Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 138647
Informació pública relativa a la modificació de l’ Ordenança per a l'ordenació i regulació de l'estacionament tarifat amb horari limitat (ORA), als ports d'Andratx, Pollença, Porto Cristo i Sant Antoni de Portmany (BOIB núm. 20 de 13/02/18) i de Sóller (BOIB núm. 75 de 06/06/19)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució del vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears del 25 de febrer de 2022, es va resoldre la modificació de determinats articles de l'Ordenança per a l'ordenació i regulació de l'estacionament tarifat amb horari limitat (ORA), als ports d'Andratx, Pollença, Porto Cristo i Sant Antoni de Portmany (BOIB núm. 20 de 13/02/18), i de Sóller (BOIB núm. 75 de 06/06/19).

De conformitat amb l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci la modificació esmentada, pel termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-la i al·legar el que estimin adient.

La resolució es pot examinar a la seu electrònica de Ports de les Illes Balears (https://www.portsib.es) amb el CSV 7RHR6AR73RXR279QKMQYTF54S

O fent clic a l'enllaç següent:

https://portsib.sedelectronica.es/doc/7RHR6AR73RXR279QKMQYTF54S

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (1 de març de 2022)

El vicepresident executiu Xavier Ramis Otazua