Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 137381
Proposta provisional de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Codi): 606946

Expedient núm.: 66/2022

De conformitat amb l'article 10 del Reglament de subvencions a les associacions inscrites en el registre municipal, s'informa que en data 10 de març de 2022 s'ha reunit la Comissió tècnica d'avaluació, i ha valorat els projectes presentats així com es mostra a continuació:

Entitat

A

B

C

D

E

F

G

TOTAL PUNTS PER ENTITAT

Associació WepAlaró

5

3

1

1

1

1

0

12

Associació Cultural L´Onegar

4

2

0

0

1

0

0

7

Associació Dones en Dansa

6

3

0

2

1

1

0

13

Obra Cultural Balear (delegació Alaró)

6

4

0

1

1

2

0

14

Associació Persones Majors d'Alaró

4

1

0

0

2

0

0

7

APIMA Ntra Sra de la Consolació

5

1

0

1

1

1

0

9

Associació Teatral Talcual

5

2

0

2

1

1

0

11

Batukrack Alaró

5

2

0

1

0

1

0

9

Associació Cultural Al Rum

6

4

0

0

1

1

0

12

Associació de veïns Son Fiol

2

1

0

0

2

1

0

6

APIMA CEIP Pere Rosselló i Oliver

5

1

0

1

0

1

0

8

AEG Sant Roc

7

1

0

1

2

1

0

12

Associació Mallorca Holística

5

4

0

2

2

1

0

14

Grup d´esplai El Cercle

7

2

0

1

2

1

0

13

TOTALS

72

31

1

13

17

13

0

147

 

Criteris de valoració (segons base 9)

 

A - Adequació a les finalitats de la convocatòria del projecte presentat, l'amplitud de la població destinatària i el nombre d'activitats proposades.

0-7 punts

B – Foment de la participació ciutadana i de les associacions.

0-5 punts

C - Projecció de les activitats subvencionades a l'exterior de Mallorca.

0-1 punt

D - Activitats que fomentin de la igualtat de gènere

0-2 punts

E - Compra i inversió en el comerç local.

0-2 punts

F - Activitats que fomentin de la llengua catalana.

0-2 punts

G - Originalitat i novetat del projecte.

0-1 punt

Al pressupost general de 2022 hi ha destinada una quantitat de 30.000,00 € a l'aplicació 341-48921 per a subvencions a entitats o associacions culturals, socials i juvenils inscrites en registre municipal d'entitats. S'ha dividit el total de la dotació econòmica d'aquesta convocatòria entre la suma dels punts atorgats, obtenint així l'import per punt. L'import corresponent a cada entitat és el resultat de multiplicar l'import per punt pel total de punts de cada entitat.

 

​​​​​​​

Pressupost total

30.000,00 €

Puntuació total dels projectes

147 punts

Import per punt

204,08 €

 

Entitat

Límit subvencionable (b-a)1

Import segons puntuació

IMPORT

PROVISIONAL

Associació WepAlaró

5.613,00 €

2.448,98 €

2.448,98 €

Associació Cultural L´Onegar

2.500,00 €

1.428.57

1.428,57 €

Associació Dones en Dansa

5.942,00 €

2.653,06 €

2.653,06 €

Obra Cultural Balear (delegació Alaró)

6.890,00 €

2.857,15 €

2.857,15€

Associació Persones Majors d'Alaró

2.429,97 €

1.428,57 €

1.428,57€

APIMA Ntra Sra de la Consolació

2.615,00 €

1.836,73 €

1.836,73 €

Associació Teatral Talcual

4.600,00 €

2.244,90 €

2.244,90 €

Batukrack Alaró

2.480,00 €

1.836,73 €

1.836,73 €

Associació Cultural Al Rum

2.765,80 €

2.448,98 €

2.448,98 €

Associació de veïns Son Fiol

1.406,50 €

1.224,49 €

1.224,49 €

APIMA CEIP Pere Rosselló i Oliver

12.988,56 €

1.632,65 €

1.632,65 €

AEG Sant Roc

2.780,00 €

2.448,98 €

2.448,98 €

Associació Mallorca Holística

7.165,00 €

2.857,15 €

2.857,15 €

Grup d´esplai El Cercle

2.700,00 €

2.653,06 €

2.653,06 €

 

TOTALS

30.000,00 €

30.000,00 €

1-S'entén el límit subvencionable les despeses menys els ingressos del projecte, d'acord amb l'article 7.5 del reglament.

D'altra banda, s'han observat les següents incidències en les sol·licituds:

- CAP.

Si ho considerau oportú, podeu presentar al·legacions en el termini deu dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació.

Si no heu aportat tota la documentació requerida a la convocatòria, disposau del mateix termini per presentar-la. En cas contrari, no es farà efectiu el pagament avançat de la subvenció mentre no es disposi de la totalitat dels documents requerits.

 

Alaró, 11 de març de 2022

La regidora delegada de Cultura i Promoció econòmica Catalina Cifre Rosselló