 €

***4223**

CASTELL

NEGRE

GABRIEL

4.358,64 €

435,86 €

3.922,77 €

***0729**

CERDA

CERDA

GUILLERMO

4.003,85 €

400,38 €

3.603,46 €

***1205**

CERDA

BIBILONI

MIGUEL

4.477,76 €

447,78 €

4.029,97 €

***3509**

CERDA

SEGUI

JOSE

5.062,35 €

506,24 €

4.556,11 €

***5974**

CERVERA

REBASA

JUANA

3.127,14 €

312,71 €

2.814,42 €

***1055**

CIFRE

BIBILONI

JOSE MIGUEL

2.769,41 €

276,94 €

2.492,47 €

***0263**

COLL

GARCIA

BARTOMEU

4.368,90 €

436,89 €

3.932,01 €

***0087**

COLL

PONS

RAFAEL

907,13 €

90,71 €

816,42 €

***2884**

COLL

REAL

ANTONIO

5.799,79 €

579,98 €

5.219,80 €

***9330**

COLL

ESTRANY

ANTONI

1.410,36 €

141,04 €

1.269,32 €

***3237**

COLL

BENNASAR

JAIME

6.367,16 €

636,72 €

5.730,44 €

***2883**

COLL

REAL

BERNARDO

4.386,49 €

438,65 €

3.947,84 €

***2093**

COMPANY

TUR

JOAN MIQUEL

599,62 €

59,96 €

539,66 €

***8571**

CRUELLAS

MOREY

BARTOLOME

5.821,78 €

582,18 €

5.239,60 €

***8418**

DARDER

MARTORELL

FRANCISCO

3.354,38 €

335,44 €

3.018,93 €

***7471**

ESTRANY

VILLALONGA

JAUME

1.532,05 €

153,20 €

1.378,84 €

***7977**

ESTRANY

CANOVAS

VICTOR MIGUEL

3.741,42 €

374,14 €

3.367,28 €

***0208**

ESTRANY

AMENGUAL

JOAN

769,25 €

76,92 €

692,32 €

***0832**

ESTRANY

CORRO

JAIME

485,27 €

48,53 €

436,74 €

***1993**

FONSECA

FRONTERA

JOSE ANTONIO

482,34 €

48,23 €

434,10 €

***1785**

FORTUNY

SALAS

AMANDA

2.067,16 €

206,72 €

1.860,44 €

***1748**

FRONTERA

COLL

BARTOMEU

2.571,49 €

257,15 €

2.314,34 €

***2025**

GALMES

GALMES

MARGARITA

511,66 €

51,17 €

460,48 €

***1751**

GARAU

RAMIS

LLORENÇ

728,61 €

72,86 €

655,74 €

***1696**

GELABERT

TORTELLA

JOAN

2.826,59 €

282,66 €

2.543,93 €

***0307**

GELABERT

COMAS

MIGUEL

3.800,87 €

380,09 €

3.420,78 €

***6459**

GOST

CAIMARI

ANTONIO

300,55 €

30,05 €

270,49 €

***2104**

GRAU

ALEMANY

JOSEP

1.974,80 €

197,48 €

1.777,32 €

***3323**

HOMAR

PONS

JUAN

5.752,88 €

575,29 €

5.177,58 €

***6779**

HORRACH

PONS

JOAN

3.676,91 €

367,69 €

3.309,22 €

***0998**

HORRACH

MORELL

MARGALIDA

4.850,65 €

485,07 €

4.365,58 €

***6009**

HUELAMO

SALAMANCA

JULIO

5.692,77 €

569,28 €

5.123,48 €

***1557**

JAUME

PRATS

SEBASTIAN

356,26 €

35,63 €

320,62 €

***1897**

JAUME

SEGUI

JOSE

864,98 €

86,50 €

778,48 €

***2692**

JOFRE

SUAU

JUAN FRANCISCO

3.253,22 €

325,32 €

2.927,89 €

***6497**

JOVER

FORTUNY

MARIA

5.889,22 €

588,92 €

5.300,30 €

***0063**

LLABRÉS

LLADÓ

PERE

151,01 €

15,10 €

135,90 €

***9743**

LLANERAS

CABANELLAS

ADRIÀ

697,85 €

69,79 €

628,06 €

***3766**

LLOBERA

MARTORELL

MATEO

357,05 €

35,70 €

321,34 €

***3914**

LLOMPART

VILLALONGA

NADAL

205,25 €

20,53 €

184,72 €

***9128**

MADROÑERO

PÉREZ

IRENE

1.045,31 €

104,53 €

940,78 €

***4538**

MARQUES

FERRER

ANTONIO

1.300,41 €

130,04 €

1.170,36 €

***4165**

MARTORELL

MARQUES

GUILLERMO

6.424,34 €

642,43 €

5.781,90 €

***4347**

MARTORELL

GELABERT

BARTOLOME

2.658,99 €

265,90 €

2.393,08 €

***9145**

MAS

SUAU

GUILLERMO

5.279,33 €

527,93 €

4.751,40 €

***6679**

MATAS

MIR

ISABEL

6.013,84 €

601,38 €

5.412,45 €

***1905**

MATEU

JUAN

FRANCINA DELS ANGELS

5.694,39 €

569,44 €

5.124,95 €

***9634**

MESQUIDA

POL

PEDRO

277,09 €

27,71 €

249,37 €

***2611**

MORANTA

MATEU

JOSEP

2.169,79 €

216,98 €

1.952,80 €

***3152**

MORANTA

MARTORELL

GABRIEL

5.834,98 €

583,50 €

5.251,47 €

***2403**

MORELL

FERNANDEZ

JUAN

3.377,83 €

337,78 €

3.040,05 €

***1361**

MORELL

BENNASSAR

BENET

1.029,18 €

102,92 €

926,26 €

***0700**

MORELL

GRAU

GABRIEL

6.223,17 €

622,32 €

5.600,85 €

***0474**

MORELL

BUADES

BARTOMEU

1.806,20 €

180,62 €

1.625,58 €

***3089**

MOSTEIRIN

VERD

JESSICA

3.723,83 €

372,38 €

3.351,44 €

***5670**

MULET

SOLIVELLAS

JOSEP

2.880,84 €

288,08 €

2.592,75 €

***0624**

MUNTANER

CORRÓ

ANTONIO

4.228,16 €

422,82 €

3.805,33 €

***3545**

NADAL

CANAVES

JOSE

6.186,83 €

618,68 €

5.568,15 €

***0675**

NUÑO

PAREDES

JUAN FRANCISCO

333,83 €

33,38 €

300,44 €

***1211**

OCHOGAVIA

CERDA

ANTONI

4.193,63 €

419,36 €

3.774,27 €

***8486**

ORDINAS

CAPO

SEBASTIA

2.935,08 €

293,51 €

2.641,57 €

***4161**

PASTOR

MOYA

SEBASTIÀ

1.869,42 €

186,94 €

1.682,48 €

***7928**

PASTOR

MOYÀ

MARIA ANTÒNIA

1.039,45 €

103,94 €

935,50 €

***1378**

PAYERAS

PONS

MIGUEL

898,70 €

89,87 €

808,83 €

***3721**

PIZA

ADROVER

TOMAS

1.832,59 €

183,26 €

1.649,33 €

***0286**

PIZA

ADROVER

MATIAS

3.833,78 €

383,38 €

3.450,40 €

***8821**

POCOVI

RIPOLL

JAIME

2.228,43 €

222,84 €

2.005,59 €

***8829**

PONS

RAMON

MARIA

1.572,44 €

157,24 €

1.415,19 €

***7141**

PONS

ORTEGA

MIQUEL

3.638,69 €

363,87 €

3.274,82 €

***1362**

PONS

MORRO

MIGUEL

914,39 €

91,44 €

822,95 €

***6610**

PONS

CLADERA

GUILLERMO

117,29 €

11,73 €

105,55 €

***0282**

RAMIS

COLL

BERNAT MIQUEL

3.955,47 €

395,55 €

3.559,91 €

***6104**

RAMIS

CIFRE

MATIAS

1.299,02 €

129,90 €

1.169,11 €

***6791**

RAMIS

CRESPÍ

ANTONI

2.152,20 €

215,22 €

1.936,97 €

***6452**

REBASSA

SOCIAS

MATIAS

3.772,21 €

377,22 €

3.394,98 €

***3611**

REINES

PASCUAL

JOAN

4.137,98 €

413,80 €

3.724,17 €

***6856**

REUS

COLL

GUILLERMO

1.760,57 €

176,06 €

1.584,50 €

***0404**

REUS

CERRILLO

JUAN

5.803,67 €

580,37 €

5.223,30 €

***7372**

RIBAS

OLIVER

MARIA DE LLUC

3.688,64 €

368,86 €

3.319,78 €

***6971**

RIERA

QUETGLAS

TOMEU

1.474,64 €

147,46 €

1.327,17 €

***8451**

RIUSECH

SERRA

ANTONIO

4.805,06 €

480,51 €

4.324,54 €

***3981**

ROTGER

SALAS

MARIA AMPARO

6.257,20 €

625,72 €

5.631,48 €

***1819**

ROTGER

AMER

ANDREU

2.860,75 €

286,08 €

2.574,67 €

***3519**

ROTGER

GARAU

JOSE

4.260,41 €

426,04 €

3.834,37 €

***0671**

ROTGER

GARAU

PEDRO

785,82 €

78,58 €

707,23 €

***1132**

SALAS

COMAS

JOSE

1.769,55 €

176,96 €

1.592,59 €

***3294**

SALOM

VANRELL

MIGUEL ANGEL

4.505,25 €

450,52 €

4.054,72 €

***1105**

SALOM

ALORDA

JERONI

2.454,21 €

245,42 €

2.208,78 €

***9690**

SANS

CAÑELLAS

ANTONI

347,46 €

34,75 €

312,70 €

***5753**

SANS

SALOM

FRANCESC

2.141,93 €

214,19 €

1.927,74 €

***0555**

SASTRE

MARTORELL

JAIME

3.402,76 €

340,28 €

3.062,47 €

***7218**

SASTRE

RIGO

JAUME

1.161,13 €

116,11 €

1.045,02 €

***2962**

SASTRE

SIMO

MIGUEL

3.059,70 €

305,97 €

2.753,72 €

***0898**

SASTRE

PONS

MIGUEL

3.695,30 €

369,53 €

3.325,76 €

***2391**

SEGUI

ALLES

MARIA

1.159,68 €

115,97 €

1.043,71 €

***1154**

SEGUI

TORRENS

JERONIMA

862,14 €

86,21 €

775,93 €

***1579**

SEGUÍ

MIRÓ

GASPAR

627,01 €

62,70 €

564,30 €

***0610**

SEGURA

SIQUIER

JOSEP JOAN

3.519,53 €

351,95 €

3.167,58 €

***4845**

SERRA

CAPO

JUAN

892,84 €

89,28 €

803,55 €

***0075**

SOLIVELLAS

VILLALONGA

MARIA MAGDALENA

3.679,85 €

367,98 €

3.311,86 €

***0840**

SOLIVELLAS

SUREDA

PEDRO

4.075,69 €

407,57 €

3.668,11 €

***2014**

SOLIVELLAS

FORNARI

FRANCESCA

5.667,07 €

566,71 €

5.100,36 €

***2508**

TENA

MORALES

MIGUEL

312,27 €

31,23 €

281,04 €

***0253**

TORRENS

COMAS

CATALINA

124,82 €

12,48 €

112,34 €

***1932**

TORTELLA

PONS

JUAN

303,48 €

30,35 €

273,12 €

***5025**

TRUYOL

RIBAS

ANDREU

770,70 €

77,07 €

693,62 €

***3241**

TRUYOLS

PONS

MAGDALENA

429,56 €

42,96 €

386,59 €

***7343**

TUGORES

TRUYOL

MIGUEL

2.118,48 €

211,85 €

1.906,62 €

***6028**

VALENTI

GILET

JOAN

5.028,63 €

502,86 €

4.525,77 €

***2317**

VALLORI

REYNES

PEDRO

1.984,08 €

198,41 €

1.785,67 €

***6167**

VICENS

MARTINEZ

JOAQUIM

1.136,21 €

113,62 €

1.022,58 €

***4797**

VICH

BIBILONI

MIGUEL ANGEL

3.517,11 €

351,71 €

3.165,40 €

***1209**

VIVES

SALAS

GUILLERMO

4.647,46 €

464,75 €

4.182,70 €

***6491**

VIVES

MARTORELL

BARTOLOME

5.855,50 €

585,55 €

5.269,95 €

***0110**

VIVES

MUNTANER

BARTOLOME

4.747,15 €

474,71 €

4.272,43 €

 

CIF

RAÓ SOCIAL

IMPORT FEADER

IMPORT MAGRAMA

IMPORT CAIB

A07032295

AGRÍCOLA DE PROMOCIONES S.A.

5.703,03 €

570,30 €

5.132,72 €

V57958449

AGROECO A LA SECA S.A.T

1.109,82 €

110,98 €

998,83 €

B57315509

AGROPECUARIA AUCADENA SL

5.727,95 €

572,80 €

5.155,15 €

B07963788

AIMERIT SL

6.418,47 €

641,85 €

5.776,62 €

B16618795

BODEGA SON ANTEM S.L

3.792,54 €

379,25 €

3.413,29 €

B57135907

BODEGAS BORDOY S.L.U.

2.375,04 €

237,50 €

2.137,54 €

B16599425

CA NA BORRASSA, SLU

5.405,34 €

540,53 €

4.864,81 €

V57175135

CA'N PEU BLANC, S.A.T

2.243,88 €

224,39 €

2.019,49 €

B16658726

CAN QUELÓ SL

725,71 €

72,57 €

653,13 €

V57427767

CAN SOBERANO SAT BA-86

3.284,01 €

328,40 €

2.955,60 €

B07802184

CIRERA VIDAL S.L.

5.252,14 €

525,21 €

4.726,92 €

B07661390

ES FANGAR,S.L.

1.860,45 €

186,04 €

1.674,40 €

V57051005

ES MOLINET, SAT NUM. BA-31

144,78 €

14,48 €

130,29 €

J57399982

ESTREMERA NOVA S.C.

5.732,35 €

573,24 €

5.159,11 €

J07197007

EXPLOTACION RURAL HUERTO SAN MARTI, S.C

353,32 €

35,33 €

317,99 €

B57585945

FARTARITX RAMADERIA MALLORQUINA S.L

5.579,28 €

557,93 €

5.021,35 €

B07247109

FINCA CAN AXARTELL, SL

5.867,23 €

586,72 €

5.280,50 €

J16555674

FINCA MONNABER NOU,S.C.

5.547,62 €

554,76 €

4.992,86 €

V07929862

GALATZO S.A.T

246,30 €

24,63 €

221,67 €

B57231342

GANADERA MAYNOU SL

460,35 €

46,03 €

414,31 €

B16531261

JUAN LEONARDO CORCOLES PAREDES SL

1.089,29 €

108,93 €

980,36 €

B07027113

MAMOSA, SL

4.269,45 €

426,95 €

3.842,50 €

B07709132

MIGUEL OLIVER Y PASTOR, S.L.

7.717,00 €

771,70 €

6.945,30 €

A07266240

MOQUENGUI, S.A.

7.051,82 €

705,18 €

6.346,63 €

A07439565

MOSSET SA UNIPERSONAL

1.905,90 €

190,59 €

1.715,30 €

B84450816

NICHOLSON INVESTMENT S.L.

3.200,44 €

320,04 €

2.880,39 €

B07963804

NORISOLLER S.L.

737,44 €

73,74 €

663,69 €

V16517021

PETITS PRODUCTORS D'AMETLLES I GARROVES S.A.T.

2.795,80 €

279,58 €

2.516,22 €

B07029077

PETRUXELLA S.L.

4.562,42 €

456,24 €

4.106,18 €

B07874175

PREDIO ALCANELLA S.L.

888,44 €

88,84 €

799,60 €

B07725815

PUIG DES MEGDIA S.L.

3.709,17 €

370,92 €

3.338,24 €

V57779761

S.A.T. SON JOVER

920,69 €

92,07 €

828,62 €

B07762750

SE ROTE D'ES JUANS S.L.

859,12 €

85,91 €

773,20 €

B57180739

SECTOR RURAL SL

351,86 €

35,19 €

316,66 €

B57250771

SERFOAG, S.L.

3.637,24 €

363,72 €

3.273,52 €

A57047151

S'ESTORELL D'AMUNT S.A.

6.208,82 €

620,88 €

5.587,94 €

V57236861

S'HORT DE SA COVA SAT B-61

4.645,04 €

464,50 €

4.180,53 €

V16532681

SON BORA SAT

6.197,10 €

619,71 €

5.577,38 €

B16649170

SON COLOMAR-SON XORC SL

5.499,24 €

549,92 €

4.949,32 €

A57047193

SON COTONER D' AVALL S.A.

5.659,59 €

565,96 €

5.093,62 €

A07266687

SON PATX, SA.

6.655,98 €

665,60 €

5.990,37 €

B16655912

SON RAMIONS S.L.

2.553,90 €

255,39 €

2.298,51 €

B57649337

SON TERMES S.L.

5.664,91 €

566,49 €

5.098,42 €

B07510381

SON VERDERA S.L.

5.642,92 €

564,29 €

5.078,62 €

B57779670

SONAMUNT S.L

2.769,41 €

276,94 €

2.492,47 €

B57263311

TREBALLS AGRICOLES I RAMADERS S.L.

5.683,65 €

568,36 €

5.115,28 €

A57085300

VINYES MORTITX SA

583,50 €

58,35 €

525,14 €

B07735244

VOPO AXPE, S.L.

3.760,48 €

376,05 €

3.384,43 €

 

ANNEX II: OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI I NOTA INFORMATIVA

1.Són compromisos i obligacions del beneficiaris:

a) Mantenir l'activitat agrària almenys durant la campanya, excepte en el cas de jubilació o força major; i mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a les condicions d'explotació i beneficiari durant aquest període.

b) Exercir l'agricultura sostenible, d'acord amb els requisits i compromisos de condicionalitat definits en el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre de 2014 i del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de comptes o altres òrgans de control extern, com també facilitar tota la informació que aquests òrgans els requereixin en relació a les ajudes concedides.

2. Aquestes obligacions s'entendran sense perjudici de l'obligació de complir amb la resta que preveu l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 11 de l'Ordre del Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, així com la resta que se'n deriven de la normativa estatal i comunitària d'aplicació.

3. El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

S'informa als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer Reina Constança, núm. 4 de Palma).

 

Palma, 15 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé