Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Núm. 136133
Inici convocatòria Programa Sostenibilitat 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 614431

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca informa de la Convocatòria Pública d'Ajudes per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Sostenibilitat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Primer. - Beneficiaris.

Pimes i autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Segon. - Objecte.

Concessió d'ajudes per desenvolupar plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc de el Programa Sostenibilitat, subvencionats en un 50% per FEDER.

Tercer. - Convocatòria.

El text complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Mallorca. A més, pot consultar-se a través de la web https://www.cambramallorca.com/

En aquesta direcció podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la documentació necessària per fer la sol·licitud.

Quart. - Quantia.

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 21.000 €, sent el pressupost màxim elegible per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat per FEDER 50%, de manera que la quantia màxima d'ajut per empresa serà de 3.500 €.

Aquestes ajudes formen part de Programa Sostenibilitat, el pressupost màxim d'execució és de 26.796,00 €, en el marc del "Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020" i que inclou els serveis gratuïts de diagnòstic i seguiment.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds en la referida Seu s'obri a les 09:00h des del dia següent hábil al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i tindrà una vigència de 7 dies hàbils des de la obertura, finalitzant a les 14:00h del dia de la caducitat.

 

Palma, 17 de març de 2022

El secretari general de la Cambra Comerç Mallorca Antonio Grimalt Llofriu